แนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย

Main Article Content

ชลัท ประเทืองรัตนา

Abstract

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ความขัดแย้งและความรุนแรง ระหว่างนักศึกษา 2 สถาบัน 2) ศึกษากระบวนการและแนวทางการจัดการขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่ผ่านมา 3) เสนอแนะแนวทางการอยู่ร่วมกันต่อไปในอนาคตอย่างสันติ ในการรวบรวมข้อมูลนั้นรวบรวมจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม จำนวน 46 คน รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง มีกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ จากทั้ง 2 สถาบัน ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง ผู้แทนสโมสรนักศึกษา นักศึกษา ศิษย์เก่า ผลการศึกษาพบว่า 1) ความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างนักศึกษาทั้ง 2 สถาบัน เกิดขึ้นด้วยการพยายามที่จะปกป้องศักดิ์ศรีของสถาบัน โดยทั้งสังคมมีส่วนในการถ่ายทอดหรือทำให้ความคิดแบบแบ่งขั้ว แยกข้างเกิดขึ้นและดำรงอยู่ 2) คณาจารย์และบุคลากรทั้ง 2 สถาบัน ได้พยายามหาหาแนวทางต่างๆ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งแต่ละกิจกรรมส่งผลต่อเหตุการณ์ความสงบที่แตกต่างกันไป ข้อเสนอแนะในการอยู่ร่วมกันในอนาคตอย่างสันติของทั้ง 2 สถาบันการศึกษา คือ 1) ยึดหลักการสร้างความสมานฉันท์และการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ดีต่อกัน 2) ยึดหลักการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ 3)จัดเวทีการสานเสวนา 4) การจัดตั้งกลไกร่วมกัน 5) การทำกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Article Details

Section
Articles