A MODEL DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL FOOTBALL MANAGEMENT AIMING FOR TOURISM PROMOTION IN THAILAND

  • กิตติวงค์ สาสวด Rajabhat Rajanagarindra University
  • ประสาน นันทะเสน Rajabhat Rajanagarindra University
Keywords: Model development, Professional football management, Tourism

Abstract

The purposes of this research were to : 1) study circumstances and problems of professional football management 2) to analyze factors affecting professional football success, and 3) development a model on professional football management aiming at tourism promotion. This study used methodologies of qualitative research, the key informant was comprised of 101 local administration administrators, club administrators, and football audiences in the stadium, obtained by purposive sampling. The tools used for data collection were in-depth interview. By using Kendall's formula Based on 2-way analysis of variance, the confidence value is 0.83. As for quantitative research, the population does not know the exact number. The sample used for quantitative research was comprised of 400 audiences who watched obtained by purposive sampling. The tool used for data collection was a questionnaire. A questionnaire with a confidence value of 0.85, The statistics used for data analysis were percentage, frequency, and standard deviation.

            The results of the study were as follow:

            Circumstances and problems of professional football management were football stadiums were not enough and were not standardized, Moreover, some clubs had no stadium and had not sufficient budget, team performances were not good and consequently, there were less football audiences, proceeding plans of football clubs were not systematic. Factors affected success in professional football management were put in descending order based on their essentials as follows: creation and physical presentation, product, Process, jelling channel places, marketing promotion, and Personnel.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2555). ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2555-2559. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา. (2559). รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว รายได้รวมปี 2556-2559. สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2561, จาก https://www.mots.go.th/main.php?filename=index
คมกฤช รัตตะมณี และสิทธิ์ ธีรสรณ์. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยในการร่วมมือเป็นพันธมิตรกับสโมสรฟุตบอลอาชีพในต่างประเทศ. Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University, 10(1).
จำลอง อนันตสุข. (2555). ยุทธศาสตร์การพัฒนาการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกกรณีศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์. วารสารวิทยบริการ, 23(3), 165-173.
ชาญวิทย์ ผลชีวิน. (2555). ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาไปสู่ความสำเร็จของฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย. วารสารคณะพลศึกษา, 15(2), 93-103.
ฐพงศ์ บุญญานุวัตร. (2559). กีฬากับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม. มิติชนออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 11 กันยายน 2561, จาก https://www.matichon.co.th/columnists/news_287377
ไทยพลับลิก้า. (2561). ฟุตบอลโลก “เจ้าภาพ-FIFA” ใครได้-ใครเสีย. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2561, จาก https:// thaipublica.org/2018/06/world-cup-2018-fifa-russia-economic-impact/
นภดล ร่มโพธิ์. (2556). ประเด็นด้านการบริหารการปฏิบัติการกับฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 36(139), 8-11.
ประสพชัย พสุนนท์. (2558). ความเที่ยงตรงของแบบสอบถามสำหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ, 18, 375-396.
ปิยะ ลิ้มเจริญ. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชมฟุตบอลลีกของสโมสรที่มีการแข่งขันในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร.
รัฐชาติ ทัศนัย. (2559). บทบาทของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, 11(3), 77-86.
วิชิต อู่อ้น. (2550). การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริชัย พงษ์วิชัย. (2552). การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์เน้นสำหรับงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สยามสปอร์ตออนไลน์. (2561). ฟุตบอลไทย. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2561, จาก https://www.siamsport.co.th/ football/thaileague3
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2559). รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว Tourism Economic Review, 6(ตุลาคม-ธันวาคม), 68-70.
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. (2559). Startup Thailand 4.0. วารสารไทยคู่ฟ้า, 22-26.
สิทธิ วงศ์ทองคำ. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของสโมสรฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก. วารสารสุทธิปริทัศน์, 31(99), 160-173.
สุพจน์ งดงาม. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการทีมฟุตบอลลักภูมิภาคดิวิชั่น 2 เขตกรุงเทพมหานครและภาคกลาง. วารสารวิชาการบริหารธุรกิจสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, 4(1), 22-29.
อติ อนัคฆมณี. (2556). กลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก. การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร.
Bartol, K.M., & Martin, D. C. (1991). Management. NewYork : McGraw.
Cohen, J. M., & Uphoff, T. (1977). Rural Participation: Concepts and Measures for Project Design. New York : McGraw-Hall.
Kendall, M. G. (1938). A New measure of rank correlation. Biometrika, 30(1/2), 81-93.
Kotler, P. (1997). Marketing management : analysis, planning, implementation and control (9th ed.) New Jersey : A simon & Schuster.
Kurtzman, J. (2005). “Sports Tourism Categories”. Journal of Sport Tourism, 10(1), 15-20.
Published
2019-01-01
Section
Research Articles