การเปรียบเทียบรูปแบบ แนวทาง: การเปิดเผยข้อมูลและการจัดทำรายงานความยั่งยืน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินและกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร

Main Article Content

ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร

Abstract

การเปรียบเทียบรูปแบบ แนวทาง การเปิดเผยข้อมูล และการจัดทำรายงานความยั่งยืนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มผู้ใช้งบการเงินต่อการเปิดเผยข้อมูลและการจัดทำรายงานความยั่งยืน ทั้งรูปแบบการรายงานเชิงเนื้อหา ขอบเขต และตัวชี้วัด และการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ แนวทางการรายงานของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินและกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร พบว่า หลักการรายงานมีความสัมพันธ์กับคุณภาพของการรายงาน ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และกลุ่มอุตสาหกรรมมีความสัมพันธ์กับการเปิดเผยข้อมูลองค์กร ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05 ซึ่งบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม SET 100 Index มีค่าเฉลี่ยในการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบรายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน และในเว็บไซต์มากกว่าบริษัทนอกกลุ่ม SET Index อีกทั้งจำนวนบริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูล บริษัทในกลุ่ม SET 100 Index มีสัดส่วนร้อยละสูงกว่าทั้งสองกลุ่มอุตสาหกรรม

Article Details

Section
Articles