Contact

web1_1030กองบรรณาธิการวารสารชุมชนวิจัย กลุ่มงานเผยแพร่และบริการการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เลขที่ 340 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9 ) ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา

ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ (044) 009009 ต่อ 9462 โทรสาร (044) 272941

Principal Contact

Chacuttrai Rayasawath
Editor
Nakhon Ratchasima Rajabhat University
Phone 044009009 ต่อ 9462

Support Contact

Rujira Rikharom
Phone 0849845614