RESEARCH-BASED LEARNING WITH COMPARISON OF ACHIEVEMENT AND BEHAVIOR LEARNING ABOUT THE LITERATURE REVIEW

  • เกศรินทร์ โชคเพิ่มพูน Nahon Ratchasima Rajabhat University
  • ทัศนีย์ เทียมถนอม Nahon Ratchasima Rajabhat University
Keywords: Research-based Learning, Comparison of achievement, Behavior learning

Abstract

This research aimed to study 1) the comparison of learning achievement about the literature review, 2) the behavior of juniors, Bachelor of Communication Arts Program in Management, Nakhon Ratchasima Rajabhat University, and 3) the satisfaction of students towards Research-based Learning which Mixed Methods Research with a Qualitative Research was used  in comparing the achievement and behavior. The research instruments consisted of pre-test, post-study (IOC=0.67-1.00), result analysis was presented by using t-test and observation of studying behavior (IOC=0.67-1.00). Quantitative research used the satisfaction questionnaire (IOC=0.67-1.00, α=0.89) with a sample of 1 selected room,30  people, analyzed for frequency distribution, percentage, mean and standard deviation.

            The results of the study revealed that 30 students had scores of pre-tests achievement but 16  people did not reach the criteria of post-test, however, they passed all criteria at the level of excellent learning, and learning achievement. Post-test score was higher than pre-test with statistical significance at the level 0.05 and all students synthesized the literature review. Most of the students showed their behaviors in terms of punctuality, preparation, participation, commenting, questioning, and various gestures in a better direction, and had a satisfaction in research-based learning management (RBL), which was at the highest level. ( =4.63, S.D.=0.57)

Downloads

Download data is not yet available.

References

กันทิมา เจริญทวีทรัพย์. (2556). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (RBL) หน่วยที่ 3 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
กัลยาณี ชูศรีวัน. (2555). การพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน (ส 33102) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์. สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2561, จาก https://newtdc.thailis.or.th/docview.aspx?tdcid= 246050
เกศรินทร์ โชคเพิ่มพูน. (2556). การกํากับดูแลตนเองในการคัดสรรข่าวอาชญากรรมหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวัน. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร.
________. (2557). การปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนแบบ RBL ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : กรณีศึกษารายวิชาการโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค. สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2561, จาก https://www.fmsweb.nrru.ac.th/home/research/public_html/images/stories/Research-2559/Teacher-Research/In-Research/RBL/2558/2.rbl-58.pdf
________. (2558). การปฏิรูปกระบวนการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning : PBL) ในรายวิชา 317350 สารคดีเพื่อการสื่อสารมวลชน (Feature for Mass Communication). สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2561, จากhttps://www.fmsweb.nrru.ac.th/home/research/public_html/index.php?option =com_content&view=article&id=396:-problem--based-learning--pbl--317350--feature-for-mass-communication&catid=65:2557-2558 &Itemid=133
จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง. (2549). การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการรายวิชาระบบ e-Learning ตามแนวการเรียนรูโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ระดับอุดมศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพมหานคร.
ทิศนา แขมมณี. (2548). การจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร : สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา.
________. (2555). ศาสตร์การสอน. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรียนันท์ สิทธิจินดา. (2552). ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย...วิจัยนอกชั้นเรียน. สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2561, จาก https://www.node.rbru.ac.th/article/article31.pdf
พรรณี บัญชรหัตถกิจ. (2555). การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ในรายวิชา 515707 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์, 5, 97-105.
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3. (2553). ราชกิจจานุเบกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
พิจิตรา ทีสุกะ. (2556). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน. สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2561, จาก https://www.thapra.lib.su.ac.th/objects/thesis/fulltext/snamcn/Phichittra_Teesuka_Doctor/fulltext.pdf
ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2557). หลักและเทคนิคการสอนระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : วี.พริ้น (1991).
วิภาวี ศรีทาสร้อย. (2555). ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน : กรณีศึกษารายวิชา 201-305 วิธีวิจัยธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555. สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2561, จาก https://dlc.hu.ac.th /Backup_library/Research/swipawee.pdf
วิสาลักษณ์ สิทธิ์ขุนทด. (2555). การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐานในรายวิชา BUS304 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (Business Research). สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2561, จาก https://www.spu.ac.th/tlc/files/2013/07/BUS-304pdf
ศินีนาฎ กำภูศิริ. (2556). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ภาษาไทย. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, 4, 88-96.
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และทัศนีย์ บุญเติม. (2540). การสอนแบบ Research-Based Learning ในแบบแผนและเครื่องมือวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สำนักงานปฏิรูปการศึกษา. (2555). การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับประเมินคุณภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา. สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2561, จาก https://www.moe.go.th/hp-vichai/ex-prb05-4.htm
สินธะวา คามดิษฐ์. (2557). การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในระดับอุดมศึกษา. วารสารสุทธิปริทัศน์, 28, 10-21.
สุชาดา ปุญปัน. (2548). ตัวบ่งชี้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน : กรณีการปฏิบัติที่ดีที่สุดในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน. สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2561, จาก https://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/178211
อํารุง จันทวานิช. (2548). กฎหมายและขอบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพของการจัดการศึกษาเอกชน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ.
Srikoon, S., Bunterm, T., Samranjai, J., & Wattanathorn, J. (2014). Research synthesis of research-based learning for education in Thailand. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2, 913–917.
Published
2019-01-01
Section
Research Articles