เกี่ยวกับวารสาร

หมายเลข ISSN :

ISSN 2286-9581 (Print); ISSN 2697-4703 (Online) 

นโยบายและขอบเขตการเผยแพร่และตีพิมพ์ [Focus and Scope] :

วัตถุประสงค์ :  เพื่อเผยแพร่บทความภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย บทความวิจัย บทความวิชาการ/บทความปริทัศน์ และบทความวิจารณ์หนังสือ ที่มีขอบเขตครอบคลุมสาขาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/จิตวิทยา/บริหารธุรกิจ/การจัดการ/เศรษฐศาสตร์/การตลาด/ทรัพยากรมนุษย์/รัฐประศาสนศาสตร์/รัฐศาสตร์/นิติศาสตร์/ศิลปกรรม/นาฏศิลป์/ภาษาศาสตร์/นิเทศศาสตร์/การบัญชี/การเงิน/สถาปัตยกรรมท้องถิ่น/สิ่งแวดล้อม/สังคมวิทยา/มานุษยวิทยา/พัฒนาสังคม/สารสนเทศศึกษา หรือที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จุดมุ่งหมาย : เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุน ถ่ายทอด และสร้างเครือข่ายการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการวิจัยที่มีคุณภาพในวารสารรูปแบบสิ่งพิมพ์และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง

เงื่อนไข/ข้อกำหนด

1. รับต้นฉบับบทความที่เป็นไปตามเกณฑ์ รูปแบบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่วารสารกำหนดไว้ โดยผ่านความเห็นชอบจากวารสารแล้วเท่านั้น (ไม่รับต้นฉบับบทความที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้)

2. บทความที่ส่งขอรับการพิจารณาจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในขั้นตอนพิจารณาเพื่อเผยแพร่ในวารสารอื่น

3. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นข้อคิดเห็นของผู้แต่ง/ผู้นิพนธ์/ผู้เขียน เท่านั้น และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลทางกฎหมายใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากบทความนั้น

4. บทความที่ได้รับการลงตีพิมพ์ในวารสารเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กระบวนการพิจารณาและประเมินบทความ [Peer Review Process] :

1. บรรณาธิการ รองบรรณาธิการหรือผู้ได้รับมอบหมายตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อย สมบูรณ์ และข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง

    1.1 กรณีต้นฉบับบทความถูกต้อง เรียบร้อย สมบูรณ์ และข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ตามที่วารสารฯ กำหนดไว้ "รับเข้าสู่กระบวนการต่อไป"

     1.2 กรณีไม่เป็นไปตามข้อ 1.1 "ไม่รับเข้าสู่กระบวนการ"

2. บรรณาธิการ รองบรรณาธิการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย เตรียมต้นฉบับจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินบทความ (peer review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ท่าน (ต่อบทความ) ในรูปแบบ Double blinded

3. ประเมินบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 1 ท่าน (ต่อบทความ)

กำหนดเผยแพร่และตีพิมพ์บทความที่ผ่านกระบวนการครบถ้วนแล้ว [Publication Frequency] :

1. เผยแพร่และตีพิมพ์บทความที่ผ่านกระบวนการครบถ้วนแล้ว 20 เรื่องต่อฉบับ

2. เผยแพร่และตีพิมพ์ 4 ฉบับต่อปี ดังนี้

  • ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม
  • ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน
  • ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน
  • ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม

ค่าธรรมเนียมการส่งต้นฉบับบท ค่าสมาชิก และค่าจำหน่ายเล่มวารสาร [Registration fee] :

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 113/2563 ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 ดังนี้

1. บุคคลภายนอก : บทความภาษาไทย บทความละ 5,000 บาท บทความภาษาต่างประเทศ บทความละ 6,000 บาท

2. นักศึกษาและศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

     ระดับปริญญาเอก  บทความภาษาไทย บทความละ 4,000 บาท บทความภาษาต่างประเทศ บทความละ 5,000 บาท

     ระดับปริญญาโท   บทความภาษาไทย บทความละ 2,500 บาท บทความภาษาต่างประเทศ บทความละ 4,000 บาท

3. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

     บทความภาษาไทย บทความละ 2,500 บาท บทความภาษาต่างประเทศ บทความละ 4,000 บาท

4. ค่าสมาชิกวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คนละ 1,500 บาท ต่อปี

5. ค่าจำหน่ายวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฉบับละ 400 บาท

     โดยชำระเงินผ่าน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี วารสารชุมชนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่บัญชี 419-1-76208-0  **ไม่สามารถคืนเงินทุกกรณี**

ผู้ให้การสนับสนุน [Sources of Support] :

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา [Nakhon Ratchasima Rajabhat University]