ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์ กลุ่มสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การจัดการการท่องเที่ยว และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน : การวิเคราะห์เชิงสาเหตุพหุระดับ

  • เชียง เภาชิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  • บุญเรียง ขจรศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วารุณี ลัภนโชคดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ: ผลิตภาพการวิจัย, การวิเคราะห์เชิงสาเหตุพหุระดับ, กลุ่มวิชาตามแบบระบบการรับเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับผลิตภาพการวิจัยและศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภาพการวิจัยจากจำนวนตัวอย่างที่สุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วนเป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว และเศรษฐศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเอกชน 34 แห่ง รวม 1,549 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีประมาณค่าตัวแปรสังเกตได้ สุ่มกลุ่มตัวอย่างได้ประมาณร้อยละ 37.73 แบ่งเป็น ระดับอาจารย์ 600 คน และระดับองค์กร (ผู้บริหาร) 83 คน ใช้แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 2 ฉบับ คือ แบบวัดปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภาพการวิจัยและแบบสอบถามสำหรับอาจารย์ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 และแบบสอบถามข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภาพการวิจัยของผู้บริหาร มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.98 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการส่งไปรษณีย์และด้วยตัวเอง วิเคราะห์ระดับผลิตภาพการวิจัยด้วยสถิติพื้นฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลด้วยโมเดลการวิเคราะห์เชิงสาเหตุพหุระดับ

            ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมของระดับผลิตภาพการวิจัยอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางน้อย (gif.latex?\bar{X} =3.77) รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีความตรงสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทุกตัวแปรมีอิทธิพลทางบวกต่อผลิตภาพการวิจัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งตัวแปรทำนายปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภาพการวิจัยสูงที่สุด ในระดับอาจารย์ คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการวิจัย (β=1.217) และระดับองค์กร คือ สมรรถภาพการวิจัย (β=0.816)

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Angsuchote, S., Wichitwanna, S., & Kunpinyopanuwat, R. (2011). Statistical Analysis for Social and Behavioral Science Research: Techniques for Using LISREL Program (3rd ed). Bangkok : Charoen Dee, Stable Publication.

Blackburn, R. T., Lawrence, J. H., Bieber, J. P., & Trautvetter. (1991). Faculty at work: Focus on teaching. Research in Higher Education, 32, 363-381.

Boonpen, P., Chaijookul, Y., & Yolao, D. (2018). Psychological and Situational Variables Influencing Research Competency of Academic Staff at Higher Education Institutes in Thailand. Kasem Bundit Journal, 19(Special Edition March 2018), 89-105. (In Thai)

Brause, R. S., & Mayher, J. S. (Eds.). (1991). Search and re-search: What the inquiring teacher needs to know (2nd ed.). N. P. : Psychology Press.

Coelli, T. J., Rao, D. S. P., O'Donnell, C. J., & Battese, G. E. (2005). An introduction to efficiency and productivity analysis. Australia : Springer Science & Business Media.

Cronbach, L. J. (1984). A research worker's treasure chest. Multivariate behavioral research, 19(2-3), 223-240.

Dundar, H., & Lewis, D. R. (1998). Determinants of research productivity in higher education. Research in higher education, 39(6), 607-631.

Fennewald, J. (2011). Research productivity among Librarians: Factors leading to publications at Penn State. College & Research Libraries, 69(2), 104-116.

Furnham, A. (1992). Personality at work. London : Routledge.

Good, C. V. (1973). Role’s Dictionary of Education (3rd ed.). New York : McGraw-Hill Book.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2006). Multivariate data analysis. Upper Saddle River, New Jersey : Pearson Education, International.

Kahn, J. H. (1997). A Causal Model of Predictors of Research productivity and Science-Related Career Goals among Counseling Psychology Graduate Students. Dissertation Abstracts International, 58(December 1997), 2086-A.

Khamnan, N. (2009). Some Factors Relating to the Analysis Productivity of Teachers with Academic Resources under Sisaket Provincial Educational Service Area Office. Thesis, Master of Education Program in Educational Research Areas, Mahasarakham University, Mahasarakham.

Kim, K., & Karau, S. J. (2010). Working Environment and the Research Productivity of Doctoral Students in management. Journal of Educational for Business, 85(February 2010), 101-106.

Kline, T. J. (2005). Psychological testing: A practical approach to design and evaluation. London : Sage Publications.

Kotrlik, J. W., Bartlett, J. E., Higgins, C. C., & Williams, H. A. (2002). Factors associated with research productivity of agricultural education faculty. Journal of Agricultural Education, 43(3), 1-10.

Long, R., Crawford, A., White, M., & Davis, K. (2009). Determinants of Faculty Research Productivity in Information System: An Empirical Analysis of the Impact of Academic Origin and Academic Affiliation. Scientometrics, 78(April 2009), 231-260.

Lussier, R. N. (1993). Homan Relation in Organization: A Skill Building Approach (2nd ed.). Boston : Richard D. Irwin. Inc.

Maniseishvili, K., & Rosser, V. J. (2010). International and Citizen Faculty in the United States: An Examination of their Productivity at Research Universities. Res High Edu, 51(February 2010), 88-107.

McClelland, C. L., & Goodman, C. (1953). Excitation of heavy nuclei by the electric field of low-energy protons. Physical Review, 91(3), 760.

McClelland, D. C. (1961). The Achieving society. New York : A Division of Macmillan Publishing.

Menard, D. P., Van Rossum, D., Kar, S., Jolicoeur, F. B., Jhamandas, K., & Quirion, R. (1995). Tolerance to the antinociceptive properties of morphine in the rat spinal cord: alteration of calcitonin gene-related peptide-like immunostaining and receptor binding sites. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 273(2), 887-894.

Muthén, B. O. (1994). Multilevel covariance structure analysis. Sociological methods & research, 22(3), 376-398.

Norris, G. (1978). The effective university: A management by objective approach. West mead : Saxon House.

Nowaczyk, R. H., & Underwood, D. G. (1995). Possible Indicators of Research Quality for Colleges and Universities. Education Policy Analysis Archives, 3(20), 1-12.

Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization). (2019). Strategic Plan of ONESQA 2560-2579. Bangkok : Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization). (In Thai)

Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization). (2018). The Manual of EQA for HEi. Bangkok : Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization). (In Thai)

Office of the Council of State. (2019). National Education Act (No. 4) B.E. 2562. In Royal Gazette. Volume 136, Section 15 Kor, 1 May 2019, pp. 49-53. (In Thai)

Panawong, C. (2010). A Causal Relationship Model of the Factors Effecting Research Productivity in Higher Education Institutions. Dissertation, Doctor of Education Program in Research and Education Evaluation, Naresuan University, Phitsanulok. (In Thai)

Phonphunga, U. (2007). Production of research images of government teachers with academic status. Under the education area of Maha Sarakham Province. Thesis, Master of Education Program in Educational Research Areas, Mahasarakham University, Mahasarakham. (In Thai)

Rungroungvanichgul, O. (2013). The Model Development to Enhance Researchs’ Competency for Teachers in Secondary Educational Service Area Office 2 by Learning Process Integration. Dissertation, Doctor of Education Program in Adult Education, Srinakharinwirot University, Bangkok. (In Thai)

Uppor, W. (2008). Perceived self-efficacy and outcome expectation toward conducting research and research productivity among Nursing Instructors in Nursing Colleges under the Jurisdiction of Praboromrajchanok Institute. Thesis, Master of Nursing Science Program in Nursing Administration, Chiang Mai University, Chiang Mai. (In Thai)

Vasil, L. (1992). Self-Efficacy Expectations and Causal Attributions for Achievement Among Male and Female University Faculty. Dissertation Abstracts International, 52(April 1992), 3567-A.

Waworuntu, B. (1986). The Research Productivity of Faculty in Indonesian Public Higher Education. Retrieved August 15, 2012, from http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit/8614181

Wichaipanitch, C. (2011). Factors Affecting Research of Lecturers in Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Thesis, Master of Education Program in Technology in Curriculum Research and Development, Faculty of Technical Education, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathum Thani. (In Thai)

เผยแพร่แล้ว
2021-02-02
ประเภทบทความ
บทความวิจัย