Announcements

     

วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : NRRU community Research Jounal

print-ISSN : 2286-9581

Online-ISSN: 2697-4703

วัตถุประสงค์  เพื่อเผยแพร่บทความภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย บทความวิจัย บทความวิชาการ/บทความปริทัศน์ และบทความวิจารณ์หนังสือ ที่มีขอบเขตครอบคลุมสาขาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/จิตวิทยา/บริหารธุรกิจ/การจัดการ/เศรษฐศาสตร์/การตลาด/ทรัพยากรมนุษย์/รัฐประศาสนศาสตร์/รัฐศาสตร์/นิติศาสตร์/ศิลปกรรม/นาฏศิลป์/ภาษาศาสตร์/นิเทศศาสตร์/การบัญชี/การเงิน/สถาปัตยกรรมท้องถิ่น/สิ่งแวดล้อม/สังคมวิทยา/มานุษยวิทยา/พัฒนาสังคม/สารสนเทศศึกษา หรือที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จุดมุ่งหมาย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุน ถ่ายทอด และสร้างเครือข่ายการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการวิจัยที่มีคุณภาพในวารสารรูปแบบสิ่งพิมพ์และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง

เงื่อนไข/ข้อกำหนด  

       1. รับต้นฉบับบทความที่เป็นไปตามเกณฑ์ รูปแบบ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่วารสารกำหนดไว้ โดยผ่านความเห็นชอบจากวารสารแล้วเท่านั้น (ไม่รับต้นฉบับบทความที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้)

       2. บทความที่ส่งขอรับการพิจารณาจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในขั้นตอนพิจารณาเพื่อเผยแพร่ในวารสารอื่น

       3. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นข้อคิดเห็นของผู้แต่ง/ผู้นิพนธ์/ผู้เขียน เท่านั้น และจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลทางกฎหมายใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากบทความนั้น

      4. บทความที่ได้รับการลงตีพิมพ์ในวารสารเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กำหนดการเผยแพร่    ปีละ 4 ฉบับ (ราย 3 เดือน) ดังนี้

                                    ฉบับที่ 1    เดือน มกราคม-มีนาคม             ฉบับที่ 3    เดือน กรกฎาคม-กันยายน

                                    ฉบับที่ 2    เดือน เมษายน-มิถุนายน           ฉบับที่ 4    เดือน ตุลาคม-ธันวาคม

การประเมินบทความ   โดยผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน ต่อ 1 บทความ ในรูปแบบ Double blinded     

ค่าธรรมเนียมการส่งต้นฉบับบทความก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณา 

1. บุคคลภายนอก บทความภาษาไทย บทความละ 5,000 บาท  บทความภาษาต่างประเทศ บทความละ 6,000 บาท

2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

     ระดับปริญญาเอก บทความภาษาไทย บทความละ 4,000 บาท บทความภาษาต่างประเทศ บทความละ 5,000 บาท

     ระดับปริญญาโท บทความภาษาไทย บทความละ 2,500 บาท บทความภาษาต่างประเทศ บทความละ 4,000 บาท

3. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บทความภาษาไทย บทความละ 2,500 บาท บทความภาษาต่างประเทศ บทความละ 4,000 บาท

ค่าสมัครสมาชิกวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ท่านละ 1,500 บาทต่อปี

จำหน่ายวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฉบับละ 400 บาท  

ที่ปรึกษา

     อธิการบดี

     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรม

     ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กองบรรณาธิการ

     รองศาสตราจารย์ ดร.เอียน เดวิด สมิธ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

     ศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร จวงตระกูล                          มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

     ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ยาวะประภาษ                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     ศาสตราจารย์ ดร. สุภา เพ่งพิศ                                    สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

     ศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ท้วมสุข                               มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     ศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ พวงงาม                              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     ศาสตราจารย์ ดร. ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์                      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

     รองศาสตราจารย์ ดร. อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์                     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

     รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์                      มหาวิทยาลัยนครพนม

     รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี                            มหาวิทยาลัยมหิดล

     รองศาสตราจารย์ ดร. ขวัญกมล ดอนขวา                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

     รองศาสตราจารย์ ดร. รสริน พิมลบรรยงก์                    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชคชัย ยืนยง                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพันธุ์ ขัดชุ่มแสง                มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     อาจารย์ ดร. แวววลี แววฉิมพลี                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บรรณาธิการ

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา ภานุรักษ์

รองบรรณาธิการ

     นาง รุจิรา ริคารมย์

ฝ่ายจัดการวารสาร

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราวุธ ธนะมูล

     นาย กฤษฎา พลายหมื่นไวย

     นาย วิศวมาศ ภักดีกุล

     นางสาว สุดารัตน์ ม่วงกลาง

เจ้าของ   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 4) เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9462 อีเมล journal-rdi@nrru.ac.th

พิมพ์ที่     หจก.เลิศศิลป์ สาส์น โฮลดิ้ง เลขที่ 336 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000            

                โทรศัพท์ 044-252883/086-9274041 เว็บไซต์ www.lertsil.com

 ---------------------------------------------------------

ข้อมูลการติดต่อ : บรรณาธิการวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 4  (9.0407) เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร. 0-4400-9009 ต่อ 9462 E-mail : journal-rdi@nrru.ac.th

Webstie : https://www.tci-thaijo.org/index.php/NRRU

 • คำชี้แจง

  2021-02-22

  -- แจ้งเปลี่ยนแปลงคณะดำเนินงาน แบบฟอร์ม คำชี้แจง และอื่น ๆ ของวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป : กรุณาศึกษารายละเอียดที่เว็บไซต์วารสารฯ --

  -- ประชาสัมพันธ์ : บทความวิจัยของนักศึกษา "ไม่ต้องแนบใบรับรองจริยธรรมฯ ได้" โดยให้จัดทำหนังสือแจ้งและลงนามโดยอาจารย์ที่ปรึกษา --

  การเขียนต้นฉบับบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา :

  *** ผู้ส่งต้นฉบับบทความจะต้องเป็นเจ้าของบทความหรือผู้เขียนบทความเท่านั้น มีการระบุข้อมูลที่สามารถติดต่อประสานงานเพื่อปรับปรุงแก้ไข แจ้งผล และอื่น ๆ ได้จริงอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดกระบวนการหรือบทความผ่านกระบวนการพิจารณาและสามารถลงตีพิมพ์เผยแพร่ได้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับบทความหากไม่ได้รับการติดต่อเบื้องต้นจากเจ้าของต้นฉบับบทความ และต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ลงนามไว้ในแบบตรวจสอบความสมบูรณ์ต้นฉบับบทความ และแบบเสนอขอส่งต้นฉบับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ อย่างเคร่งครัด ***

  -- วารสารฯ ไม่มีนโยบายรับจัดรูปแบบต้นฉบับบทความ -- โดยวารสารฯ จะอำนวยความสะดวกประสานงานให้สำหรับผู้แต่ง/เจ้าของบทความที่มีความประสงค์ใช้บริการเท่านั้น - ซึ่งการตกลงต่าง ๆ ระหว่างผู้แต่ง/เจ้าของบทความ กับผู้รับจัดรูปแบบ ทางวารสารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น -

   

  Read more about คำชี้แจง