การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มและหาความสัมพันธ์ สำหรับการทำเหมืองข้อมูล

Main Article Content

ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์
สิริธร เจริญรัตน์

Abstract

     งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ประจำปี พ.ศ. 2552 โดยนำความรู้ทางด้านการทำเหมืองข้อมูลมาใช้เพื่อจัดกลุ่มข้อมูลตามการใช้จ่ายของประชากรโดยใช้อัลกอริทึมเคมีนสำหรับหากลุ่มของข้อมูลที่เหมาะสมจากค่า DB Index และ SD Validity Index พบว่า จำนวนกลุ่มที่เหมาะสมคือ 3 กลุ่ม จากนั้นใช้กฎความสัมพันธ์ในการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละกลุ่ม เพื่อนำไปหาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน ผลการวิจัยพบว่ากฎความสัมพันธ์ที่ได้ในแต่ละกลุ่มมีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน ขนาดของครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับจำนวนผู้หารายได้ และค่าใช้จ่ายยาสูบต่อเดือนของครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับจำนวนสมาชิกที่มีสิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 

Article Details

Section
Articles