กองบรรณาธิการวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์

ที่ปรึกษา
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย
Email: fbusnwk@ku.ac.th             

กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล จิยะจันทน์                   Singapore Management University
Email: chiraphol@smu.edu.sg
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์             สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Email: chalermpong.se@kmitl.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Email: nattawut199@hotmail.com
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณัทพร เรืองเชิงชุม             มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Email: rpanut@kku.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Email: panya@tbs.tu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Email: fbuspwu@tu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Email: wuttigrai.n@gmail.com
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Email: fbusswp@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Email: fbustcs@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ลิขิตาภิวัฒน์           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Email: tanakorn.l@cbs.chula.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพรรณ อึ๊งภากรณ์            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Email: teerapan.u@acc.msu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Email: fbuspwl@ku.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร รุ้งสีทอง                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Email: rapeeporn@cbs.chula.ac.th

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นางสาวกรรณิกา มิตรปล้อง
นางปรารถนา ประสงค์สิน
นางสาวธัญลักษณ์ เพ็งพินิจ
นายฉัตรชัย พ่วงพลับ
นายทองปาน ขันตีกรม                                         
Mr.Joefrey B.Geroche
Email: kabjournal@ku.ac.th