ทีมบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

               อธิการบดี

               รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย

               ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กองบรรณาธิการ

           ศาสตราจารย์พิศิษฐ์ ดร.จำเนียร จวงตระกูล         FAR EAST UNIVERSITY, REPUBLIC OF KOREA

            Associate Professor Dr.Ian David Smith    UNIVERSITY OF SYDNEY, AUSTRALIA

            ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            ศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ                             สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

            ศาสตราจารย์(เกียรติคุณ) ดร.อนันต์ รัศมี            มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

            ศาสาตราจารย์ ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์                    มหาวิทยาลัยรังสิต

            ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม                      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

            ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์             มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

            ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข                      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

            รองศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

            รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์              มหาวิทยาลัยนครพนม

            รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี                   มหาวิทยาลัยมหิดล

            รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล ดอนขวา          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

            รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา นันทะไชย           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร ยุภาศ                  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

            รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน พิมลบรรยงก์          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยืนยง              มหาวิทยาลัยขอนแก่น

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธุ์ ขัดชุ่มแสง    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ คงฤทธิ์            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

            อาจารย์ ดร.แวววลี แววฉิมพลี                         มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บรรณาธิการ

             รองศาสตราจารย์ ดร.ชคัตตรัย  รยะสวัสดิ์         มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รองบรรณาธิการ

            นางรุจิรา  ริคารมย์           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การเงิน

               นายกฤษฎา  พลายหมื่นไวย               มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา