การจัดวางความคิดทางการเมือง: แนวทางการวิเคราะห์การก่อตัวทางสังคมของกลุ่มคณะราษฎร

ผู้แต่ง

  • วีรชน เกษสกุล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วัชรพล พุทธรักษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

DOI:

https://doi.org/10.14456/nrru-rdi.2022.21

คำสำคัญ:

การเปลี่ยนแปลงการปกครองสยาม พ.ศ. 2475, คณะราษฎร, การจัดวางความคิดทางการเมือง, กลุ่มประวัติศาสตร์

บทคัดย่อ

บทความชิ้นนี้มีจุดประสงค์ที่จะทำการศึกษาและเสนอแนวทางการวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองสยามด้วยการสร้างคำอธิบายเชิงทฤษฎีประกอบกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของการก่อตัวทางสังคมของกลุ่มคณะราษฎร โดยการใช้แนวความคิดการจัดวางความคิดทางการเมืองเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และสร้างคำอธิบาย ผลจากการศึกษาสามารถอธิบายได้ว่าในอดีตได้มีการรวบรวมแนวทางการศึกษาเอาไว้อย่างคร่าว ๆ ทั้งสิ้นสี่แนวทาง เพื่อเป็นการขยายองค์ความรู้ในประเด็นการศึกษาดังกล่าว สำหรับการศึกษาครั้งนี้ผู้เขียนมีข้อเสนอให้เพิ่มแนวทางการศึกษาเป็นกลุ่มที่ห้า โดยเรียกกลุ่มดังกล่าวว่า “กลุ่มของงานที่มุ่งให้ความสำคัญกับกระบวนการในการช่วงชิงอำนาจทางการเมือง” และจากการศึกษาสามารถอธิบายได้ถึงการก่อตัวของคณะราษฎรได้ว่า การรวมตัวของสมาชิกคณะราษฎรประกอบด้วยกลุ่มก้อนทางอำนาจ กลุ่มพลังทางสังคมกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกันทางด้านอุดมการณ์ แต่มีเอกภาพภายใต้เจตจำนงร่วมบางประการ เพื่อที่จะปฏิบัติการแย่งชิงการครองอำนาจนำ ทำให้เกิดเป็นกลุ่มประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ แต่ภายหลังจากการยึดอำนาจได้สำเร็จ ความแตกแยกและความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ภายในก็เริ่มปรากฏมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มย่อย ๆ ภายใน แต่อย่างไรก็ดีภายใต้องค์รวมเชิงโครงสร้างใต้โครงกรอบขนาดใหญ่ก็ยังคงดำเนินอยู่

References

Banomyong, P. (1999). Eeconomic outline Luang Pradit Manutham (Pridi Banomyong). Bangkok : Children's Foundation Publishing House. (In Thai)

Banomyong, P. (2000). Protect the spirit of complete democracy of the heroes 14 October (5th ed.). Bangkok : Saitan. (In Thai)

Banomyong, P. (2009). The concept of democracy of Pridi Banomyong. Bangkok : Sukkapapjai. (In Thai)

Banomyong, P. (2014). Something about the founding of the People's Party and the democratic system. Behind the 1932 Revolution (8th ed.). Bangkok : Chonniyom. (In Thai)

Buddharaksa, W. (2014). A Survey of Gramsci's Political Thought. Bangkok : Sommot. (In Thai)

Buddharaksa, W. (2018). Gramsci and Political Installation: Philosophy of Praxis, Social Transformation, and Human Emancipation. Bangkok : Sommot. (In Thai)

Chaiching, N. (2013). Khofanfainaifananlueachuea : Movement of the counter-revolutionary movement of Siam (B.E.1932-1957). Bangkok : Matichonbook. (In Thai)

Fuwongcharoen, P. (2016). The Revolution of 1932 in the view of an “outsider”, a diplomatic document on Siam after the regime change. King Prajadhipok's Institute Journal, (January-April 2016), 47-62 (In Thai)

Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks, ed. Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith. Trans. London: Lawrenece Wishart.

Jessop, B. (1985). Nicos Poulantzas Marxist Theory and Political Strategy. London: Macmillan.

Kaewthep, K. (1998). Studying the Mass Media with Critical Theory: Concepts and examples of research. Bangkok: Pappim. (In Thai)

Kasetsiri, C., & Petchlertanan, T. (2000). 1932 Revolution in Siam (2nd ed.). Bangkok : Project Foundation Textbook of Social Sciences and Humanities. (In Thai)

Kasetsiri, C., & Petchlertanan, T. (2004). Revolution 1932. Bangkok : Project Foundation Textbook of Social Sciences and Humanities. (In Thai)

Kitirianglarp, K. (2014). Politics of class struggle in Thailand from 1992 to 2006. Thesis, Doctor of Philosophy Program in Political Science Faculty of Political Science, Faculty of Political Science, Chulalongkorn University, Bangkok. (In Thai)

Manopimoke, W. (1977). Conflict within the People's Party. Thesis, Master of Arts Program in Department of History Graduate School, Faculty of Arts, Chulalongkorn University, Bangkok. (In Thai)

Mektrairat, N. (1982). Changes to Siam's 1932 regime: Knowledge status. Banhkok : Thai Khadi Research Institute Thammasat University. (In Thai)

Mektrairat, N. (2005). Cause of the Siam Revolution 1932. LIFE. Bangkok: openbooks. (In Thai)

Mektrairat, N. (2010). The Siamese Revolution of 1932. Bangkok : Fadeawkan. (In Thai)

Pamornmontri, P. (1974). Changes of the Regime, 1932. Thai Revolutionary Notes. Pranakorn : Charoenwit Publishers. (In Thai)

Pamornmontri, P. (1975). My life 5 land. Bangkok : Bunnakit. (In Thai)

Pitipat, S. (2019). The People's Party in the opinion of Pridi. Retrieved June 24, 2021, from https://www.nationweekend.com/index.php/columnist/10/3070?utm_source=bottom_relate&utm_medium=internal_referral (In Thai)

Pompetch, N. W. (2021). The People's Party who created the Constitution. Bangkok : Saengdao. (In Thai)

Prakitnonthakan, C. (2007). Politics and Society in Architecture: Siam, Applied Thai, Nationalism (2nd ed.). Bangkok : Matichonbook. (In Thai)

Preecha-silpakul, S. (2018). Nikhuepanithanthihanmung: The controversy about the monarchy in the organization Prepare the Constitution of Thailand from 1932-2007. Bangkok : Fadeawkan. (In Thai

Samudavanija, C., & Chantavarin, P. (1982). Basic information half a century of change Thai government. Bangkok : Jaopraya Publishers. (In Thai)

Setthabut, N., & Kasetsiri, C. (1984). Memorandum of Phraya Song Suradet When the Revolution of 24 June 1932 (2nd ed.). Bangkok : Phraewittaya. (In Thai)

Thepsongkroh, S. (2019). People's Democratic Party: Politics, Power and Memory of the (Faculty) People. Bangkok : Matichonbook. (In Thai)

Wathakan, W. (1932). Politics and Governance of Siam. Pranakorn : Thaimai. (In Thai)

Wisaprom, S. (2013). 80 years of the Siam Revolution, 1932: Consider the knowledge of the Siam Revolution of 1932. (again). Bangkok : S. Charoenkanpim. (In Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-01

How to Cite

เกษสกุล ว., & พุทธรักษา ว. (2022). การจัดวางความคิดทางการเมือง: แนวทางการวิเคราะห์การก่อตัวทางสังคมของกลุ่มคณะราษฎร. วารสารชุมชนวิจัยและพัฒนาสังคม, 16(2), 1–13. https://doi.org/10.14456/nrru-rdi.2022.21