ผลกระทบของการวางแผนภาษีเพื่อการส่งเสริมการขายที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านภาษีอากรของผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม

Main Article Content

วราพร เปรมพาณิชย์นุกูล
กฤตยา แสงบุญ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาภาษีอากรในการดำเนินธุรกิจและผลกระทบของการวางแผนภาษีเพื่อการส่งเสริมการขายที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารฝ่ายบัญชีของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย จำนวน 272 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคุณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาภาษีอากรในการดำเนินธุรกิจที่พบมากที่สุด คือ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่หักไว้ไม่ถูกต้อง รองลงมาคือ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่ไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า อันดับสุดท้ายคือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับใบกำกับภาษีที่มีการจัดทำไม่ถูกต้อง 2) การวางแผนภาษีเพื่อการส่งเสริมการขายมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาษีอากรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้น เพื่อให้กิจการมีการปฏิบัติงานด้านภาษีอากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มควรตระหนักถึงความสำคัญของภาษีและการวางแผนภาษีที่เกี่ยวข้องกับวิธีการส่งเสริมการขายแต่ละประเภท และควรมีการปฏิบัติงาน การจัดทำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทางภาษีอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมาย เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีที่จะเกิดขึ้นและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด

Article Details

บท
Research article

References

Aaker, D. A., Kumar, V., & Day, G. S. (2001). Marketing research (7th ed.). John Wiley and Sons.

Alex, A., Gambo, N., Bagobiri, E. Y., & Kassah, V. (2020). Small and Medium Scale Enterprises (SMEs) and Human Resource Management Practices (HRMP) adoption in Kaduna State, Nigeria. AFIT Journal of Management Research, 1(1), 1-12.

Akintoye, I. R., Adegbie, F. F., & Onyeka-Iheme, C. V. (2020). Tax planning strategies and profitability of quoted manufacturing companies in Nigeria. Journal of finance and accounting, 8(3), 148-157.

Amadasun, A. B., & Igbinosa, S. O. (2011). Strategies for effective tax planning. Franklin Business and Law Journal, 14(2), 51-64.

Boonphunga, J., Prempanichnukul, V., & Tontiset, N. (2019). The impact of tax management on organizational success of real estate development businesses in Bangkok. Journal of Accountancy and Management. 11(4), 93-103.

Charoensook, C. (2014, April 5). Chapter 7 sales promotion.https://maymayny.wordpress.com/2014/12/05/บทที่-7-การส่งเสริมการขา/

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16, 297–334. https://doi.org/10.1007/BF02310555

Dewi, G. A. P., & Sari, M. M. R. (2015). Effect of executive incentives, corporate risk and corporate governance on tax avoidance. E-Journal Akuntansi Universitas Udayana, 13(1), 50-67.

Ebubechukwu, J. O., & Obada, P. J. (2021). Effective of tax planning on performance of Nigerian foods and beverage firms. Research journal of Management Practice, 1(2), 8-16.

Gautam, S. (2013). Income tax planning: A study of tax saving instruments. International Journal of Management and Social Sciences Research, 2(5), 83 – 91.

Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. Journal of Marketing Theory and Practice, 19(2), 139–151.

Hoffman, W. H. (1961). The theory of tax planning. The Accounting Review, 36(2), 274-281.

Indriani, M. D., & Juniarti. (2020). Influence of company size, company age, sales growth, and profitability on tax avoidance. Indonesian College of Economics, 1–18.

Jaensirisak, S., & Tassawa, C. (2017). Taxation of sales promotion. Panyapiwat Journal, 9(1), 242-253. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/85051

Khan, M. A., Tanveer, A., & Zubair, S. S. (2019). Impact of sales promotion on consumer behavior : A case of modern trade, Pakistan. Governance and Management Review, 4(1), 1–16.

Lairattanakul, R. (2018). Taxation problem study according to The Revenue Department Questionnaires. [Master’s thesis]. http://www.ba-abstract.ru.ac.th/AbstractPdf/2561-4-1_1564741881.pdf

Lekjaeng, S. (2018, May 16). Tax and sales promotion. http://slkservice.smphosting.com/s…/SalePromotion256112_.pdf

Mahawong, B., & Pajongwong, P. (2019). The relationship between firm performance and corporate tax avoidance of listed companies in the Stock Exchange of Thailand in SET 100 index. Kasetsart Applied Business Journal, 13(18), 15-40.

Monsuwan, K. (2012). Effects of strategic tax planning efficiency on competitiveness of hotel business in Thailand. [Unpublished master’s thesis]. Mahasarakham University.

Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory. McGraw–Hill.

Nutepsu, T. (2013). Tax planning for sales promotion expenses. [Unpublished master’s independent study]. Chiang Mai University.

Prempanichnukul, V. (2018). Effects of corporate income tax planning efficiency on corporate image of SMEs in Thailand. Journal of Accountancy and Management, 10(4), 117-132.

Raisangaun, N., Puangpronpitag, S., & Pansuppawatt, A. (2014). Effects of tax management effectiveness on profitability of spare and parts manufacturing businesses in Thailand. Journal of Accountancy and Management, 6(2), 43-52.

Rohyati, Y., & Suripto, S. (2021). Corporate social responsibility, good corporate governance, and management compensation against tax avoidance. Budapest International Research and Critics Institute Journal, 4(2), 2612-2625.

Rojcureesatian, S. (2018). Tax planning strategies: corporate income tax. Dharmniti Press.

Sandmo, A. (2005). The theory of tax evasion: a retrospective view. National Tax Journal, 58(4), 643-663.

Shamout, M. D. (2016). Impact of promotional tools on consumer buying behavior in retail market. International Journal of Business and Social Sciences. 7(1), 75-85.

Soponvasu, K. (2008). Legal problems concerning the land right of Thai and alien spouse. [Unpublished master’s independent study]. Sripatum University.

Suwannakit, S. (2017). The study of tax problem relating to sales promotion: The case study ABC Co. Ltd. [Master’s independent study]. https://searchlib.utcc.ac.th/library/onlinethesis/302400.pdf

Temboonprasertsuk, K. (2021). The relationship between corporate government and tax planning of the listed companies in the stock exchange of Thailand and Singapore (Top 100). Journal of accounting profession, 17(54), 52-67.

Thanjunpong, S. (2013). The impact of good corporate governance on tax planning of listed companies in the Stock Exchange of Thailand. Journal of accounting profession, 10(28), 5-18.

The Revenue Department. (1992, August 26). Notification of the director-general of The Revenue Department on VAT (No. 40). https://www.rd.go.th/3399.html

The Revenue Department. (2020, February 20). Lists of VAT registrants who were authorized to prepare e-tax invoice and receipts. https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/#/index/registered#top

The Securities and Exchange Commission (SEC). (2013, October 13). Money planning. https://www.set.or.th/set/financialplanning/lifeevent.do?name=wealth_taxandampinnerMenuId=3

Vasanthi, R. (2015). A study of tax planning pattern of salaried assesse. Research Journal of Finance and Accounting, 6(1), 170–174.

Watanasin, R. (2011). Effective sales promotion in modern retailing : Consumer and managerial perspectives. [Master’s thesis]. https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SDU.the.2011.1

Wutthimahanon, R. (2019). The Corporate Income Tax planning of Agro and Food Industry Groups that Listed on The Stock Exchange of Thailand. [Master’s thesis]. http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/7087