การวิจัยแบบผสม: การนำการออกแบบการวิจัยแบบผสมเจ็ดรูปแบบสู่การปฏิบัติ

  • จำเนียร จวงตระกูล มหาวิทยาลัยฟาอีส
  • กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ มหาวิทยาลัยบูรพา

บทคัดย่อ

การวิจัยแบบผสมมีพัฒนาการต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันมีผู้นิยมใช้การวิจัยแบบผสมอย่างกว้างขวาง มีการใช้วิธีการออกแบบการวิจัยอย่างหลากหลายรูปแบบและมีความสลับซับซ้อนแตกต่างกันออกไป ในปัจจุบันนี้การออกแบบการวิจัยแบบผสมพอจะสรุปได้ว่าสามารถแบ่งออกได้เป็นเจ็ดแบบโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มการออกแบบการวิจัยแบบผสมที่เป็นแกนหลัก (Core mixed methods designs) แบ่งออกได้เป็นสามแบบ กับกลุ่มการออกแบบการวิจัยแบบผสมที่มีความซับซ้อน (Complex mixed methods designs) แบ่งออกได้เป็นสี่แบบ การออกแบบการวิจัยแบบผสมกลุ่มแรกประกอบด้วย แบบทำไปเพื่อบรรจบกัน (The convergent design) แบบทำตามลำดับเพื่ออธิบาย (The explanatory sequential design) และแบบทำตามลำดับเพื่อสำรวจ (The exploratory sequential design) ส่วนกลุ่มที่สองแบ่งออกได้เป็นสี่แบบประกอบด้วย แบบการทดลองหรือการสอดแทรก (The mixed methods experimental [Intervention] design) แบบกรณีศึกษา (The mixed methods case study design) แบบมีส่วนร่วมและความเป็นธรรมในสังคม (The mixed methods participatory-social justice design) และแบบการประเมินผล (The mixed methods evaluation design) บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอการออกแบบการวิจัยแบบผสมทั้งเจ็ดแบบในภาพรวมเพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักวิจัยสามารถใช้ประกอบการพิจารณาเลือกการออกแบบการวิจัยแบบผสมที่เหมาะสมกับโครงการวิจัยแต่ละโครงการต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Cameron, R. (2019). Mixed Methods Research: Phoenix of the paradigm wars. Retrieved December 6, 2019, form https://www.anzam.org/wp-content/uploads/pdf-manager/1795 _CAMERONROSLYN_260.PDF

Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (3rd ed.). Los Angeles : SAGE.

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2007). Designing and Conducting Mixed Methods Research. Thousand Oaks : Sage.

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). Designing and Conducting Mixed Methods Research (3 ed.). Los Angeles : SAGE Publications, Inc.

Creswell, J. W., Plano Clark, V. L., Gutmann, M. L. , & Hanson, W. E. (2003). Advanced mixed methods research designs. In A. Tashakkori and C. Teddlie (Ed.), Handbook on mixed methods in the behavioral and social sciences (pp. 209-240). Thousand Oaks, CA : Sage Publications.

Creswell, J.W. , & Plano Clark, V.L. (2011). Designing and Conducting Mixed Methods Research (2nd ed.). Thousand Oaks, CA : Sage.

Fernquest, J. (2016). Thailand third most unequal country in world | Bangkok Post. Retrieved December 7, 2019, form https://www.bangkokpost.com/learning/advanced/1147468/ thailand-third-most-unequal-country-in-world (In Thai)

_______. (2017). Educational inequality in Thailand: The challenge. Retrieved December 7, 2019, form https://www.bangkokpost.com/learning/advanced/1259777/educational-inequality-in-thailand-the-challenge (In Thai)

Given, L. M. (2017). It’s a New Year...So Let’s Stop the Paradigm Wars. International Journal of Qualitative Methods, 16, 1-2.

Jenmana, T. & Gethin. A. (2019). Extreme Inequality, Democratisation and Class Struggles in Thailand. Retrieved December 7, 2019, form https://wid.world/document/extreme-inequality-democratisation-and-class-struggles-in-thailand-wid-world-issue-brief-2019-1/ (In Thai)

Johnson, R. B., Onwuegbuzie, A. J., & Turner, L. A. (2007). Toward a definition of mixed methods research. Journal of Mixed Methods Research, 1, 112-133.

Joungtrakul, J. (2010). Qualitative Research: A Tool for Knowledge Creation for National Development. Bangkok : Business Law Center International Company Limited. (in Thai)

_______. (2017). Research Design in Practice:: A Study from Research Articles in Acacemic Journal in Thailand (in Thai). Praewar Kalasin Academic Journal, 4(2), 172-206.

Joungtrakul, J., Sheehan, B., & Allen, B. M. (2011). Research Ethics in Practice: A Comparative Study of Qualitative Doctoral Dissertations Submitted to Universities in the USA and Thailand 2001-2010. AFBE Journal, 4(3), 437-454.

Joungtrakul, J., Sheehan, B., Choi, B. M., Klinhom, V., & Lakhanapipat, C. (2012). Rigor in Qualitative Research: A Comparative Study of Qualitative Doctoral Dissertations Submitted to Universities in the USA and Thailand 2001-2010 AFBE Journal, 5(2), 113-128.

Roberts, L. D., & Allen, P. J. (2019). Frontiers-A Call for the Inclusion of Mixed Methods Research in the Undergraduate Psychology Curriculum. Retrieved December 5, 2019, form https:// www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.02709/full (In Thai)

Rondinelli, D. A. (1976). Why development projects fail: problems of project management in developing countries. Project Management Quarterly, 7(1), 10-15.

Terrell, S. R. (2012). Mixed-Methods Research Methodologies. The Qualitative Report, 17(1), 254-280.
เผยแพร่แล้ว
2020-01-01
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ