ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออก

  • สาริศา จันทรแรม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ธนวิน ทองแพง BURAPHA UNIVERSITY
  • พงศ์เทพ จิระโร BURAPHA UNIVERSITY
Keywords: Causal factors, Academic administration, Primary schools, Eastern region

Abstract

   The purposes of this research were to 1) study factors affecting the academic administration, 2) create a model of clausal factors affecting the academic administration, and 3) analyze the clausal factors affecting the academic administration in primary schools under the Office of Primary Educational Service Areas in the Eastern Region. The population were 3,226 people who work as the school directors, teachers i the academic department, or the heads of learning group from 1,613 primary schools (two participants were selected from each school) in 14 Offices of Primary Education Service Areas in the Eastern Region. Using Multi-stage sampling method, the population was organized (20 times of 26 variables) into 520 samples. The data collection instrument was a Likert’s scale questionnaire with 0.98 reliability was used in this research and analyzed statistically to indicate frequency, percentage, mean and standard deviation. The correlation was tested using the confirmatory factor analysis and the structural equation modeling analysis.

            The results found that the overall factors affecting the academic administration were in high level ( gif.latex?\bar{X}=4.25, S.D.=0.52). The model was related to evidence-based data (gif.latex?\chi2=236.87, df=124, P-value=000, GFI=0.95, AGFI=0.92, CFI=100, SRMR=0.03, RMSEA=0.046, CN=859.30) and the predictive coefficient suggested that the academic administration was 93 percent effective.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aramrun, C., Wongnaya, S., & Sompongtam, C. (2013). Academic Administration Strategy of Basic Education Schools under Kamphaeng Phat Service Area Office 1 and 2. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY, 15(4), 45-54. (In Thai)

Buller,J.E.(1996).A process for effect graphic design curriculum development. Dissertation Abstracts International, 11(4), 4254-A.

Celep, C., & Cetin, B. (2005). Teachers’ perception about the behaviours of school leaders with regard to knowledge management. International journal of Educational management.

Cheuchati, M., Niyomsrisak, S., & Wongnam, P. (2011) SMULTI-LEVEL FACTORS INFLUENCING THE ACADEMIC ADMINISTRATION EFFECTIVENESS OF SCHOOL PRINCIPALS UNDER THE OFFICE OF BASIC EDUCATION COMMISSION, EASTERN REGION OT THAILAND. Journal of Educational Administration Burapha University, 7(1), 56-67. (In Thai)

Cotton, F., & Ashley, B. (2003). Instruction leadership Proficiencies of elementary. Boston : Harvard Business school.

Cronbach, L. J. (1990). Essentials of psychological testing (5th ed.). New York : Harper Collins Publishers.

Hair, J. F., Jr. Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2006). Multivariate data analysis (6th ed.). New Jersey : Prentice Hall.

Ministry of Education. (2008). Core curriculum for basic education, 2008. Bangkok : The Agricultural Co-operative Federation of Thailand, Printing house. (In Thai)

Office of the Education Concil. (2016). Thai educational conditions 2014-2015 How to reform Thai education to catch up with the world in the last century 21. Bangkok : Phim Dee Printing. (In Thai)

Office of the National Economic and Social Development Council. (2017). THE TWELFTH NATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT PLAN (2017-2021). Bangkok : Office of the National Economic and Social Development Board Office of the Prime Minister. (In Thai)

Phanich, W. (2012). The way to create learning for pupils in the 21st century. Bangkok : Sodsri-Saritwong Foundation. (In Thai)

Royal Thai Government Gazette (2007). Stipulate criteria and methods for decentralization of educational administration and administration, 2007 (B.E.2550). Retrieved August 11, 2016, from www.backoffice.onec.go.th (In Thai)

Runcharoen, T. (2007). School administration in the era of educational reform (4th ed.). Bangkok : S.T. Press. (In Thai)

Sarathha, W. (2013). New educational paradigm, case study perceptions towards 21st century education. Bangkok : Thippayawisuth. (In Thai)

Siriphon, B., & Suntharayuth, T. (2014). Budgeting and Asset Management Model to Secondary School Level Toward Excellence. Journal of Education and Social Development, 10(1), 223-234. (In Thai)

Sontamino, S. (2008). THE DEVELOPMENT OF KEY PERFORMANCE INDICATORS FOR EDUCATIONAL QUALITY ASSESSMENT OF BASIC EDUCATION SCHOOL BY BALANCED SCORECARD. Dissertation, Doctor of Education degree in Educational Administration, Burapha University, Chonburi. (In Thai)

Sujaritrak, P. (2009). School Management Indicators for Promoting Student Thinking Skills. Veridian E-Journal, Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and arts), 2(1), 93-111. (In Thai)

Tharasisutthi, P. (2008). Principles and theories of educational administration. Bangkok : Ramkhamhaeng University. (In Thai)

Thepsut, P., Anegasukha, S., & Kitiyanuson, R. (2015). The Model of Learning Organization of Secondary School in The Secondary Educational Service Area Office 10 Through development The Body of Knowledge With Cooparative Community. AL-NUR JOURNAL, 10(18), 109-127. (In Thai)

Umla, T. (2008). THE MODEL OF ADMINISTRATION FOR PRIVATES SCHOOL AS JURISTIC PERSON. Dissertation, Doctor of Philogophy degree in Department of Educational Administration, Silpakorn University, Nakhon Pathom. (In Thai)

Vanichbancha, K. (2005). Statistics for research. Bangkok : Chulalongkorn University. (In Thai)

Wongjan, P. (2004). DEVELOPMENT OF A COMPOSITEINDICATOR OF QUALITY OF EDUCATION OF PRIVATE VOCATIONAL SCHOOLS. A Thesis for Major of Educational Research Technology, Graduate School, Burapha University, Chonburi. (In Thai)

Wongyuen, T. (2014). Academic administration. Retrieved Feburary 10, 2014, from http:// mystou.files.wordpress.com (In Thai)

Published
2020-01-01
Section
Research Articles