Contact

web1_1030บรรณาธิการวารสารชุมชนวิจัย กลุ่มงานเผยแพร่และบริการการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เลขที่ 340 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9 ) ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา

ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ (044) 009009 ต่อ 9461 โทรสาร (044) 272941

Principal Contact

Chacuttrai Rayasawath
Editor
Nakhon Ratchasima Rajabhat University
Phone 044009009 ต่อ 9461

Support Contact

-