ติดต่อ

บรรณาธิการวารสารชุมชนวิจัย กลุ่มงานเผยแพร่และบริการการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เลขที่ 340 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9 ) ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา

ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ (044) 009009 ต่อ 9462 โทรสาร (044) 272941

ผู้รับผิดชอบหลัก

Chacuttrai Rayasawath
บรรณาธิการ วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ 044009009 ต่อ 9462

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

-