คำแนะนำและรูปแบบการเขียนต้นฉบับบทความ

2021-02-22

หลักเกณฑ์การส่งต้นฉบับบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1. ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างพิจารณาเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ

2. ต้องไม่มีเนื้อหาที่เกิดจากการลอกเลียนหรือตัดทอนมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่น หรือจากบทความอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือปราศจากการอ้างอิงที่เหมาะสม ควรเกิดจาการสังเคราะห์ความคิดขึ้นโดยผู้เขียนเอง ซึ่งเมื่อนำต้นฉบับบทความเข้าสู่ระบบวารสารฯ ออนไลน์ (ThaiJo) จะต้องมีค่าความซ้ำซ้อน (Plagiarism checking report) ไม่เกินร้อยละ 20

3. ต้องมีความสมบูรณ์โดยจะต้องเขียนตามรูปแบบของวารสารฯ ที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น ก่อนส่งเพื่อขอรับการพิจารณา **รับพิจารณาต้นฉบับบทความที่เป็นไปตามที่วารสารฯ กำหนดไว้ โดยผู้แต่ง/ผู้ส่งต้นฉบับบทความจะต้องจัดรูปแบบมาให้เรียบร้อยและมีการดำเนินการทุกขั้นตอนครบถ้วน สมบูรณ์ เรียบร้อยแล้วเท่านั้น**

4. การประเมินผลต้นฉบับบทความ โดยผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา (Peer review) ไม่น้อยกว่า 2 ท่านต่อ 1 บทความ ในรูปแบบ Double blinded ซึ่งจำแนกเป็นสรุปผลการพิจารณา 4 ระดับ ดังนี้

                 41 - 50    คะแนน         แก้ไขน้อยก่อนตีพิมพ์เผยแพร่

                 31 - 40    คะแนน         แก้ไขปานกลางก่อนตีพิมพ์เผยแพร่

                 21 - 30    คะแนน         แก้ไขมาก โดยให้แก้ไขใหม่และส่งประเมินอีกครั้ง

                  1 - 20     คะแนน         ไม่เหมาะสมที่จะตีพิมพ์เผยแพร่

                  ต้องมีผลรวมคะแนนตั้งแต่ 31 คะแนนขึ้นไปเท่านั้น จึงจะผ่านเข้าสู่กระบวนการแก้ไข กรณีผลรวมคะแนนตั้งแต่ 1-30 คะแนน ผู้แต่ง/ผู้เขียนบทความยินดีแก้ไขและส่งพิจารณาประเมินบทความอีกครั้ง จะต้องเข้าสู่กระบวนการ/ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด หรือบรรณาธิการ/รองบรรณาธิการพิจารณาผลการประเมินประกอบการพิจารณาให้ผ่านหรือไม่ผ่านตามความเหมาะสม

5. ต้องดำเนินการปรับแก้ไขตามคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) พร้อมบันทึกชี้แจงการแก้ไขต้นฉบับบทความ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องที่ผู้เขียนปรับแก้ไขอย่างสมบูรณ์และเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้อีกครั้ง จึงจะดำเนินการจัดส่งวารสารชุมชนวิจัย (ฉบับร่าง) ไปยังผู้เขียนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนตีพิมพ์เผยแพร่

Flow_chart-1.jpg

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. แบบตรวจสอบความสมบูรณ์ต้นฉบับบทความ <Word>  <PDF>

2. แบบเสนอขอส่งต้นฉบับบทความ <Word>     <PDF>  

3. รูปแบบบทความวิจัย <Word>   <PDF>

4. รูปแบบบทความวิชาการ  <Word>    <PDF>

5. รูปแบบบทวิจารณ์หนังสือ  <Word>   <PDF>

6. บันทึกชี้แจงการแก้ไข (กรณีประเมินฯ ผ่าน) <Word>   <PDF>