คำแนะนำสำหรับผู้ประสงค์ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจ

 

ข้อกำหนดหลักสำหรับการตีพิมพ์บทความ 

     1. บทความที่แสดงเจตจำนงเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์จะต้อง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่วงการวิชาการโดยตรงซึ่งแสดงถึงการพัฒนา หรือต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ

     2. บทความที่ประสงค์จะเผยแพร่จะต้องไม่มีเนื้อหาที่แสดงถึงการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น ให้ร้าย หรือยุยงให้เกิดความเกลียดชังต่อบุคคลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งและการกระทำต่างๆซึ่งรวมถึงการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งนี้ความคิดเห็นที่ปรากฏใน วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ถือเป็นความคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้เขียนเพียงผู้เดียวโดยคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

    3. บทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์จะต้องเป็นบทความที่ ไม่เคยได้รับการเผยแพร่หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาเผยแพร่ของวารสารใดวารสารหนึ่งมาก่อน ทั้งการเผยแพร่ในรูปแบบของเล่มหรือบางส่วนของข้อมูลหรือทั้งสองอย่าง

    4. ข้อมูล ตาราง รูปภาพ แผนภาพ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การคัดลอกหรือเผยแพร่จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นลายลักษณ์อักษร

 

 นโยบายการพิจารณากลั่นกลองบทความ (Editorial Policy)

      บทความที่จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยกองบรรณาธิการจะตรวจสอบ (ความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และประโยชน์ทางด้านทฤษฎีและทางด้าน ปฏิบัติ) ของหัวข้อและเนื้อหาของบทความ โดยบรรณาธิการจะส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ท่าน ที่มาจากคนละสถาบันกับผู้ส่งบทความเพื่อสอบทาน คุณภาพของบทความว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่จะลงตีพิมพ์หรือไม่โดยกระบวนการพิจารณากลั่นกรองนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่สามารถทราบข้อมูลของผู้ส่งบทความและผู้ส่งบทความจะไมทราบข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิ (Double-Blind Process) หากผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณากลั่นกรองบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิว่าบทความนั้นๆ ควรจะลงตีพิมพ์ในวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์หรือควรที่จะส่งให้กับผู้ ส่งบทความนำกลับไปแก้ไขก่อนแล้วพิจารณาอีกครั้งหนึ่งหรือปฏิเสธการลงตีพิมพ์

 

หลักเกณฑ์การจัดทำต้นฉบับ (Manuscript Requirements)

1. บทความต้นฉบับต้องระบุชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่งทางวิชาการ  ตำแหน่งทางบริหาร  สถานที่ทำงานหรือสถาบันการศึกษา ที่อยู่ติดต่อได้และอีเมลล์ของผู้เขียนไว้ในหน้าแรกของบทความ

2. บทความต้นฉบับพิมพ์ลงเอกสารหน้าเดียว  ควรมีความยาวไม่เกิน 20หน้ากระดาษ A4 

ตั้งค่าหน้ากระดาษดังนี้  บน (Top) 1 นิ้ว, ล่าง (Bottom) 1.5 นิ้ว, ซ้าย (Left) และขวา (Right) 1 นิ้ว

3. ชื่อเรื่องภาษาไทย ใช้ตัวอักษร Angsana New ขนาด 18 Point ตัวหนา และชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ    ใช้ตัวอักษร  Time New Roman ขนาด 16 Point ตัวหนา

4. หัวเรื่องหลัก เช่น บทนำ  บททบทวนวรรณกรรม  วิธีการวิจัย  ผลการศึกษา  อภิปรายและสรุปผลการวิจัย เอกสารอ้างอิง  เป็นต้น ภาษาไทยใช้ตัวอักษร Angsana New  ขนาด 16 Point ตัวหนา   และภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร Time New Roman ขนาด 14  Point ตัวหนา

5. การพิมพ์เนื้อเรื่อง  ภาษาไทยใช้ตัวอักษร Angsana New  ขนาด 14 Point ภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร Time New Roman ขนาด 12  Point

6. แนวทางการเขียนบทความวิจัย  หัวข้อมีดังนี้

-   บทคัดย่อ  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

-   บทนำ  ครอบคลุมถึงความสำคัญ   ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการวิจัย

-   บททบทวนวรรณกรรม

-   วิธีการวิจัย  อธิบายถึงวิธีการดำเนินการวิจัย  รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเครื่องมือที่

    ใช้ในการวิจัยอย่างชัดเจน

-   ผลการวิจัย

-   การอภิปราย  สรุปผลการวิจัย  และข้อเสนอแนะ

-   เอกสารอ้างอิง

7. แนวทางการเขียนบทความวิชาการ  หัวข้อมีดังนี้

-   บทคัดย่อ  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

-   บทนำ  ครอบคลุมถึงความสำคัญ   ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของบทความวิชาการ

-   เนื้อหาบทความ  ชี้ให้เห็นถึงประเด็นที่ต้องการนำเสนอโดยมีการอ้างอิงทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

-   บทสรุปและข้อเสนอแนะ

-   เอกสารอ้างอิง

8. ผู้ส่งบทความจะต้องเขียนอ้างอิงเอกสารโดยจัดให้อยู่ในรูปแบบ APA  Style  และต้องตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการอ้างอิงก่อนส่งบทความต้นฉบับ (สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://apastyle.apa.org/)

ดาวน์โหลดเอกสาร : ReferenceGuideline_APA_Style

 

การส่งบทความ (Paper  Submission)

      ผู้ที่ประสงค์จะส่งบทความเพื่อพิจารณษลงตีพิมพ์ในวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์  กรุณาส่งต้นฉบับบทความพร้อมไฟล์ตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำต้นฉบับ โดย

  สามารถลงทะเบียนผู้เขียนบทความและ Login เพื่อเข้าสู่ระบบส่งบทความออนไลน์ (Online Journal Submission) ของ "วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ (Kasetsart Applied Business Journal : KAB Journal)"

ได้ที่...

 

หมายเหตุ :

     ขอให้ผู้ส่งบทความหลีกเลี่ยงการใช้อีเมล์ hotmail และ yahoo ในการลงทะเบียนผู้เขียนบทความ เนื่องจากอาจไม่ได้รับอีเมล์แจ้งเตือนความคืบหน้าของบทความ (โดยในบางกรณี อีเมล์แจ้งเตือนจากวารสาร อาจไปอยู่ใน Junk Email ของท่าน)

     เอกสารอ้างอิงที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI เช่น ข้อมูลจาก Website การศึกษาค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ และ วารสารที่ยังไม่ได้เข้าฐานข้อมูล TCI  ให้จำกัดอยู่ที่ 30% ของจำนวนเอกสารอ้างอิงทั้งหมด  และปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับกับเอกสารอ้างอิงที่มีการแก้ไข และอ้างอิงบทความจากในวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ อย่างน้อย 1 งาน