การเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • นพรัตน์ มูลศรีแก้ว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • อำนาจ ชนะวงศ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คำสำคัญ: การเสริมสร้าง, นวัตกรรม, ภาวะผู้นำ, ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 2) ศึกษาผลการใช้โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่นำโปรแกรมไปใช้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จำนวน 8 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงและสมัครใจเข้าร่วมพัฒนา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินระดับภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มีองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ (1) หลักการของโปรแกรม (2) วัตถุประสงค์ของโปรแกรม (3) เป้าหมายของโปรแกรม (4) เนื้อหากิจกรรมการพัฒนาของโปรแกรม (5) กระบวนการพัฒนาและวิธีการเสริมสร้าง และ (6) การประเมินผล โปรแกรม มีความความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการใช้โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาพบว่า ระดับภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาหลังการพัฒนาสูงขึ้นกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และระดับภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยกลุ่มผู้ประเมิน 2 กลุ่ม พบว่า โดยรวมทุกระดับอยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Alkin, M. C. (1992). Encyclopedia of educational research (6th ed.). New York : Macmillan.

Anderson, N., & Costa, A. C. (2010). Innovation and Knowledge Management. London : SAGE.

Apaiso, P. (2014). Program for change Leadership Development of School Administrators Toward a School of Learning Organization Under the Office of Nakhon Phanom Primary Education Area. Thesis, Doctoral of Leadership Program in Educational Administration, Sakon Nakhon Rajabhat University, Sakon Nakhon. (In Thai)

Boerner, S., Eisenbeiss, S. A., & Griesser, D. (2007). Follower behavior and organizational performance: the impact of transformational leaders. J Leaderh Org Stud, 13(3), 15-26.

Charney, C., & Conway, K. (2005). The Trainer’s Tool Kit (2nd ed.). New York : American Management Association.

Deschamps, J., & Nelson, B. (2014). Innovation Governance : How Top Management Organizes and Mobilizes for Innovation. USA : John Wiley & Sons.

Drucker, P. F. (1993). Post-Capitalist Society. New York : Harper Business.

DuBrin, A. J. (2012). Essentials of Management (9th ed.). Canada : Nelson Education.

Dyer, J. W. G., Dyer, G. H., & Dyer, W. G. (2013). Team Building : Proven Strategies for Improving Team Performance (5th ed.). USA : John Wiley & Sons.

Homan, M., & Miller, L. J. (2008). Critical Leadership Skills Key Traits That Can Make or Break Today’s Leaders. Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons.

Horng, E., & Loeb, S. (2010). New Thinking About Instructional Leadership. Kappan, 92(3), 66-69.

Horth, D., & Buchner, D. (2014). Innovation leadership: How to use innovation to lead effectively, work collaboratively and drive results. Center for Creative Leadership, 18.

Jimenez-Jimenez, D., & Sanz-Valle, R. (2011). Innovation, organizational learning, and performance. J Bus Res, 64(4), 408-417.

Julsuwan, S. (2011). The Development of Transformational Leadership of Supporting-Line Administrators at Public Higher Education Institutions. Thesis, Doctoral of Education in Educational Program Administration and Development, Mahasarakham University, Mahasarakham. (In Thai)

Khakhlong, C. (2014). The Development of Program to Enhance Servant Leadership of Basic Educational Administrators. Thesis, Doctoral of Education Program in Educational Administration and Development, Mahasarakham University, Mahasarakham. (In Thai)

Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. (2007). The Leadership Challenge United States of America : Jossey-Bass.

Leslie, J. B. (2009). The leadership Gap. US : Center for Creative Leadership.

McCauley, C. D., Ellen Van Velsor, E. V., & Ruderman, M. N. (1998). The Center of Creative Leadership : Handbook of Leadership Development. San Francisco : Jossey Bass.

Office of Nation Education Standards and Quality Assessment. (2014). External quality assessment results. Retrieved March 22, 2014, from http://www.onesqa.or.th/Onesqa/th/home/index.php (In Thai)

Pongsatorn, S. (2007). Course summary. Catholic Institutions Under The Catholic Education Council Of Thailand, 2(79), 15-23. (In Thai)

Puangnil, T. (2012). Strategic leadership development program for school principals in Basic Education Commission. Thesis, Doctoral of Philosophy Program in Educational Administration, Khonkaen University, Khonkaen. (In Thai)

Rice, K. (2010). Principal Effectiveness and Leadership in an Era of Accountability: What Research Says. The Urban Institute : BRIFE.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2011). Organizational Behavior (14th ed.). Upper Saddle River, NJ : Pearson.

Sairam, B. (2016). Development of Program to Enhance Team Building Leadership Skills of School Administrators. Thesis, Doctoral of Education Program in Educational Administration and Development, Mahasarakham University, Mahasarakham. (In Thai)

Schleicher, A. (2012). Preparing teachers and developing school leaders for the 21st century: Lessons from around the world. OECD Publishing. 2, rue Andre Pascal, F-75775 Paris Cedex 16, France.

Somprach, K. (2016). Leadership and Learning Leadership for School Principals. Khonkaen : Klungnanawittaya. (In Thai)

Srisa-ard, B. (2010). Preliminary research (8th ed.). Bangkok : Suweeriyasarn. (In Thai)

Tanajaruenrat, T. (2010). Leadership Development Course for Insurance Central Garage Administrators. Thesis, Doctoral of Philosophy Program in Business Administration, Ramkhamhaeng University, Bangkok. (In Thai)

Tanapongsatorn, K. (1997). Personnel Development. Nonthaburi : Sukhothai Thammathirat University. (In Thai)

Tidd, J., & Bessant, J. (2014). Strategic Innovation Management. United Kingdom : Wiley.

Viriyaphan, T. (2013). INNOVATION LEADERSHIP TEAM. Retrieved March 15, 2016, from http://www.uptraining.co.th/index.php/knowledge-2/441-innovation-leadership-team.html (In Thai)

Yodsala, S. (2013). Development of Visionary Leadership of Primary School Administrators under The Office of Basic Education Commission. Thesis, Doctoral of Education Program in Educational Administration and Development, Mahasarakham University, Mahasarakham. (In Thai)

เผยแพร่แล้ว
2021-02-04
ประเภทบทความ
บทความวิจัย