การพัฒนารูปแบบการบริหารการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 13

  • สุกันยามาศ มาประจง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • โกวิท วัชรินทรางกูร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คำสำคัญ: การพัฒนารูปแบบ, รูปแบบการบริหารการประกันคุณภาพภายใน, การประกันคุณภาพภายใน, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินรูปแบบการบริหารการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 การพัฒนารูปแบบดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้ 1) กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 4 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 2) กลุ่มเป้าหมายในการสนทนากลุ่มเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม สำหรับการประเมินรูปแบบดำเนินการโดยกลุ่มผู้ประเมินได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ประเมินด้านความถูกต้องและความเหมาะสมของรูปแบบ และกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 40 คน ทดลองใช้รูปแบบ หลังจากทดลองใช้รูปแบบแล้วประเมินด้านความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ได้รูปแบบการบริหารการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ฉบับสมบูรณ์พร้อมคู่มือการใช้งาน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 แนวคิดและหลักการ ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ สำหรับส่วนที่ 3 กระบวนการพัฒนาการบริหารการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 4 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมการก่อนการพัฒนา 2) การประเมินตนเองก่อนการพัฒนา 3) การพัฒนา และ 4) การประเมินหลังการพัฒนา ผลการประเมินรูปแบบบริหารการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมินรูปแบบในด้านความถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุดและความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาหลังจากทดลองใช้รูปแบบแล้วประเมินด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุดและความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Akkarasedthanon, P. (2018). The Model of Good Governance for School Administration under the Secondary Education Service Area Office in the Lower North-Eastern. Dissertation, Doctoral of Philosophy Program in Educational Administration, Nakhon Ratchasima Rajabhat University, Nakhon Ratchasima. (In Thai)

Asawapoom, S. (2015). Model of Integrating Internal Quality Assurance System and Administration for Middle-Sized Basic Education Schools (2nd ed.). Ubon Ratchathani : Ubonkit Offset Printing. (In Thai)

Bureau of Educational Testing. (2010). Guidelines for Development of Internal Quality Assurance System of Educational Institutions under the Ministerial Regulation on the Quality Assurance System of Educational Institutions and Regulations 2010. Bangkok : Bureau of Educational Testing. (In Thai)

Bureau of Educational Testing. (2011). Guidelines for Assessment Quality of Basic Educational Standards and Internal Quality Assessment of Educational Institutions. Bangkok : Buddhism Bureau Publishing. (In Thai)

Keeves, P. L. (1988). Model and Model Building Education Research Methodology and Measurement : An International Handbook. Oxford : Pergamon.

Kreethapon, T. (2017). A Model for Ethical Leadership Development of School Administrators under the Offices of Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Areas 1-7. Dissertation, Doctoral of Education in Leadership Program in Educational Administration, Nakhon Ratchasima Rajabhat University, Nakhon Ratchasima. (In Thai)

Maprajong, S., Sakpakornkan, N., & Vajarintarangoon, K. (2020). States and Problems on Internal Quality Assurance in Basic Education Schools under Regional Education Office No. 13. The 7th International Conference Materials on Education (ICE 2020) “Research on Teaching and Learning Toward Professional Development in a Changing World” On the Occasion of Our 50th Anniversary, the Faculty of Education, Silpakorn University on June 6, 2020 (pp. 83-91). (In Thai)

Piboon, S. (2014). Efficiency Curriculum Management of the Instruction Material Seminar. Administrative of Secondary School Director 4 Regions (South) version 1, 9-11 April 2014 (pp. 5-6). Suratthani : Diamond Plaza Hotel. (In Thai)

The Joint Committee on Standards for Educational Evaluation. (2000). Standards for Evaluations of Educational Programs, Projects, and Materials. New York : McGraw-Hill.

Thongsretong, C. (2018). The Development of Administration Models for Sufficiency Economy Schools under Lower Northeastern Regional Primary Educational Service Area. Dissertation, Doctoral Degree of Philosophy in Educational Administration, Nakhon Ratchasima Rajabhat University, Nakhon Ratchasima. (In Thai)

Wajiro (Asasing), S. (2016). A Model for Leadership Traits Development of Dhamma-Pali Buddhist Institute Heads in Nakhon Ratchasima Province. Dissertation, Doctoral of Education in Leadership Program in Educational Administration, Nakhon Ratchasima Rajabhat University, Nakhon Ratchasima. (In Thai)

เผยแพร่แล้ว
2021-02-04
ประเภทบทความ
บทความวิจัย