โดยในปัจจุบันทางวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ (Kasetsart Applied Business Journal: KAB Journal) ได้ดำเนินการยกเลิกวารสารฉบับรูปเล่ม เหลือเพียงวารสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น และดำเนินการยกเลิกเลข ISSN เก่า ทั้ง 2 เลข โดยเปลี่ยนไปใช้เลข ISSN ใหม่ เป็น ISSN: 2985-2277 (Online) ซึ่งจะเริ่มใช้เลข ISSN ใหม่ ในเล่มวารสารฯ ปีที่ 17 ฉบับที่ 27 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

กองบรรณาธิการ