มอดูลพัวส์ซองเชิงเดียวที่มีมิติจำกัดของพีชคณิตพัวส์ซองบางรูปโดยใช้วิธีของพีชคณิตลี บนไอดีลใหญ่สุดเฉพาะกลุ่มพัวส์ซอง -

Main Article Content

นงคราญ สระโสม
กนกพร ช่างทอง

บทคัดย่อ

เราศึกษาพีชคณิตพัวส์ซองในรูป A=C[x,y,z] ที่มีตัวก่อกำเนิดจำนวนสามตัวและความสัมพันธ์สามแบบซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบเดียวกับความสัมพันธ์ของ T  ใน Changtong et al. (2018).  เราจำแนกมอดูลพัวส์ซองเชิงเดียวที่มีมิติจำกัดของพีชคณิตพัวส์ซอง A  โดยการพิจารณา J/J2 ที่มีโครงสร้างของพีชคณิตลี เมื่อ J เป็นไอดีลใหญ่ที่สุดของ A  และแสดงว่ามีไอดีลใหญ่ที่สุดเพียงห้า ไอดีลเท่านั้นคือ Ji ,i=1,2,...,5   สำหรับแต่ละ  d>=1, มีมอดูลพัวส์ซองเชิงเดียวของพีชคณิตพัวส์ซอง A ที่ถูกกำจัดด้วยJi ,i=1,2,...,5   ที่มีมิติ d  อยู่เพียงห้าชุดเท่านั้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สระโสม น. ., & ช่างทอง ก. (2023). มอดูลพัวส์ซองเชิงเดียวที่มีมิติจำกัดของพีชคณิตพัวส์ซองบางรูปโดยใช้วิธีของพีชคณิตลี บนไอดีลใหญ่สุดเฉพาะกลุ่มพัวส์ซอง: -. วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE), 6(1), 40–49. https://doi.org/10.14456/jsse.2023.5
บท
บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์

References

Changtong, K., Bojaras, R. Sasom, N., and, Saenkarun, S. (2018). On finite-dimensional simple Poisson modules of a certain Poisson

algebra. J. of Sci. & Technology, Ubon Ratchathani University, 20(2), 60-68.

Changtong, K. and Sasom, N. (2018). Poisson Maximal ideals and the Finite-dimensional Simple Poisson Modules of a Certain Poisson

Algebra. KKU Science Journal, 46(3), 606-613.

Dixmier, J. (1996). Enveloping Algebras. Grad. Stud. Math. 11. Providence, RI: American Mathematical Society.

Erdmann, K. and Wildon, M. J. (2006). Introduction to Lie Algebras. London: Springer.

Farkas, D. R. (2000). Modules for Poisson algebras, Communications in Algebra, 28(7), 3293-3306. Hall, B. (2015). Lie groups, Lie Algebras and Lie Algebras and Representation (2nd Ed), Grad. Texts in

Maths 222, New York: Springer-Verlag.

Humphreys, J. E. (1972). Introduction to Lie algebras and Representation Theory. Grad. Texts in Maths

, New York: Springer-Verla. Jordan D. A. (2010). Finite-dimensional simple Poisson modules. Algebras and Representation Theory, 13,

-101. Oh, S. O. (1999). Poisson enveloping algebras. Communications in Algebra, 27, 2181–2186. Sasom, N. (2006). Reversible skew Laurent polynomial rings, rings of invariants and related rings. PhD

Thesis, Sheffield: University of Sheffield.