ปัญหาและการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านค้าสะดวกซื้อในสามจังหวัดชายแดนใต้

Main Article Content

ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร
อุทิศ สังขรัตน์
ปัญญา เทพสิงห์

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ 1) เพื่อศึกษาปัญหาของผู้ประกอบการร้านค้าสะดวกซื้อในเขตอำเภอเมืองสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 2) เพื่อศึกษาการปรับตัวของร้านค้าสะดวกซื้อต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในเขตอำเภอเมืองสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ประกอบการร้านค้าสะดวกซื้อจำนวน 60 ราย ด้วยการสุ่มแบบลูกโซ่และการซุ่มแบบเจาะจง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์บริบทเชิงเนื้อหาจากการศึกษาพบว่า ปัญหาของผู้ประกอบร้านร้านค้าสะดวกซื้อคือ 1) การหดตัวของพื้นที่ทางสังคมของร้านสะดวกซื้อ 2) ปัญหาจากการดำเนินนโยบายรักษาความสงบ 3) การย้ายออกจากพื้นที่ 4) ปัญหาที่เกิดจากห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อที่เป็นแฟรนไชส์ 5) ปัญหาการแบ่งแยกร้านค้าระหว่างไทยพุทธและไทยมุสลิม และ 6) ปัญหาราคาสินค้าและราคาขนส่งที่ขยับตัวขึ้น ส่วนการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านค้าสะดวกซื้อสามารถสรุปได้ดังนี้ 1) เปิด-ปิด เป็นเวลา 6.00 น. – 19.00 น. 2) การเฝ้าระวังสถานการณ์ และ 3) การใช้กลยุทธ์ทางการตลาด

Article Details

Section
Articles