เกี่ยวกับวารสาร

หมายเลข ISSN :

ISSN 2286-9581 (Print); ISSN 2697-4703 (Online) 

นโยบายและขอบเขตการเผยแพร่และตีพิมพ์ [Focus and Scope] :

วัตถุประสงค์ :  เพื่อเผยแพร่บทความภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย บทความวิจัย บทความวิชาการ/บทความปริทัศน์ และบทความวิจารณ์หนังสือ ที่มีขอบเขตครอบคลุมสาขาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/จิตวิทยา/บริหารธุรกิจ/การจัดการ/เศรษฐศาสตร์/การตลาด/ทรัพยากรมนุษย์/รัฐประศาสนศาสตร์/รัฐศาสตร์/นิติศาสตร์/ศิลปกรรม/นาฏศิลป์/ภาษาศาสตร์/นิเทศศาสตร์/การบัญชี/การเงิน/สถาปัตยกรรมท้องถิ่น/สิ่งแวดล้อม/สังคมวิทยา/มานุษยวิทยา/พัฒนาสังคม/สารสนเทศศึกษา หรือที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ***สิ้นสุดเมื่อบทความที่ได้รับการเผยแพร่ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565***

วัตถุประสงค์ :  เพื่อเผยแพร่บทความภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย บทความวิจัย บทความวิชาการ/บทความปริทัศน์ และบทความวิจารณ์หนังสือ ที่มีขอบเขตครอบคลุมสาขาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ 1) General Social Sciences 2) Education 3) General Business, Management and Accounting 4) Public Administration 5) Health (social science) และหรือที่เกี่ยวข้องกับ 5 สาขานี้ ***เริ่มต้นเมื่อบทความที่ได้รับการเผยแพร่ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป***

จุดมุ่งหมาย : เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุน ถ่ายทอด และสร้างเครือข่ายการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการวิจัยที่มีคุณภาพในวารสารรูปแบบสิ่งพิมพ์และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง

เงื่อนไข/ข้อกำหนด

1. รับต้นฉบับบทความที่เป็นไปตามเกณฑ์ รูปแบบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่วารสารกำหนดไว้ โดยผ่านความเห็นชอบจากวารสารแล้วเท่านั้น (ไม่รับต้นฉบับบทความที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้)

2. บทความที่ส่งขอรับการพิจารณาจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในขั้นตอนพิจารณาเพื่อเผยแพร่ในวารสารอื่น

3. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นข้อคิดเห็นของผู้แต่ง/ผู้นิพนธ์/ผู้เขียน เท่านั้น และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลทางกฎหมายใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากบทความนั้น

4. บทความที่ได้รับการลงตีพิมพ์ในวารสารเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

**กรณีปัญหาอันเกิดจากการร้องเรียนและสืบพบว่าไม่เป็นไปตามดังที่ร้องเรียนซึ่งส่งผลเสียและความไม่เป็นธรรมโดยตรงและโดยอ้อมต่อการบริหารและต่อผู้จัดการงานวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่เริ่มต้น ระหว่าง และสิ้นสุด กระบวนการ  วารสารฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (มาตรา 14) ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 326 และมาตรา 328) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา 423)** 

- สรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง จาก พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

กระบวนการพิจารณาและประเมินบทความ [Peer Review Process] :

1. บรรณาธิการ รองบรรณาธิการหรือผู้ได้รับมอบหมายตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อย สมบูรณ์ และข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง

    1.1 กรณีต้นฉบับบทความถูกต้อง เรียบร้อย สมบูรณ์ และข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ตามที่วารสารฯ กำหนดไว้ "รับเข้าสู่กระบวนการต่อไป"

     1.2 กรณีไม่เป็นไปตามข้อ 1.1 "ไม่รับเข้าสู่กระบวนการ"

2. บรรณาธิการ รองบรรณาธิการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย เตรียมต้นฉบับจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินบทความ (peer review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ท่าน (ต่อบทความ) และเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบ Double blinded

3. ประเมินบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 1 ท่าน (ต่อบทความ)

กรณีบทความที่มีโอกาสถูกปฏิเสธในขั้นพิจารณาบทความเบื้องต้น (Screening) อันเนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้ (ข้อใดข้อหนึ่งเป็นต้นไป)

 1. เนื้อหาของต้นฉบับบทความ (วิจัย/วิชาการ/วิจารณ์หนังสือ) ไม่ตรงกับขอบเขตและเนื้อหา (Aims & Scope) ของวารสาร หรือ
 2. มีความซ้ำซ้อนและการคัดลอก (Plagiarism) เกินกว่าร้อยละ 20 โดยกองบรรณาธิการ บรรณาธิการ รองบรรณาธิการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะพิจารณาความซ้ำซ้อนในเชิงคุณภาพประกอบ หรือ
 3. เนื้อหาบทความ (วิจัย/วิชาการ/วิจารณ์หนังสือ) ไม่มีองค์ความรู้ใหม่ในเชิงวิชาการอย่างเด่นชัดหรือมีนัยสำคัญ หรือ
 4. ไม่แสดงถึงประโยชน์ในทางปฏิบัติที่ได้จากกงานวิจัย (บทความวิจัย) หรือ
 5. การใช้ภาษาและการเรียบเรียงเนื้อหาบทความวิจัย ไม่สอดคล้องตามหลักทางวิชาการ ไม่มีความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ที่นำไปสู่วิธีดำเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย เพื่อแสดงผลการวิจัยและอภิปรายผลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ หรือ
 6. ไม่มีการอ้างอิงเนื้อหา ข้อมูล รายละเอียด อย่างครบถ้วน (ทั้งรายการอ้างอิงในเนื้อหาและเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ) หรือ
 7. อื่น ๆ ที่ได้แจ้งผลการพิจารณาไปแล้วเป็นอันสิ้นสุด

กำหนดเผยแพร่และตีพิมพ์บทความที่ผ่านกระบวนการครบถ้วนแล้ว [Publication Frequency] :

1. เผยแพร่และตีพิมพ์บทความที่ผ่านกระบวนการครบถ้วนแล้ว 20 เรื่องต่อฉบับ

2. เผยแพร่และตีพิมพ์ 4 ฉบับต่อปี ดังนี้

 • ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม
 • ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน
 • ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน
 • ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม

ค่าธรรมเนียมการส่งต้นฉบับบทความ ค่าสมาชิก และค่าจำหน่ายเล่มวารสาร [Registration fee] :

คำชี่้แจงสำคัญ : ***การชำระค่าธรรมเนียมทุกรายการข้างต้น "ไม่ได้การันตีว่าบทความของท่านจะได้รับการเข้าสู่กระบวนการตามที่วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กำหนดไว้" ดังนั้น ควรเตรียมต้นฉบับบทความของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์ เรียบร้อย ตาม 1) คำแนะนำและรูปแบบการเขียนต้นฉบับบทความ 2) รายละเอียดที่แจ้งไว้ในแบบตรวจสอบความสมบูรณ์ 3) รายละเอียดที่แจ้งไว้ในแบบเสนอขอส่งต้นฉบับบทความ และ 4) แนบส่งที่ต้องจัดส่งพร้อมต้นฉบับบทความ ให้ครบถ้วน*** 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 113/2563 ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 ดังนี้

1. บุคคลภายนอก : บทความภาษาไทย บทความละ 5,000 บาท บทความภาษาต่างประเทศ บทความละ 6,000 บาท **ชำระพร้อมส่งต้นฉบับบทความและเอกสารที่เกี่ยวข้อง**

2. นักศึกษาและศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา **ชำระพร้อมส่งต้นฉบับบทความและเอกสารที่เกี่ยวข้อง**

     ระดับปริญญาเอก  บทความภาษาไทย บทความละ 4,000 บาท บทความภาษาต่างประเทศ บทความละ 5,000 บาท

     ระดับปริญญาโท   บทความภาษาไทย บทความละ 2,500 บาท บทความภาษาต่างประเทศ บทความละ 4,000 บาท

3. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา **ชำระพร้อมส่งต้นฉบับบทความและเอกสารที่เกี่ยวข้อง**

     บทความภาษาไทย บทความละ 2,500 บาท บทความภาษาต่างประเทศ บทความละ 4,000 บาท

4. ค่าสมาชิกวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คนละ 1,500 บาท ต่อปี

5. ค่าจำหน่ายวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฉบับละ 400 บาท

     โดยชำระเงินผ่าน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี วารสารชุมชนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่บัญชี 419-1-76208-0  **ไม่สามารถคืนเงินทุกกรณี**

 

ผู้ให้การสนับสนุน [Sources of Support] :

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา [Nakhon Ratchasima Rajabhat University]