เครือข่ายการสื่อสารของนักพนันหวยใต้ดินชนชั้นกลาง

  • วชิรารัตน์ นิรันดร์เตชาภัทร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คำสำคัญ: เครือข่ายการสื่อสาร, นักพนันหวยใต้ดิน, ชนชั้นกลาง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างเครือข่ายการสื่อสารของนักพนันหวยใต้ดิน ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างเจ้ามือรายใหญ่ เจ้ามือรายย่อย คนขายหวย และนักพนันหวยใต้ดินชนชั้นกลาง เป็นงานวิจัยคุณภาพ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 7 คน ได้แก่ เจ้ามือหวย 1 คน, นักพนันหวยและคนขายหวย 4 คน และคนขายหวย 2 คน กลุ่มตัวอย่างทั้งทำงานหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นผู้ที่อยู่ในเครือข่ายหวยใต้ดินไม่น้อยกว่า 5 ปี มีรายได้ 18,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้จะพิจารณาจากอาชีพ ความมีชื่อเสียง วงศ์ตระกูล รูปแบบการใช้ชีวิตประกอบการพิจารณาด้วย ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบอกต่อ ผู้วิจัยใช้เวลาในการศึกษา เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่เดือน 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 รวมระยะเวลา 10 เดือน วิเคราะห์ตัวบท และปริบทด้วยการสังเกตการณ์ภาคสนาม การเล่นพนันหวยในมุมมองของคนใน ผลการวิจัยพบว่า

            จุดเริ่มต้นของการขายหวยจากการซึมซับบุคคลใกล้ชิด มีทั้งที่เป็นผู้ขายรายเก่าและรายใหม่ บางรายเล่นพนันหวยและขายด้วยซึ่งกลุ่มเหล่านี้จะเล่นหวยอย่างระมัดระวังไม่ให้กระทบกับกำไรที่จะได้ วงเงินที่ขายหวยของเจ้ามือเฉลี่ยรายรับในอดีตงวดละ 30,000,000 บาท เจ้ามือหวยรุ่นลูกขายหวยมีรายรับเดือนละประมาณ 10 กว่าล้าน ในส่วนของคนขายหวยนั้นจะขายเฉลี่ย 3,000-50,0000 บาท/งวด เจ้ามือและคนขายหวยสามารถทำธุรกิจได้อย่างเปิดเผยหากมีสัมพันธภาพที่ดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้ามือรายย่อยทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถติดต่อสื่อสารกับเจ้ามือรายใหญ่ด้วยการส่งหวยผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ทุกเวลา เทคโนโลยีทำหน้าที่แทนเด็กเดินโพย ความสัมพันธ์เป็นไปค่อนข้างเปิดเผยในทุกลำดับของเครือข่ายทั้งในโลกจริงและโลกเสมือน ดังนั้นการทำธุรกิจหวยใต้ดินจึงเป็นเรื่องของการสั่งสมอำนาจและบารมี ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ของเจ้าของพื้นที่ที่ไม่สามารถสืบทอดกันได้

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Bourdieu, P. (2007). Economy of symbolic property (Raisons PR Atiques SUR LA Theorie De L’Action). Translated by Chanida Sayiumphaisansuk. Bangkok : Kobfai. (In Thai)

Daily News. (2019). Shopping girl-farmer in Korat, get rich lottery 6 million each person, use to get off debt. Retrieved January 23, 2020, from https://www.dailynews.co.th/regional/739547 (In Thai)

Eoseewong, N. (1993). Culture of The Thai Middle Class. In The Middle Class and Thai Democracy. Bangkok : Political Economics Studies Center, Faculty of Economics, Chulalongkorn University. (In Thai)

Inn news. (2019). Grandma Korat Duang Heng won the lottery, 1st prize, received 6 million. Retrieved January 23, 2020, from https://www.innnews.co.th/regional-news/news_466040/ (In Thai)

Jaroenlerd, V. (1993). Middle class to the May event. In The middle class and Thai democracy. Bangkok : Political Economics Studies Center, Faculty of Economics, Chulalongkorn University. (In Thai)

Kananukul, C. (1999). Gambling Behaviors and Communication Networks of The Underground Lottery Gamblers. Thesis, Master of Arts Program in Mass Communication, Department of Mass Communication, Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University, Bangkok. (In Thai)

Khao Sod. (2019). The famous Korat boxing club fan club, the loudest fortune, Maha Heng won the lottery 30 million! Life turned. Retrieved January 23, 2020, from https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_3108288 (In Thai)

Matichon. (2019). Korat girl lucky luck! Won the 1st prize lottery, received 12 million, bought behind the Ya Mo monument. Retrieved January 23, 2020, from https://www.matichon.co.th /region/news_1345381 (In Thai)

Phongpaichit, P. (2000). Political Economy on underground lottery. In Lottery, Gambling, Amphetamine, Illegal Economy and Public Policy in Thailand. Bangkok : Political Economics Studies Center, Faculty of Economics, Chulalongkorn University. (In Thai)

Piamphongsant, P. (1993). Middle Class Theory. In The Middle Class and Thai Democracy. Bangkok : Political Economics Studies Center, Faculty of Economics, Chulalongkorn University. (In Thai)

Piriyarangsan, S. (2003). Underground lottery: structure and changes. In Economy, gambling, policy options. Bangkok : Political Economics Studies Center, Faculty of Economics, Chulalongkorn University. (In Thai)

Sitthisaman, K. (1993). Men of 3 cultures in their 60s. In Democracy and Middle Class. Bangkok : Winyuchon Publication House. (In Thai)

Tcijthaionline. (2020). 7 years, the lottery office, income of 597 billion, profits of 15.1 billion-open research, turning the lottery into savings. Retrieved March 31, 2020, from https://www.tcijthai.com/news/2019/3/scoop/8914 (In Thai)

Thairath. (2019). Prathai Korat won the 1st prize again, Duang Heng girl received 12 million. Retrieved January 23, 2020, from https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1628188 (In Thai)

Treerat, N. (2014). Lottery: knowledge and meaning in a woman's perspective. Bangkok : Center for Gambling Studies, Faculty of Economics, Chulalongkorn University. (In Thai)

เผยแพร่แล้ว
2021-02-10
ประเภทบทความ
บทความวิจัย