เกี่ยวกับวารสาร

หมายเลข ISSN : 3027-7515 (Online)

จุดมุ่งหมายและขอบเขต [Aim and Scope] :

เพื่อเผยแพร่บทความภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประกอบด้วย บทความวิจัย และบทความวิชาการ/ปริทัศน์ ที่มีขอบเขตครอบคลุมด้านสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย ศาสตร์ด้านสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (องค์ความรู้จากศาสตร์สาขาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) บริหารธุรกิจ (การจัดการ การเงิน การธนาคาร การตลาด การบัญชี การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์) สารสนเทศศึกษา (ระบบและบริการสารสนเทศดิจิทัล การจัดการสารสนเทศดิจิทัลเพื่อสังคม เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการสารสนเทศ) และศึกษาศาสตร์ (การวัดผลการศึกษา หลักสูตรและการสอน การบริหารการศึกษา พลศึกษา การพัฒนาวิชาชีพ) และหรือที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ [Objectives] : เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุน ถ่ายทอด และสร้างเครือข่ายการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการวิจัยที่มีคุณภาพในวารสารรูปแบบสิ่งพิมพ์และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง ***เผยแพร่ในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เท่านั้น***

เงื่อนไข/ข้อกำหนด

1. รับต้นฉบับบทความที่เป็นไปตามเกณฑ์ รูปแบบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่วารสารกำหนดไว้ โดยผ่านความเห็นชอบจากวารสารแล้วเท่านั้น (ไม่รับต้นฉบับบทความที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้)

2. บทความที่ส่งขอรับการพิจารณาจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในขั้นตอนพิจารณาเพื่อเผยแพร่ในวารสารอื่น

3. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นข้อคิดเห็นของผู้แต่ง/ผู้นิพนธ์/ผู้เขียน เท่านั้น และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลทางกฎหมายใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากบทความนั้น

4. บทความที่ได้รับการลงตีพิมพ์ในวารสารเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

**กรณีปัญหาอันเกิดจากการร้องเรียนและสืบพบว่าไม่เป็นไปตามดังที่ร้องเรียนซึ่งส่งผลเสียและความไม่เป็นธรรมโดยตรงและโดยอ้อมต่อการบริหารและต่อผู้จัดการงานวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่เริ่มต้น ระหว่าง และสิ้นสุด กระบวนการ  วารสารฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (มาตรา 14) ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 326 และมาตรา 328) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา 423)** 

- สรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง จาก พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

กระบวนการพิจารณาและประเมินบทความ [Peer Review Process] :

1. บรรณาธิการ รองบรรณาธิการหรือผู้ได้รับมอบหมายตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อย สมบูรณ์ และข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง

    1.1 กรณีต้นฉบับบทความถูกต้อง เรียบร้อย สมบูรณ์ และข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ตามที่วารสารฯ กำหนดไว้ "รับเข้าสู่กระบวนการต่อไป"

     1.2 กรณีไม่เป็นไปตามข้อ 1.1 "ไม่รับเข้าสู่กระบวนการ"

2. บรรณาธิการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย เตรียมต้นฉบับจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินบทความ (peer review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2-3 คนขึ้นไป (ต่อบทความ)  ในรูปแบบ Double blinded

3. ตรวจทานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 คน (ต่อบทความ)

กรณีบทความที่มีโอกาสถูกปฏิเสธในขั้นพิจารณาบทความเบื้องต้น (Screening) อันเนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้ (ข้อใดข้อหนึ่งเป็นต้นไป)

 1. เนื้อหาของต้นฉบับบทความ (วิจัย/วิชาการ) ไม่ตรงกับขอบเขตและเนื้อหา (Aims & Scope) ของวารสาร และ/หรือ
 2. มีความซ้ำซ้อนและการคัดลอก (Plagiarism) เกินกว่าร้อยละ 20 โดยกองบรรณาธิการ บรรณาธิการ รองบรรณาธิการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะพิจารณาความซ้ำซ้อนในเชิงคุณภาพประกอบ และ/หรือ
 3. เนื้อหาบทความ (วิจัย/วิชาการ) ไม่มีองค์ความรู้ใหม่ในเชิงวิชาการอย่างเด่นชัดหรือมีนัยสำคัญ และ/หรือ
 4. ไม่แสดงถึงประโยชน์ในทางปฏิบัติที่ได้จากกงานวิจัย (บทความวิจัย) และ/หรือ
 5. การใช้ภาษาและการเรียบเรียงเนื้อหาบทความวิจัย ไม่สอดคล้องตามหลักทางวิชาการ ไม่มีความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ที่นำไปสู่วิธีดำเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย เพื่อแสดงผลการวิจัยและอภิปรายผลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และ/หรือ
 6. ไม่มีการอ้างอิงเนื้อหา ข้อมูล รายละเอียด อย่างครบถ้วน (ทั้งรายการอ้างอิงในเนื้อหาและเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ) และ/หรือ
 7. อื่น ๆ ที่ได้แจ้งผลการพิจารณาไปแล้วเป็นอันสิ้นสุด

กำหนดเผยแพร่และตีพิมพ์บทความที่ผ่านกระบวนการครบถ้วนแล้ว [Publication Frequency] :

1. เผยแพร่และตีพิมพ์บทความที่ผ่านกระบวนการครบถ้วนแล้ว 10-15 เรื่องต่อฉบับ

2. เผยแพร่และตีพิมพ์ 4 ฉบับต่อปี ดังนี้

 • ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม
 • ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน
 • ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน
 • ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม

ผู้ให้การสนับสนุน [Sources of Support] :

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา [Nakhon Ratchasima Rajabhat University]