ข่าวประกาศ

คำแนะนำและรูปแบบการเขียนต้นฉบับบทความ

2021-02-22

การเขียนต้นฉบับบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา :

*** ผู้ส่งต้นฉบับบทความจะต้องเป็นเจ้าของบทความหรือผู้เขียนบทความเท่านั้น มีการระบุข้อมูลที่สามารถติดต่อประสานงานเพื่อปรับปรุงแก้ไข แจ้งผล และอื่น ๆ ได้จริงอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดกระบวนการหรือบทความผ่านกระบวนการพิจารณาและสามารถลงตีพิมพ์เผยแพร่ได้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับบทความหากไม่ได้รับการติดต่อเบื้องต้นจากเจ้าของต้นฉบับบทความ และต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ลงนามไว้ในแบบตรวจสอบความสมบูรณ์ต้นฉบับบทความ และแบบเสนอขอส่งต้นฉบับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ อย่างเคร่งครัด ***

-- วารสารฯ ไม่มีนโยบายรับจัดรูปแบบต้นฉบับบทความ -- โดยวารสารฯ จะอำนวยความสะดวกประสานงานให้สำหรับผู้แต่ง/เจ้าของบทความที่มีความประสงค์ใช้บริการเท่านั้น - ซึ่งการตกลงต่าง ๆ ระหว่างผู้แต่ง/เจ้าของบทความ กับผู้รับจัดรูปแบบ ทางวารสารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น -

 

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ คำแนะนำและรูปแบบการเขียนต้นฉบับบทความ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (2564): กรกฎาคม-กันยายน 2564
เผยแพร่แล้ว: 2021-07-13
ดูเล่มทุกฉบับ

Indexed in TCI : อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์