วารสารกระบวนการยุติธรรม (Journal of Thai Justice System)

ความเป็นมา

           วารสารกระบวนการยุติธรรม (Journal of Thai Justice System) เป็นวารสารวิชาการที่จัดทำขึ้นตามภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ภายใต้พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2549 ซึ่งมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม ดังนั้น สำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ จึงได้จัดทำวารสารกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นวารสารราย 4 เดือนขึ้น โดยเริ่มดำเนินการตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2551 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และส่งเสริมให้เกิดการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ค้นหาองค์ความรู้ใหม่ๆ และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เดิมเพื่อพัฒนางานด้านกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ ในด้านการบริหารงานยุติธรรม ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารจัดการองค์กรในกระบวนการยุติธรรม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้สนใจหรือสาธารณชนได้รับรู้อีกด้วย ที่ผ่านมา วารสารกระบวนการยุติธรรมได้จัดพิมพ์บทความวิชาการ บทความวิจัยด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยมีกองบรรณาธิการประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ นักวิชาการในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องพิจารณากลั่นกรองบทความ และได้ดำเนินการเผยแพร่สู่สถาบันการศึกษา หน่วยงาน ตลอดจนสาธารณชนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

            วารสารกระบวนการยุติธรรม ได้เสนอเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในปี 2556 โดย TCI ได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ให้วารสารกระบวนการยุติธรรมถูกจัดให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ในฐานข้อมูล TCI สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 วารสารกระบวนการยุติธรรมได้รับแจ้งผลการประเมินคุณภาพวารสารให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 ในฐานข้อมูล TCI โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลการศึกษาวิจัย ตลอดจนองค์ความรู้ทางด้านกระบวนการยุติธรรม กฎหมาย และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ไปสู่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน นิสิต นักศึกษา รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไปทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

2. เพื่อเป็นเวทีหรือเป็นสื่อกลางสำหรับการแนะนำและนำเสนอผลงานค้นคว้าวิจัยใหม่หรือความเห็นทางวิชาการ องค์ความรู้ใหม่ด้านกระบวนการยุติธรรม กฎหมาย และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านบทความทางวิชาการ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป

3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติที่จะสามารถนำไปอ้างอิง ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ตลอดจนเกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม

 

โดยมีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ

        - ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน

        - ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม

        - ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

 

หมายเลข ISSN 

   -  Print ISSN: 1906-3253

    - Online ISSN: 2697-4037

Vol. 15 No. 1 (2565): Journal of Thai Justice System

Published: 2022-04-27

The Study on Scope of Forensic Science in Thailand and the Number of Forensic Practitioners Categorized by Expertise of Forensic Science Discipline

Akkakorn Chaiyapong, Vachiravitch Ittithanasuphavitch, Niramol Yindee, Worachat Kliangkaew, Pairoj Boonsirikamchai

81-98

Motives Affecting Firearm-Related Offenses

Piyaporn Tunneekul, Vachiravitch Ittithanasuphavitch, Namtae Meeboonsalang

129-142

Role of Local Government Organizations in Crime Prevention

Sumonthip Chitsawang, Nathee Chitsawang, Sangsom Kor-Udom

143-159

Communication for the Encouragement of Harmony and Reconciliation for Youth

Rawiphon Charunphankasem, Daranee Thanyasiri, Jutiporn Prinyokul, Supinda Suwanasri

161-176

View All Issues