การขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมแบบองค์รวมโดยภาคประชาชนเป็นศูนย์กลางในจังหวัดสระบุรี

  • อำนวย ปิ่นพิลา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
คำสำคัญ: สวัสดิการสังคม, ภาคประชาชน, องค์รวม

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน วิเคราะห์ปัจจัยการบริหารจัดการและการนำนโยบายไปปฏิบัติ และนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมแบบองค์รวมโดยภาคประชาชนเป็นศูนย์กลางในจังหวัดสระบุรี ประชากรคือภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสระบุรี เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี ประกอบด้วย การวิจัยเชิงปริมาณ ที่ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน เลือกสุ่มตัวอย่างแบบโควตา ใช้แบบสอบถาม ที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.894 ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นด้วยสถิติพื้นฐานในการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT โดยกำหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม จำนวน 52 คน ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ที่มีค่า IOC เท่ากับ 0.829 เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนำมาสังเคราะห์ประเด็นสำคัญ ตรวจสอบสามเส้า และกลุ่มผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม จำนวน 102 คน นำเสนอประเด็นสำคัญที่ได้เพื่อระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ความเหมาะสมและสรุปประเด็น นำเสนอผลภาพและบรรยายสรุป

            ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมแบบองค์รวมโดยภาคประชาชน อยู่ในระดับปานกลาง ( =2.57, S.D.=1.15) โดยหน่วยงานขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมมุ่งเน้นการนำนโยบายไปปฏิบติเป็นแนวทางตามมาตรฐานหน่วยงานเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมและโครงการให้บรรลุเป้าหมายและการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนั้น การขับเคลื่อนควรมุ่งเน้นที่ความสำคัญคือ การจัดตั้งศูนย์กลางเครือข่ายความร่วมมือระดับท้องถิ่น สร้างบุคลากรวิชาชีพและผู้สืบทอดงานสวัสดิการสังคมอย่างเชี่ยวชาญด้วยงบประมาณและเทคโนโลยีที่เพียงพอ เหมาะสม และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความทันสมัย ปลอดภัย ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายและภาคส่วนทุกระดับพื้นที่

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Alexander, E. R. (1985). Form Idea to Action: Notes for a Contingency Theory of Policy Implementation Process. Administration and Social, 4(16), 403-426.

Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1997). Development participation: Concept and measure for project design implementation and evaluation. New York : Cornell University.

Cronbach, L. J. (1984). Essential of psychology testing. New York : Harper.

Edward, G. C. & Sharkansky, I. (1978). The Policy Predicament: Making and Implementation Public Policy. San Francisco : W.H. Freeman and Company.

Hambleton, R. K. (1984). Validating the test scores. In R. A. Berk. (Ed). A guide to criterion referenced test construction. Baltimore and London : The Johns Hopkins University Press.

Juito, C. (2009). System training. Nonthaburi : Sukhothaithammathirat Open University Press. (In Thai)

Khamhom, R. (2008). Knowledge synthesis, development of a network of community welfare fund integration in 12 areas. Bangkok : Faculty of Social Work, Thammasat University. (In Thai)

Khamhom, R. (2011). Social Welfare in The Thai Society (3rd ed.). Bangkok : Charansanitwong printing. (In Thai)

Kokpol, O. (2009). Citizen Participation Manual for local asministrators. Bangkok : Charansanitwong Publication. (In Thai)

Krungkraipetch, N., Ritngam, A., & Viriya, C. (2016). The Driven Model of Healthy Community in Thamanow. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 24(3), 34-46. (In Thai)

Luang-urai, K. (2014). Comparative study of the social welfare system between Thailand and Singapore. Individual Study, Diplomatic Executive Program in Class 6, Devawong Varopakarn Institute of Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affaris, Bangkok. (In Thai)

Macarov, D. (1995). Social Welfare: Structure and Practices. Thousand Oaks, CA : Sage.

Office of Saraburi. (2016). Strategic Plan for Social Welfare of Saraburi province No. 3 (2017-2021). Saraburi : Office of Saraburi. (In Thai)

Office of Social Development and Human Security, Saraburi. (2016). Social Situation report, Saraburi province year 2016. Saraburi : Office of Social Development and Human Security, Saraburi. (In Thai)

Office of Social Development and Human Security. (2006). Direction and patterns of social welfare arrangements in Thailand. Bangkok : Office of Social Development and Human Security. (In Thai)

Office of the Council of State. (2017). Thai Law. Vol. 35 Social welfare. Retrieved August 15, 2017, from https://www.krisdika.go.th/data/ebook/thailaw/thailaw35.pdf (In Thai)

Office of the Public Sector Development Commission. (2006). Strategic Plan for Civil Service Development B.E. 2551-2555. Retrieved August 17, 2016, from http://opdc.go.th//special.php? spc_id=2&content_id=2549 (In Thai)

Phonpong, A. (2010). Community welfare organization of Tambon Khok Khok Subdistrict, Muang District, Saraburi Province. Independent Study Report, Master of Public Administration Local Administration Program, Branch Local Government College, Khon Kaen University, Khon Kaen. (In Thai)

Pressman, J. L., & Wildalsky, A. (1973). Implementation. Berkeley, California : University of California Press.

Rattanathavorn, T., & Jittiwasurat, P. (2013). Mechanism of Rubber Planters in Socio-Econormic Networks on Space : A Cast Study of Rubber Group in Khuanjong Village, Namom District, Songkhla Province. Research report. Nakhon Phathom : Rajamangala University of Technology Rattanakosin. (In Thai)

Robbin, S. P., & Coulter, M. (1999). Management (6th ed.). New Jersey : Prentice Hall.

Serirat, S., et al. (2006). Marketing research. Bangkok : Thammasarn. (In Thai)

Turner, J. (1974). Development and Administration : Operational Implication for Social Welfare. New York : United States Committee, International Council on Social Welfare.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445-488.

Watthanasapht, W. (2010). Thai people do not abandon each other: Hanbook for managing harmonization in the health service system. Khon Kaen : Siripan Offset. (In Thai)

Wichianchom, W. (2012). Social Welfare Law. Bangkok : Pimluk. (In Thai)

Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis (3rd ed.). New York : Harper and Row.

เผยแพร่แล้ว
2021-01-04
ประเภทบทความ
บทความวิจัย