การพัฒนากลยุทธ์การตลาดด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 สำหรับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทร์

  • อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  • ณภัทชา ปานเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
คำสำคัญ: กลยุทธ์การตลาด, วิสาหกิจชุมชน, เทคโนโลยี, ความคิดสร้างสรรค์, นวัตกรรม

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพด้านด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม การตลาด ปัญหาอุปสรรคและปัจจัยแห่งความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน และพัฒนากลยุทธ์การตลาดตามแนวทางเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 ที่เหมาะสมสำหรับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน 179 กลุ่ม ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนภาคการผลิตในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 80 ราย ตัวแทนหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และนักวิชาการ จำนวน 12 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสอบถาม สัมภาษณ์ และประชุมกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยเทคนิคสามเส้า พบว่า 1) วิสาหกิจชุมชนมีการปฏิบัติในด้านการตลาด เทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยมีการปฏิบัติในด้านการตลาดมากที่สุด 2) ปัญหาอุปสรรค พบว่า อุปกรณ์ราคาแพง ไม่มีเทคโนโลยีใหม่ วัตถุดิบบางอย่างไม่สามารถหาได้ในพื้นที่ ขาดแรงงาน ขาดเงินทุนหมุนเวียน และขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการผลิต ทั้งนี้วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่เห็นว่าวิสาหกิจชุมชนของตนยังไม่ประสบความสำเร็จ และ 3) กลยุทธ์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงป้องกัน และกลยุทธ์เชิงรับ ซึ่งสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจในการจัดทำกลยุทธ์การตลาดที่มุ่งตอบสนองตลาดทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศของวิสาหกิจชุมชนต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Burns N., & Grove S. K. (2005). The Practice of Nursing: Conduct, Critique, and Utilization. St. Loius : ELSEIVER Saunders.

Chantavanich, S. (2002). Qualitative Research Methodology (10th ed). Bangkok : Chulalongkorn Press. (In Thai)

Community Enterprise Promotion Division. (2018). Summary Report on Community Enterprise/Community Enterprise Networks Classified by Area. Retrieved January 27, 2019, from http://smce.doae.go.th/smce1/report/select_report_smce.php?report_id=17 (In Thai)

Klinkhajorn, S. (2015). Small and Micro Community Enterprise Potential Development herbal products Ban Khaonanai Tonyuan Sub-District Amphoe Phanom Suratthani Province. Veridian E-Journal, Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and arts), 8(2), 2, 643-2, 655. (In Thai)

Kongtong, J., Kaewchamnong, T., & Vuthimarnop, S. (2018). Strategies to Enhance Thai Local Curry Paste Product: A Case Study of Baan-Nakoon Community Enterprise. Narkbhut Paritat Journal, 10(Special Issue, June-September, 2018), 36-47. (In Thai)

Kotler, P. (1998). Marketing Management-Analysis, Plnning, Implementation and Contral (9th ed). Englewood Cliffs : Prentice-Hall.

Krisanti, K., & Camsri, R. (2016). Potential Development Guidelines of Sukhawadee Community Enterprise Prik sub-district, Sadao District, Songkhla Province. The 7th Hatyai National and International Conference, June 23, 2016, pp. 544-566. Songkla : Hatyai University. (In Thai)

Kruejan, W. (2017). Particitative Community Enterprise Eevelopment Strategy : A Case Study of Ban Laem Homestay Mangrove Conservation Group Community Enterprise, Tha Sala district, Nakorn Srithammara Province. A Special Research of Graduate Diploma Program Graduate Volunteer, Puey Ungphakorn School of Development Studies, Thammasat University, Bangkok. (In Thai)

Lee, J. S., & Hsieh, C. J. (2010). A Sesearch in Relating Entrepreneurship, Marketing Capability, Innovative Capability and Sustained Competitive Advantage. Journal of Business & Economics Research, 8(9), 109-119.

Lorchirachoonkul, V., Atthirawong, W., & Leerojanaprapa, K. (2018). An Analysis of the Environment and Matrix Tows for Strategies for Enhancing Thai-Laos Silk Supply Chain Capacity. Management Journal, 7(3), 15-26. (In Thai)

Meejinda, P., & Sereerat, S. (2011). Marketing Strategy and Planning. Bangkok : Dharmasarn Printing. (In Thai)

Office of Small and Medium Enterprise Promotion. (2017). Small and Medium Eenterprise Promotion Plan No. 4 (2017-2021). Bangkok : Office of Small and Medium Enterprise Promotion. (in Thai)

Promchai, A., & Suvarnajata, S. (2011). The success of Huaykan community enterprise. Local Administration Journal, 4(2), 17-29. (in Thai)

Rattanamanee, N., & Phasunon, P. (2019). Response Rate in Quantitative Research. Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University, 13(3), 181-188. (In Thai)

Sangkasem, K., Wanasuk, K., & Ramintra, W. (2017). Innovation can Occur in Community Enterprises : A Case Study of Community Enterprises in the Southern Region. Retrieved July 27, 2019, from https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/Southern/ReasearchPaper/community_enterprise.pdf (In Thai)

Saridvanich, S. (2010). Strategic management: Concept and Theory. Bangkok : Thammasat University. (In Thai)

Suwannapusit, U. (2017). Innovative Capability in the Primary Activities Management of Value Chain of One Tambon One Product (OTOP) Group A in Thailand. Thesis, Doctor of Business Administration Program in Faculty of Business, Dhurakij Pundit University, Bangkok. (In Thai)

เผยแพร่แล้ว
2021-02-02
ประเภทบทความ
บทความวิจัย