การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูปฐมวัยตามความต้องการของผู้ใช้ครู ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

  • กรกนก ธูปประสม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • กาญจนา ท่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • นันทกา ปรีดาศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • พัทธนันท์ เกิดคง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • สาวิตรี จันทร์โสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • โสภิดา โคตรโนนกอก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Abstract

The research purposes were to 1) study the components of desirable characteristics of early childhood teachers according to the needs of teachers, 2) analyze the needs for the development of desirable characteristics according to the needs of teachers, and 3)  find ways develop the characteristics of early childhood teachers in the Child Development Center with in Nakhon Chaiburin province group. The sample consisted of 398 students' parents and 330 administrators or head of child development center from random sampling without using probability, and the specific selection method. The research instruments were document synthesis, consistency checking, and the developed questionnaires with the IOC equal to 0.98. The data were analyzed with descriptive statistics, mean and standard deviation, and analyze the needs for the development of early childhood teachers by using PNI modified formula.

            The results of the research revealed that 1) desirable characteristics of early childhood teachers covered the standard of educational operation in 5 aspects, 19 indicators,  55 desirable conditions, 2) parents have a need for experience and personal development in the profession and the executives have the need for morality and ethics, and 3) development guidelines are rate and make suggestions exchange between centers raise awareness, encourage in developing the individual development plans for the study visits and training in the early childhood departments.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Boonpitak, S. (2007). Early Childhood Teacher Development on Early Childhood Teaching Activities Under the Kamphaeng Phet Educational Service Area Office, 2. Research report. Kamphaeng Phet : Kamphaeng Phet Rajabhat University. (In Thai)

Constitutional Committee. (2017). Constitution of the Kingdom of Thailand. Bangkok : Constitutional Committee. (In Thai)

Department of Local Administration. (2002). A guide to child development centers for local government organizations. Bangkok : Office of Local Education Administration. (In Thai)

Jampa, W. (2009). A study of teachers' self-development needs. Ramkhamhaeng University Demonstration School M.Ed. Bangkok: Ramkhamhaeng University. (In Thai)

Johnson, B., & Christensen, L. (2006). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches (4th ed.). Collins, K. M. T. : Onwuegbuzie.

Khamtha, N. (2016). Desirable Characteristics of Teachers in the 21st Century in PlaPak District Primary School, Nakhon Phanom Province. Rajapark Institute Research Journal, 10(20), 115-127. (In Thai)

Secretariat of the Teachers Council of Thailand, 2011 Desirable characteristics of early teachers in accordance with the professional standards of the Secretariat of the Teachers Council of Thailand, Bangkok. (In Thai)

Sipai, S. (2019). The study of the characteristics of good teachers in the 21st century in the northeast region. Journal of Education Maha Sarakham Rajabhat University, 13(2), 246-263. (In Thai)

Sirirangsri, P. (2014). The elevation of the quality of Thai teachers in the 21st century. Bangkok : College of Education. Graduate Business University. (In Thai)

Thipthanaphat, S. (2014). The Development of Teaching Professional Experience Model for Enhancing the Required Characteristics of Teacher in the 21st Century. Journal of Education Naresuan University, 17(1), 41-46. (In Thai)

Thongpakdee, L. & Julsiriphong, S. (2018). Development of teacher learning management abilities in basic education institutions. Nakhon Ratchasima province to develop learning outcomes of learners of the 21st century by using cooperative learning management. NRRU Communities Research Journal, 12(1), 139-153. (In Thai)

Yamane, T. (1967). Statistics, An Introductory Analysis (2nd ed.). New York : Harper and Row.

Published
2020-01-01
Section
Research Articles