การพัฒนาความตระหนักรู้ด้านพลังงานและสมรรถนะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่อง มหัศจรรย์เอทานอลจากฟางข้าวสู่เซลล์เชื้อเพลิงอัจฉริยะ

Main Article Content

วิทวัส จำปาทอง
วรรณนภา ธุววิทย์
จุฬารัตน์ ธรรมประทีป

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความตระหนักรู้ด้านพลังงานและสมรรถนะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่อง มหัศจรรย์เอทานอลจากฟางข้าว สู่เซลล์เชื้อเพลิงอัจฉริยะ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง จำนวน 44 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่อง มหัศจรรย์เอทานอลจากฟางข้าว สู่เซลล์เชื้อเพลิงอัจฉริยะ 2) แบบประเมินความตระหนักรู้ด้านพลังงาน และ 3) แบบประเมินสมรรถนะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่และร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า 1) ความตระหนักรู้ด้านพลังงานของนักเรียนหลังเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ นักเรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ 95.45 (42 คน) อยู่ในระดับดี และ 2) สมรรถนะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์รายองค์ประกอบของนักเรียนหลังเรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ จากการประเมิน 3 ครั้ง พบว่า ร้อยละของคะแนนที่ได้จากการประเมินในทุกองค์ประกอบมีแนวโน้มสูงขึ้นจากการประเมินครั้งก่อนหน้าตามลำดับ และเมื่อคำนวณร้อยละเฉลี่ยของคะแนนจากการประเมินทั้ง 3 ครั้ง พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ 88.07 (39 คน) อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาตาม 4 องค์ประกอบ ได้แก่ เนื้อหา บริบท ภาษา และสิ่งแทนความ นักเรียนส่วนใหญ่ มากกว่าร้อยละ 85.00 (37 คน) อยู่ในระดับดี เช่นกัน

Article Details

How to Cite
จำปาทอง ว., ธุววิทย์ ว., & ธรรมประทีป จ. (2022). การพัฒนาความตระหนักรู้ด้านพลังงานและสมรรถนะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ เรื่อง มหัศจรรย์เอทานอลจากฟางข้าวสู่เซลล์เชื้อเพลิงอัจฉริยะ. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), 6(1), 91–104. https://doi.org/10.14456/jsse.2023.9
บท
บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา

References

Atjanawat, T. (2015). Development of science communication and teamwork abilities of eleventh grade students using group investigation (in Thai). Master’s Thesis. Bangkok: Chulalongkorn University.

Bayley, M., Snow, S., Weigel, J. and Horrocks, N. (2020). Serious Game Design to Promote Energy Literacy Among Younger Children. Proceeding of 32nd Australian Conference on Human-Computer Interaction (OzCHI '20) (pp. 531-537). December, 2020. New York: Association for Computing Machinery.

Bowater, L. and Yeoman, K. (2012). Science communication: A practical guide for scientists. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Chaisooksung, S. (2014). Academic administration strategies to promote 21st century skills of students in alternative private school (in Thai). Doctoral Dissertation. Bangkok: Chulalongkorn University.

Christraksa, W. (2020). The effect of computer assisted instruction entitled therapeutic relationship and communication for psychiatric patients on perceived efficacy among nursing students, Faculty of Nursing, Prince of Songkla University (in Thai). Songklanagarind Journal of Nursing, 39(1), 53-65.

Cotton, D.R.E., Miller, W., Winter, J., Bailey, I. and Sterling, S. (2015). Developing students’ energy literacy in higher education. International Journal of Sustainability in Higher Education, 16(4), 456-473.

Department of Alternative Energy Development and Efficiency. (2012). Feasibility Study Project for Commercial Cellulose Ethanol Production (in Thai). Retrieved on 6 December 2021 from DEDE: http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/ Final%20 Report.

Educational Testing Office. (2012). A Manual for Assessing Key Competencies of Learners at Basic Education Levels According to the Core Curriculum of Basic Education, B.E. 2551, Bangkok: National Buddhism Office Printing House.

Electricity Generating Authority of Thailand. (2018). Summary of the power incident on 1 June 2018 (in Thai). Retrieved 6 December 2021, from EGAT: https://www.egat.co.th/index.php?option=comcontent&_ view=article&id=2573:mis

Firmansyah, A., Chandra, D., Kaniawati, I., Samsudin, A., Novia, H. and Siahaan, P. (2019). Development of MBI2 as interactive media in order to enhance scientific communication skills in global warming subject. Journal of Physics: Conference Series, 1280(5), 1-8.

Hermawansyah, T., RahmanTaufiqur T. and Anwar, S. (2019). Profile of science communication competence of junior high school students on science lesson. Journal of Physics: Conference Series, 1157(2), 1-5.

Kaewnui, S., Senasawat S., and Navarat, T. (2016). Development of Learning Achievement in Organic Chemistry Subject on Hydrocarbon Compounds by using computer-assisted instruction for students of the Higher Vocational Certificate Program, 1st year, Roi Et College of Agriculture and Technology (in Thai). Journal of Humanities and Social Sciences, 8(1), 37–54.

Kulgemeyer, C. and Schecker, H. (2013). Students explaining science-assessment of science communication competence. Journal of Research in Science Education, 43(6), 2235-2256.

Laohajaratsang, T. (1998). Computer-Assisted Instruction (CAI) (in Thai). Bangkok: Wongklom Production.

Leekitwattana, P. (2015). Research methods in education (in Thai). Bangkok: King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.

Malithong, K. (2000). Technology and innovation (in Thai). Bangkok: Arun Press.

Office of the Basic Education Commission. (2017). Indicators and learning content in the core of the subject group learning science (Revised Edition B.E. 2560) According to the Core Curriculum of Basic Education, B.E. 2551 (in Thai). Bangkok: The Agricultural Cooperative Association of Thailand Printing House Co., Ltd.

Organization for Economic Co-operation and Development. (2018). The Future of Education and Skills: Education 2030 -The future we want. Paris: OECD Publishing.

Partnership for 21st Century Skills. (2007). 21st Century Student Outcomes and Support Systems. Retrieved 17 September 2021, from Partnership from 21st Century: http://www.p21.org/our-work/p21-framework.

Passakchai, P. and Kuno, M. (2015). The development of computer-assisted instruction on the topic of chemical reaction for matthayomsuksa 2 students (in Thai). Veridian E-Journal,Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and arts), 8 (2), 483-492.

Pitiporntapin, S. (2014).‬ Science and Communication (in Thai). Bangkok: April rain printing Company Limited.

Sangjan, P., Kunchornrat, A. and Sukwan C. (2012). Activities Design Enhance Knowledge and Understanding on Energy Conservation and Global Warming Impacts for Elementary School Students (in Thai). Journal of Industrial Studies, 5(2), 49-56.

Silpachai, N., Panprueksa, K. and Singlop, S. (2017). The Study of Learning Achievement, Science Communication Skills and Teamwork Skills on Structure and Function of Angiosperms Using 5E Learning Cycle with Cooperative Learning (in Thai). Journal of Education and Social Development, 13(1), 169-182.

Sukthong P., Kaewpradit E. and Di-sawat, M. (2014). The Development of Computer-Assisted Instruction (CAI) in Organic Chemical Course, Topic Polymers for the Second Year Students, Faculty of Science, Prince of Songkla University (in Thai). Al-Nur Journal of Graduate School, Fatoni University, (16)31, 79-86.

Tirakanan, S. (2006). Using statistics in social sciences research: Guidelines (in Thai). Bangkok: Chulalongkorn University Press.

U.S. Department of Energy. (2017). Energy Literacy. Washington, DC: U.S. Department of Energy.