ปัจจัยคุณภาพบริการที่ทำให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจต่องานบริการขนส่งสินค้าในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • เพ็ญพร ปุกหุต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
  • เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
  • ณัฐพันธ์ ปัญญโรจน์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
  • พรทิพย์ ปุกหุต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น

DOI:

https://doi.org/10.14456/nrru-rdi.2024.6

คำสำคัญ:

ขนส่ง, ผู้ใช้บริการ, คุณภาพบริการ, ความพึงพอใจ, ผู้ให้บริการโลจิสติกส์

บทคัดย่อ

    การวัดคุณภาพบริการของผู้ให้บริการขนส่งสินค้า ในบทความวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพบริการที่ทำให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจต่องานบริการขนส่งสินค้า และ 2) เพื่อกำหนดแนวทาง การพัฒนาคุณภาพในการบริการลูกค้า รูปแบบวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสมผสานโดยใช้วิธีการเชิงปริมาณเป็นหลัก กำหนดขนาดตัวอย่าง 20 เท่าของตัวแปรสังเกตได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันค่าผิดปกติของข้อมูล จึงใช้กลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่างที่มีอัตราการตอบกลับ 91.25% และกำหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง 5 ตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นในภาพรวม 0.873 กับหน่วยในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่ปรับข้อคำถามให้สอดรับกับข้อมูลเชิงปริมาณทำการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสมการถดถอยเชิงพหุคูณเพื่อทดสอบขนาดอิทธิพลของตัวแปร ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาในการกำหนดค่าน้ำหนักความสำคัญและเพื่อสนับสนุนปัจจัยที่สำคัญของคุณภาพในการบริการลูกค้า ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยคุณภาพที่ทำให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจต่องานบริการขนส่งเพิ่มขึ้นอันดับแรก คือ ด้านการเอาใจใส่ต่อลูกค้า รองลงมาคือ ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านการตอบสนองต่อลูกค้า แม้ว่าด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพกับด้านการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า จะทำให้ระดับความพึงพอใจของลูกค้าไม่เปลี่ยนแปลง และ 2) ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าควรนำปัจจัยคุณภาพบริการทั้ง 5 มิติ มาใช้เป็นแนวทางสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองที่สมบูรณ์ โดยเน้นความต้องการและความคาดหวังที่ลูกค้าแต่ละรายจะได้รับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นจุดที่ช่วยสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าให้กลายเป็นพันธมิตรทางธุรกิจบริการในระยะยาว

References

Aunhaphogsa, K., & Charutawephonnukoon, P. (2022). The Decision to Choose an Agent for International Shipping of Entrepreneurs in Bangkok and Vicinity. Humanities and Social Science Research Promotion Network Journal, 5(2), 86-101.

Bunla, T., & Nimitphuwadon, N. (2012). Logistics management a supply chain perspective. SE-Education.

Council of Supply Chain Management Processionals. (2023). CSCMP Supply Chain Management Definitions and Glossary. https://cscmp.org/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_and_Glossary_ of_Terms.aspx

Cronbach, L. J. (1990). Essentials of psychological testing (5th ed.). Harper Collins.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis (7th ed.). Pearson Prentice Hall.

Kotler, P. T., & Armstrong, G. (2018). Principles of Marketing (17th ed.). Pearson Prentice Hall.

Le, D. N., Nguyen, H. T., & Truong, P. H. (2020). Port Logistics Service Quality and Customer Satisfaction: Empirical Evidence from Vietnam. The Asian Journal of Shipping and Logistics, 36(2), 89-103. https://doi.org/10.1016/j.ajsl.2019.10.003

Millet, J. D. (2012). Management in the Publics Service: The Quest for Effective Performance. McGraw-Hill.

Nunthong, K., Suvannin, W., & Ployjun, D. (2021). Logistics Service Quality Factors Influencing Customer Loyalty to Logistics Service Businesses in Thailand. Journal of Business Administration and Social Sciences Ramkhamhaeng University, 4(3), 42-63.

Patitad, P., & Watanabe. W. (2023). The Changes of Customer Satisfaction with Logistics Services of International E-Commerce Due to the COVID-19 Outbreak: A Case Study Between Thailand and the People's Republic of China. Journal of Logistics and Digital Supply Chain, 1(1), 1-15.

Porter, M. (2008). On Competition, Updated and Expanded Edition. Harvard Business Review Press.

Pukahuta, P. (2020). The Success in The Operational Performance under The Salient Logistics Resource and Thailand Logistics Service Business Capacities. {Unpublished doctoral dissertation}. Naresuan University.

Restuputri, D. P., Indriani, T. P., & Masudin, I. (2021). The Effect of Logistic Service Quality on Customer Satisfaction and Loyalty using Kansei Engineering during the COVID-19 Pandemic. Cogent Business and Management, 8(1), 1-35. https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1906492

Transportation Statistics Group. (n.d.). Number of registered vehicles (cumulative) (province) on September 30 (30Sep2022.xls). Planning Division, Department of Land Transport. https://web.dlt.go.th/statistics/

Uvet, H. (2020). Importance of Logistics Service Quality in Customer Satisfaction: An Empirical Study. Operations and Supply Chain Management, 13(1), 1-10. http://doi.org/10.31387/oscm0400248

Vanichbuncha, K. & Vanichbuncha, T. (2023). Using SPSS for Windows in Data Analysis (35th ed.). CU Book Center.

Wiersma, W., & Jurs, S. G. (1990). Educational measurement and testing (2nd ed.). A Division of Simon & Schuster.

Zygiaris, S., Hameed, Z., Alsubaie, M. A., & Rehman, S. U. (2022). Service Quality and Customer Satisfaction in the Post Pandemic World: A Study of Saudi Auto Care Industry. Frontiers in Psychology, 13, 1-9. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.842141

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-03-07

How to Cite

ปุกหุต เ., จิตต์น้อม เ., ปัญญโรจน์ ณ., & ปุกหุต พ. (2024). ปัจจัยคุณภาพบริการที่ทำให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจต่องานบริการขนส่งสินค้าในประเทศไทย. วารสารชุมชนวิจัยและพัฒนาสังคม, 18(1), 90–107. https://doi.org/10.14456/nrru-rdi.2024.6