กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

     อธิการบดี

     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรม

     ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กองบรรณาธิการ

     Associate Professor Dr. Ian David Smith           University of Sydney, Australia

     ศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร จวงตระกูล                          มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

     ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ยาวะประภาษ                        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     ศาสตราจารย์ ดร. สุภา เพ่งพิศ                                    สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

     ศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ท้วมสุข                               มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     ศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ พวงงาม                              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     ศาสตราจารย์ ดร. ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์                      มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

     รองศาสตราจารย์ ดร. อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์                     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

     รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์                      มหาวิทยาลัยนครพนม

     รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี                            มหาวิทยาลัยมหิดล

     รองศาสตราจารย์ ดร. ขวัญกมล ดอนขวา                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

     รองศาสตราจารย์ ดร. รสริน พิมลบรรยงก์                    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชคชัย ยืนยง                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพันธุ์ ขัดชุ่มแสง                มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     อาจารย์ ดร. แวววลี แววฉิมพลี                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บรรณาธิการ

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา ภานุรักษ์

รองบรรณาธิการ

     นาง รุจิรา ริคารมย์

ฝ่ายจัดการวารสาร

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราวุธ ธนะมูล

     นาย กฤษฎา พลายหมื่นไวย

     นาย วิศวมาศ ภักดีกุล

     นางสาว สุดารัตน์ ม่วงกลาง