ปัจจุบันทางวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ ยังไม่มีนโยบายการเก็บค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์วารสารฯ ทุกขั้นตอน