Announcements

ISSN : 3027-7515 (Online)
ค่าธรรมเนียมการส่งต้นฉบับบทความ และอัตราค่าบริการตีพิมพ์ [Registration fee] :

คำชี่้แจงสำคัญ : ***การชำระค่าธรรมเนียมทุกรายการข้างต้น "ไม่ได้การันตีว่าบทความของท่านจะได้รับการเข้าสู่กระบวนการตามที่วารสารชุมชนวิจัยและพัฒนาสังคม กำหนดไว้" ดังนั้น ควรเตรียมต้นฉบับบทความของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์ เรียบร้อย ตามคำแนะนำและรูปแบบการเขียนต้นฉบับบทความ รายละเอียดที่แจ้งไว้ในแบบเสนอขอส่งต้นฉบับบทความ และแนบเอกสารที่ต้องจัดส่งพร้อมต้นฉบับบทความ ให้ครบถ้วน*** 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 1772/2565 ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ดังนี้

ค่าธรรมเนียมการส่งต้นฉบับบทความเข้าสู่กระบวนการพิจารณา

 1. บทความภาษาไทยบทความละ 1,500 บาท 
 2. บทความภาษาอังกฤษบทความละ 3,000 บาท

อัตราค่าบริการตีพิมพ์ (หลังผ่านการประเมินฯ และตอบรับตีพิมพ์)

 1. บทความภาษาไทยบทความละ 3,500 บาท
 2. บทความภาษาอังกฤษบทความละ 4,000 บาท

     โดยชำระเงินผ่าน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี วารสารชุมชนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่บัญชี 419-1-76208-0  **ไม่สามารถคืนเงินทุกกรณี**

 • คำชี้แจง

  2021-02-22

  ศึกษาคำชี้แจงและรูปแบบการอ้างอิง 

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  1. แบบเสนอขอส่งต้นฉบับบทความ <Word>     <PDF>  

  2. รูปแบบบทความวิจัย <Word>   <PDF>

  3. รูปแบบบทความวิชาการ  <Word>    <PDF>

  4. บันทึกชี้แจงการแก้ไข (กรณีผ่านฯ) <Word>

  - วารสารฯ ไม่มีนโยบายรับจัดรูปแบบต้นฉบับบทความ -- โดยวารสารฯ จะอำนวยความสะดวกประสานงานให้สำหรับผู้แต่ง/เจ้าของบทความที่มีความประสงค์ใช้บริการเท่านั้น - ซึ่งการตกลงต่าง ๆ ระหว่างผู้แต่ง/เจ้าของบทความ กับผู้รับจัดรูปแบบ ทางวารสารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น -

  หลักเกณฑ์การส่งต้นฉบับบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารชุมชนวิจัยและพัฒนาสังคม

  1. ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างพิจารณาเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ

  2. ต้องไม่มีเนื้อหาที่เกิดจากการลอกเลียนหรือตัดทอนมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่น หรือจากบทความอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือปราศจากการอ้างอิงที่เหมาะสม ควรเกิดจาการสังเคราะห์ความคิดขึ้นโดยผู้เขียนเอง ซึ่งเมื่อนำต้นฉบับบทความเข้าสู่ระบบวารสารฯ ออนไลน์ (ThaiJo) จะต้องมีค่าความซ้ำซ้อน (Plagiarism checking report) ไม่เกินร้อยละ 20

  3. ต้องมีความสมบูรณ์โดยจะต้องเขียนตามรูปแบบของวารสารฯ ที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น ก่อนส่งเพื่อขอรับการพิจารณา **รับพิจารณาต้นฉบับบทความที่เป็นไปตามที่วารสารฯ กำหนดไว้ โดยผู้แต่ง/ผู้ส่งต้นฉบับบทความจะต้องจัดรูปแบบมาให้เรียบร้อยและมีการดำเนินการทุกขั้นตอนครบถ้วน สมบูรณ์ เรียบร้อยแล้วเท่านั้น**

  4. การประเมินผลต้นฉบับบทความ โดยผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา (Peer review) ไม่น้อยกว่า 2-3 คนขึ้นไป ต่อ 1 บทความ ในรูปแบบ Double blinded ซึ่งจำแนกเป็นสรุปผลการพิจารณาสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิต่อท่าน 4 ระดับ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้

                   41 - 50    คะแนน         แก้ไขน้อยก่อนตีพิมพ์เผยแพร่

                   31 - 40    คะแนน         แก้ไขปานกลางก่อนตีพิมพ์เผยแพร่

                   21 - 30    คะแนน         แก้ไขมาก โดยให้แก้ไขใหม่และส่งประเมินอีกครั้ง

                    1 - 20     คะแนน         ไม่เหมาะสมที่จะตีพิมพ์เผยแพร่

                   โดยที่ต้องมีผลรวมคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 36 คะแนนขึ้นไปเท่านั้น จึงจะผ่านเข้าสู่กระบวนการแก้ไข 

  5. ต้องดำเนินการปรับแก้ไขตามคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) พร้อมบันทึกชี้แจงการแก้ไขต้นฉบับบทความ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องที่ผู้เขียนปรับแก้ไขอย่างสมบูรณ์และเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้อีกครั้ง จึงจะดำเนินการจัดส่งวารสารชุมชนวิจัย (ฉบับร่าง) ไปยังผู้เขียนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนตีพิมพ์เผยแพร่

  Read more about คำชี้แจง