การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
 • คำแนะนำประกอบการตัดสินใจ "เมื่อชำระค่าธรรมเนียมแล้ว วารสารฯ จะไม่คืนทุกกรณี"
  หลักฐาน เอกสาร และข้อมูลที่ต้องส่งเข้าสู่กระบวนการของวารสารชุมชนวิจัยและพัฒนาสังคม ดังนี้ (ครบทุกข้อ)
  1. ต้นฉบับบทความที่สมบูรณ์ เรียบร้อย (ไฟล์ word เท่านั้น)
  2. แบบเสนอขอส่งต้นฉบับบทความ
  3. หลักฐานการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของงานวิจัย (ถ้ามี)
  4. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม (ไม่คืนทุกกรณี)

คำแนะนำผู้แต่ง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. แบบเสนอขอส่งต้นฉบับบทความ <Word>  <PDF>  

2. รูปแบบบทความวิจัย <Word>   <PDF>

3. รูปแบบบทความวิชาการ  <Word>   <PDF>

4. บันทึกชี้แจงการแก้ไข (กรณีผ่านฯ) <Word>

 

คำแนะนำและรูปแบบการเขียนต้นฉบับบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารชุมชนวิจัยและพัฒนาสังคม

             *** ผู้ส่งต้นฉบับบทความจะต้องเป็นเจ้าของบทความหรือผู้เขียนบทความเท่านั้น มีการระบุข้อมูลที่สามารถติดต่อประสานงานเพื่อปรับปรุงแก้ไข แจ้งผล และอื่น ๆ ได้จริงอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดกระบวนการหรือบทความผ่านกระบวนการพิจารณาและสามารถลงตีพิมพ์เผยแพร่ได้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับบทความหากไม่ได้รับการติดต่อเบื้องต้นจากเจ้าของต้นฉบับบทความ และต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ลงนามไว้อย่างเคร่งครัด ***

กรณีบทความที่มีโอกาสถูกปฏิเสธในขั้นพิจารณาบทความเบื้องต้น (Screening) อันเนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้ (ข้อใดข้อหนึ่งเป็นต้นไป)

 1. เนื้อหาของต้นฉบับบทความ (วิจัย/วิชาการ/วิจารณ์หนังสือ) ไม่ตรงกับขอบเขตและเนื้อหา (Aims & Scope) ของวารสาร หรือ
 2. มีความซ้ำซ้อนและการคัดลอก (Plagiarism) เกินกว่าร้อยละ 20 โดยกองบรรณาธิการ บรรณาธิการ รองบรรณาธิการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะพิจารณาความซ้ำซ้อนในเชิงคุณภาพประกอบ หรือ
 3. เนื้อหาบทความ (วิจัย/วิชาการ/ปริทรรน์) ไม่มีองค์ความรู้ใหม่ในเชิงวิชาการอย่างเด่นชัดหรือมีนัยสำคัญ หรือ
 4. ไม่แสดงถึงประโยชน์ในทางปฏิบัติที่ได้จากงานวิจัย (บทความวิจัย) หรือ
 5. การใช้ภาษาและการเรียบเรียงเนื้อหาบทความวิจัย ไม่สอดคล้องตามหลักทางวิชาการ ไม่มีความเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ที่นำไปสู่วิธีดำเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย เพื่อแสดงผลการวิจัยและอภิปรายผลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ หรือ
 6. ไม่มีการอ้างอิงเนื้อหา ข้อมูล รายละเอียด อย่างครบถ้วน (ทั้งรายการอ้างอิงในเนื้อหาและเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ) หรือ
 7. อื่น ๆ ที่ได้แจ้งผลการพิจารณาไปแล้วเป็นอันสิ้นสุด

 

นโยบายส่วนบุคคล

     ชื่อและที่อยู่อีเมลที่ป้อนในเว็บไซต์วารสารนี้จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ของวารสารนี้โดยเฉพาะและจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดหรือให้กับบุคคลอื่นใด

     ชื่อและอีเมล์ผู้แต่ง/ผู้เขียนบทความที่กรอกในเว็บไซต์วารสารชุมชนวิจัยและพัฒนาสังคมเท่านั้น และจะไม่เผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือเผยแพร่แก่บุคคลอื่น