Announcements

     

วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : NRRU community Research Jounal

print-ISSN : 2286-9581

electronic-ISSN: 2697-4703

วัตถุประสงค์  เพื่อเผยแพร่บทความภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย บทความวิจัย บทความวิชาการ/บทความปริทัศน์ และบทความวิจารณ์หนังสือ ที่มีขอบเขตครอบคลุมสาขาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/จิตวิทยา/บริหารธุรกิจ/การจัดการ/เศรษฐศาสตร์/การตลาด/ทรัพยากรมนุษย์/รัฐประศาสนศาสตร์/รัฐศาสตร์/นิติศาสตร์/ศิลปกรรม/นาฏศิลป์/ภาษาศาสตร์/นิเทศศาสตร์/การบัญชี/การเงิน/สถาปัตยกรรมท้องถิ่น/สิ่งแวดล้อม/สังคมวิทยา/มานุษยวิทยา/พัฒนาสังคม/สารสนเทศศึกษา หรือที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จุดมุ่งหมาย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุน ถ่ายทอด และสร้างเครือข่ายการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการวิจัยที่มีคุณภาพในวารสารรูปแบบสิ่งพิมพ์และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง

เงื่อนไข/ข้อกำหนด  

       1. รับต้นฉบับบทความที่เป็นไปตามเกณฑ์ รูปแบบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่วารสารกำหนดไว้ โดยผ่านความเห็นชอบจากวารสารแล้วเท่านั้น (ไม่รับต้นฉบับบทความที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้)

       2. บทความที่ส่งขอรับการพิจารณาจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในขั้นตอนพิจารณาเพื่อเผยแพร่ในวารสารอื่น

       3. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นข้อคิดเห็นของผู้แต่ง/ผู้นิพนธ์/ผู้เขียน เท่านั้น และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลทางกฎหมายใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากบทความนั้น

      4. บทความที่ได้รับการลงตีพิมพ์ในวารสารเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กำหนดการเผยแพร่    ปีละ 4 ฉบับ (ราย 3 เดือน) ดังนี้

                                    ฉบับที่ 1    เดือน มกราคม-มีนาคม             ฉบับที่ 3    เดือน กรกฎาคม-กันยายน

                                    ฉบับที่ 2    เดือน เมษายน-มิถุนายน           ฉบับที่ 4    เดือน ตุลาคม-ธันวาคม

การประเมินบทความ   โดยผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน ต่อ 1 บทความ ในรูปแบบ Double blinded     

ค่าธรรมเนียมการส่งต้นฉบับบทความก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณา 

1. บุคคลภายนอก บทความภาษาไทย บทความละ 5,000 บาท  บทความภาษาต่างประเทศ บทความละ 6,000 บาท

2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

     ระดับปริญญาเอก บทความภาษาไทย บทความละ 4,000 บาท บทความภาษาต่างประเทศ บทความละ 5,000 บาท

     ระดับปริญญาโท บทความภาษาไทย บทความละ 2,500 บาท บทความภาษาต่างประเทศ บทความละ 4,000 บาท

3. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บทความภาษาไทย บทความละ 2,500 บาท บทความภาษาต่างประเทศ บทความละ 4,000 บาท

ค่าสมัครสมาชิกวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ท่านละ 1,500 บาทต่อปี

จำหน่ายวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฉบับละ 400 บาท  

ที่ปรึกษา  อธิการบดี

                รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย

                ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

                หน้าที่   ให้คำปรึกษาในการจัดทำวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บรรณาธิการ      รองศาสตราจารย์ ดร. ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์

                หน้าที่   ดำเนินงานบริหารจัดการวารสารชุมชนวิจัยให้เป็นไปตามนโยบายของสถาบันวิจัยและพัฒนาสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รองบรรณาธิการ นางรุจิรา ริคารมย์

                หน้าที่   ดำเนินงานบริหารจัดการวารสารชุมชนวิจัยให้เป็นไปตามนโยบายของสถาบันวิจัยและพัฒนาสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และตามที่ได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการ

เจ้าหน้าที่การเงิน นายกฤษฎา พลายหมื่นไวย

                หน้าที่   ดูแลการเบิกจ่าย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำวารสารชุมชนวิจัย ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เจ้าของ   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 4) เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9462 อีเมล journal-rdi@nrru.ac.th

พิมพ์ที่     หจก.เลิศศิลป์ สาส์น โฮลดิ้ง เลขที่ 336 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000            

                โทรศัพท์ 044-252883/086-9274041 เว็บไซต์ www.lertsil.com

 ---------------------------------------------------------

มาตรฐานทางจริยธรรมการตีพิมพ์บทความในวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

             หน้าที่และความรับผิดชอบ

            บรรณาธิการและผู้ได้รับมอบหมายควรจะต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในความรับผิดชอบของตน ดังนี้

 1. ดำเนินการให้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านและผู้แต่ง/ผู้นิพนธ์/ผู้เขียน
 2. ปรับปรุงวารสารอย่างสม่ำเสมอ และรับรองคุณภาพของงานวิจัย/งานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
 3. สนับสนุนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และคงไว้ซึ่งความถูกต้องของผลงานทางวิชาการ
 4. ปกป้องมาตรฐานของทรัพย์สินทางปัญญาจากความต้องการทางธุรกิจ
 5. เต็มใจที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดการตีพิมพ์ ทำให้เกิดความชัดเจน ถูกต้อง ในการถอด-ถอนบทความ และการขออภัย หากมีความจำเป็น

            หน้าที่ของบรรณาธิการและผู้ได้รับมอบหมายต่อผู้นิพนธ์

 1. บรรณาธิการและผู้ได้รับมอบหมายควรดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของบทความที่ตีพิมพ์ และตระหนักถึงวัตถุประสงค์และมาตรฐานที่ต่างกัน
 2. การตัดสินใจของบรรณาธิการและผู้ได้รับมอบหมายต่อการยอมรับหรือปฏิเสธบทความเพื่อการตีพิมพ์ ควรขึ้นอยู่กับความสำคัญ ความใหม่ และความชัดเจนของบทความ ตลอดจนความเกี่ยวข้องกับขอบเขตของวารสาร
 3. บรรณาธิการและผู้ได้รับมอบหมายควรมีการชี้แจงหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบประเมินบทความ (Peer review)

       4. บรรณาธิการและผู้ได้รับมอบหมายควรมีความพร้อมในการชี้แจงความเบี่ยงเบนต่าง ๆ จากกระบวนการตรวจสอบที่ได้ระบุไว้

 1. วารสารควรมีช่องทางให้ผู้นิพนธ์อุทธรณ์ได้ หากผู้นิพนธ์มีความคิดเห็นแตกต่างจากการตัดสินใจของบรรณาธิการ
 2. วารสารควรจัดพิมพ์คำแนะนำแก่ผู้เขียนหรือผู้แต่งบทความในทุกประเด็นที่บรรณาธิการและผู้ได้รับมอบหมายคาดหวัง ในทุกเรื่องที่ควรรับทราบ และควรมีการปรับปรุงคำแนะนำให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 3. บรรณาธิการและผู้ได้รับมอบหมายไม่ควรเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจในการตอบรับบทความที่ถูกปฏิเสธการติพิมพ์ไปแล้ว ยกเว้นมีปัญหาร้ายแรงเกิดขึ้นระหว่างการส่งบทความเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาและยังไม่สิ้นสุดกระบวนการสู่การตีพิมพ์เผยแพร่
 4. บรรณาธิการและผู้ได้รับมอบหมายไม่ควรตัดสินใจยกเลิกการตีพิมพ์บทความ ยกเว้นมีการพิสูจน์ถึงปัญหาร้ายแรงที่เกิดขึ้นหรือผู้เขียนหรือผู้แต่งบทความไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่วารสารกำหนดไว้

            หน้าที่ของบรรณาธิการและผู้ได้รับมอบหมายต่อผู้ประเมินบทความ

 1. บรรณาธิการและผู้ได้รับมอบหมายควรจัดพิมพ์คำแนะนำแก่ผู้ประเมินบทความในทุกประเด็นที่คาดหวังอย่างชัดเจน และควรมีการปรับปรุงคำแนะนำให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 2. บรรณาธิการและผู้ได้รับมอบหมายควรมีระบบปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ประเมินบทความ และกระบวนการพิจารณาประเมินบทความ ควรมีระบบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าบทความที่ส่งเข้ามายังวารสารจะได้รับการปกปิดเป็นความลับในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาประเมิน

 -----------------------------------------------------

ข้อมูลการติดต่อ

บรรณาธิการวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 4  (9.0407) เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร. 0-4400-9009 ต่อ 9462 E-mail : journal-rdi@nrru.ac.th

Webstie : https://www.tci-thaijo.org/index.php/NRRU