กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา      

อธิการบดี  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรม      
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กองบรรณาธิการ    

Associate Professor Dr. Ian Smith - The University of Sydney, Australia
Assistant Professor Dr. Iin Purnamasari - School Education, Universitas PGRI Semarang, Indonesia
Dr. Thipphavanh Duangvilaykeo - Faculty of Economics and Tourism, Souphanouvong University, Laos
ศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ท้วมสุข - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศาสตราจารย์ ดร. ครองชัย หัตถา - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร จวงตระกูล -  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ สินเดชารักษ์ - คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ยาวะประภาษ - คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร. กล้าหาญ ณ น่าน - คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร. ขวัญกมล ดอนขวา - สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รองศาสตราจารย์ ดร. โชคชัย ยืนยง - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองศาสตราจารย์ ดร. รสริน พิมลบรรยงก์ - นักวิชาการอิสระ (ข้าราชการเกษียณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
รองศาสตราจารย์ ดร. วาสนา กีรติจำเริญ - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รองศาสตราจารย์ ดร. วิระพงศ์ จันทร์สนาม - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร. สุธานันท์ โพธิ์ชาธาร - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ - รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี - คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปณิตา แจ้ดนาลาว - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา เหลาราช - คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร. แวววลี แววฉิมพลี - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นายชาตรี วงษ์แก้ว -
นักวิชาการอิสระ

บรรณาธิการ      

ดร. รุจิรา ริคารมย์ - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผู้ช่วยบรรณาธิการและเลขานุการ         

นายวิศวมาศ  ภักดีกุล - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ฝ่ายจัดการวารสาร    

นางภควรรณ ศกุนตนาค - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นายวิศวมาศ ภักดีกุล - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นางสาวสุดารัตน์ ม่วงกลาง - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นายกฤษฎา พลายหมื่นไวย - สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา