ส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
 • คำแนะนำประกอบการตัดสินใจ "เมื่อชำระค่าธรรมเนียมแล้ว วารสารฯ จะไม่คืนทุกกรณี"
  หลักฐาน เอกสาร และข้อมูลที่ต้องส่งเข้าสู่กระบวนการของวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดังนี้ (ครบทุกข้อ)
  1. ต้นฉบับบทความที่สมบูรณ์ เรียบร้อย
  2. แบบตรวจสอบความสมบูรณ์
  3. แบบเสนอขอส่งต้นฉบับบทความ
  4. หลักฐานการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของงานวิจัย (จำเป็น) ที่ไม่ใช่ใบผ่านการอบรม
  5. หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม (ไม่คืนทุกกรณี)
  6. หลักฐานการส่งผ่านระบบออนไลน์

คำแนะนำผู้แต่ง

คำแนะนำและรูปแบบการเขียนต้นฉบับบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

             *** ผู้ส่งต้นฉบับบทความจะต้องเป็นเจ้าของบทความหรือผู้เขียนบทความเท่านั้น มีการระบุข้อมูลที่สามารถติดต่อประสานงานเพื่อปรับปรุงแก้ไข แจ้งผล และอื่น ๆ ได้จริงอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดกระบวนการหรือบทความผ่านกระบวนการพิจารณาและสามารถลงตีพิมพ์เผยแพร่ได้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับบทความหากไม่ได้รับการติดต่อเบื้องต้นจากเจ้าของต้นฉบับบทความ และต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ลงนามไว้ในแบบตรวจสอบความสมบูรณ์ต้นฉบับบทความ และแบบเสนอขอส่งต้นฉบับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ อย่างเคร่งครัด ***

ศึกษารายละเอียดคำแนะนำเพิ่มเติมที่นี่