เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • บทความที่ส่งมาให้พิจารณาต้องไม่เคยได้รับเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น (หรือหากมีกรุณาอธิบายในข้อความส่งถึงบรรณาธิการ)
  • บทความเตรียมในรูปแบบของไฟล์ OpenOffice, Microsoft Word หรือ RTF
  • มีการให้ URLs สำหรับเอกสารที่อ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต
  • บทความใช้ระยะห่างบรรทัดปกติ (single-spaced) ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 16 pt และ ระบุข้อมูล รูปภาพ และตาราง ในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยเป็นตามรูปแบบของทางวารสารฯ กำหนด ตามคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง (Author Guidelines)
  • บทความต้องเตรียมตามข้อกำหนดของวารสารฯ ทั้งในแง่ของรูปแบบบทความและรูปแบบการอ้างอิง APA Style สามารถดูและดาวน์โหลดรูปแบบบทความและรูปแบบของการอ้างอิง ตามคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง (Author Guidelines)
  • กรุณาแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านลงในช่องข้อความถึงบรรณาธิการวารสารฯ

1. คำแนะนำการส่งบทความและการทำงานผ่านระบบ Thaijo (Manuscript Submission and Working Online with Thaijo System) (PDF)

2. หลักเกณฑ์การจัดทำต้นฉบับ (Manuscript Guideline) (PDF)

3. การอ้างอิงวารสารสนเทศ APA Style (Reference Guideline) (PDF) ผู้ส่งบทความจะต้องเขียนอ้างอิงเอกสารโดยจัดให้อยู่ในรูปแบบ APA  Style  และต้องตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการอ้างอิงก่อนส่งบทความต้นฉบับ (สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://apastyle.apa.org/)

4. แบบฟอร์มเสนอบทความเพื่อขอตีพิมพ์ในวารสาร (Manuscript Submission Form) (PDF

5. รูปแบบต้นฉบับบทความวิจัย (Research Article Template) และบทความวิชาการ (Academic Article Template) (DOCX)

6. รูปแบบต้นฉบับบทความวิชาการ (Academic Article Template) และบทความวิชาการ (Academic Article Template) กรณีผู้วิจัยมากกว่า 5 ท่าน (DOCX)

7. ขั้นตอนการดำเนินการของวารสาร (EMI Journal Process) (PDF)

8. การส่งบทความตีพิมพ์วารสาร

 

หมายเหตุ: ปัจจุบันทางวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ ยังไม่มีนโยบายการเก็บค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์วารสารฯ ทุกขั้นตอน