การบริหารจัดการขยะภายในแผนกห้องปฏิบัติการพิเศษทางโลหิตวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผู้แต่ง

  • ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  • กรทอง กบสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  • ชาญวิทย์ อิสรลาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

คำสำคัญ:

พฤติกรรม การกำจัด ขยะติดเชื้อ บุคลากรและเจ้าหน้าที่

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการคัดแยกและส่งกำจัดขยะติดเชื้อได้อย่างถูกวิธี 2) เพื่อแก้ไขปัญหาและจัดการขยะติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) เพื่อส่งเสริมวินัยและความรับผิดชอบต่อสังคม 4) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากขยะติดเชื้อ 5) เพื่อสร้างรายได้จากขยะรีไซเคิล เป็นการวิจัยเพื่อการพัฒนา เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบรายงาน โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือบุคลากรและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพิเศษทางโลหิตวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เลือกแบบเจาะจง แล้วนำข้อมูลที่รวบรวมได้จากการศึกษาและแก้ไขการกำจัดขยะติดเชื้อเพื่อส่งเสริมวินัยความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อจากขยะ วิธีการศึกษาคือ 1) แบบบันทึกรายงานขยะติดเชื้อ 2) แบบ


รายงานปริมาณขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมาแล้วนำข้อมูลที่รวบรวมได้
มาวิเคราะห์แบบเชิงเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า 1) มีความรู้เกี่ยวกับประเภทของขยะ, การคัดแยก และการกำจัดขยะติดเชื้อแต่ละชนิด 2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรคัดแยกขยะ นำไปกำจัดและวิธีการป้องกันการแพร่เชื้อของขยะติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ 3) พบว่าน้อยลง หรือ แทบจะไม่เกิดขึ้นเลย 4) พบว่าโอกาสการแพร่กระจายเชื้อจากขยะติดเชื้อลดน้อยลง 5) พบว่าสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่ขยะรีไซเคิลภายในแผนก

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-31