การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการขนส่งระบบรางของผลไม้ตามฤดูกาล โดยใช้ศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของเกษตรกร

ผู้แต่ง

  • อรปวีณ์ โภคาวัฒนา คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

DOI:

https://doi.org/10.14456/nrru-rdi.2024.10

คำสำคัญ:

ศูนย์กระจายสินค้า, การขนส่งทางราง, ผลไม้ตามฤดูกาล

บทคัดย่อ

   

ประสิทธิภาพการจัดการระบบและควบคุมการขนส่งมีผลต่อการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิผลของระบบการขนส่งทั้งหมด ดังนั้น งานวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยสนับสนุนเกษตรกรที่ปลูกผลไม้ตามฤดูกาลในการเลือกใช้ระบบการขนส่งสินค้าทางราง และศึกษาปัจจัยในการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ ทุ่งสง ในการรองรับการขนส่งระบบรางของผลไม้ตามฤดูกาล เป็นการวิจัยแบบผสม กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกผลไม้ตามฤดูกาล จำนวน 250 คนโดยใช้การสุ่มแบบบังเอิญ ทำการเก็บข้อมูลในพื้นที่ตำบลถ้ำใหญ่ด้วยแบบสอบถามที่มีค่าความเที่ยงตรงอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 และใช้สถิติเชิงพรรณนาในวิเคราะห์ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เลือกแบบเจาะจง จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคนกลางทางการตลาด 6 คน และกลุ่มผู้ดำเนินงานภายในศูนย์กระจายสินค้า 3 คน โดยนำแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องเป็นรายข้อมากกว่า 0.50 ไปเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล และใช้การวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลการสัมภาษณ์

          ผลวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยสนับสนุน คือ ด้านการไหลทางการเงินมากที่สุด โดยเห็นว่าความคุ้มค่าจะเกิดขึ้นจากต้นทุนผันแปร การขนส่งระยะสั้นที่ใช้รถบรรทุก การกระจายสินค้าด้วยการขนส่งและมีเส้นทางที่หลากหลาย ขั้นต้อนไม่ซับซ้อน การขายในระยะสั้นและราคาสูงกว่าท้องตลาด และแจ้งราคาล่วงหน้าผ่านชองทางออนไลน์ สำหรับการพัฒนาที่จำเป็นเพื่อรองรับการขนส่งระบบรางที่สำคัญ 4 ประเด็น คือ 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ (โครงสร้างภายใน การขนส่งสินค้าระบบรางและคลังสินค้า และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 2) การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการสื่อสาร 3) การพัฒนาความสามารถผู้ใช้บริการด้วยรูปแบบบริการผู้รับจ้างช่วง และ 4) การสร้างระบบรางคู่เพื่อการขนย้ายสินค้าทางราง เช่นนี้จึงถือว่าเป็นการนำปัจจัยที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาการขนส่งระบบรางสำหรับศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและผู้บริโภคให้เกิดคุณภาพสูงสุด

References

Bangkok bank. (2022, August 30). Expanding the Chinese Market for Thai Fruits to Boost Exports and Revitalize the Economy. SME social planet. https://www.bangkokbanksme.com/en/8inter-look-at-the-thai-fruit-market-export-to-china

Boonyarit, S. (2021). An Analysis of Container Yard Management for Rubber and Wood Rubber Transportation by Railway in Southern. [Master’s thesis, Prince of Songkla University]. Learning Resource Office Khunying Long Atthakrawee Sunthon, Prince of Songkla University. https://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/17927?mode=full

Bowersox, D. J., Closs, D. J., & Cooper, R. D. (2023). Logistics and supply chain management: Concepts and cases (15th ed.). McGraw-Hill Education.

Chawawiwat, S., & Tubtimtae, S. (2021). The Development Policy of Phra Nakhon Si Ayutthaya Province Being to the Collection and Distribution Center in the Upper Part of the Country by Water Transportation to Link to International Trade. Journal of Management Science Review, 23(2), 309-318.

Cronbach, L. J. (1990). Essentials of psychological testing (5thed.). Harper Collins.

Donath, B. (2002). The IOMA Handbook of Logistics and Inventory Management. Wiley John Wiley & Sons.

Grant, D., Lambert, D., James, R. S., & Lisa, M. E. (2006). Fundamental of logistics management. McGraw.

Kavicha, S. (2020). Logistics Efficiency of Road Carrier Affecting the Satisfaction of Fruit Exporters in Thailand. [Master’s thesis, Rangsit University]. Rangsit University Intellectual Repository. https://rsuir-library.rsu.ac.th/bitstream/123456789/644/1/Siriwan%20Kavicha.pdf

Kiengprasit, P. (2020). The Causal Factors Affecting Supply Chain Management and Business Performance of Small and Medium Enterprises under the Transport Service Sector in Thailand. Journal of Research and Development Institute, Rajabhat Maha Sarakham University, 7(2), 193-208.

Lambert, D. M., Stock, J. R., & Ellran, L. M. (1998). Supply chain and logistics. McGraw-Hill.

Laopitak, J., & Sawangphaeo, K. (2021). Study of measuring service efficiency in transportation. Case study of M.M. Logistics Company Limited. Faculty of Logistics, Burapha University. https://buulog.com/wp-content/uploads/2021/08/จุฑามาศ-เหล่าพิทักษ์.pdf

Likert, S. (1961). New patterns of management. McGraw-Hill.

Manual for Industrial Logistics Performance Assessment (ILPI) and Supply Chain Performance Assessment (SCPI). (2017, April). Logistics Office Department of Primary Industries and Mines, Ministry of Industry. https://dol.dip.go.th/uploadcontent/DOL/Pert/ILPI_Handbook_2560.pdf

Nuallaong, S. (2020). Factors Affecting on Freight Bogie Service: A Case Study of Southern Thailand Corridor. Kasem Bundit Engineering Journal, 10(1), 1-23.

Office of the Nation Economic and Social Development Board. (2017). National Economic and Social Development Plan No. 12 (2017-2021). (n.p.).

Office of the National Economic and Social Development Council. (2022). Thailand’s Logistic Report. https://www.nesdc.go.th/download/logistics/report/LogisticsReportTH.pdf

Phothisita, C. (2011). The Science and Art of Qualitative Research (4thed). Amarin.

Ruamphum, P., & Suthikarnarunai, N. (2022). Delivery Services Efficiency Improvement: A case study of BKK Moving Services. In Kanthika Sriudom (Ed.), The 17th UTCC National Graduate Research Conference (pp. 180-189). Graduate School, Rangsit University.

Somjai, S. (2022). The Study of the Important Factors to Select Truck Service by Applied an Analytical Hierarchy Process Technique: A Case Study of Freight for Warder Company. [Unpublished master’s thesis]. Burapha University.

Suharitdumrong, W. (2016). Supply Chain Management. Pearson Education Indo China.

Thai National Shippers’ Council. (2023). The role of the Thai private sector in driving the action plan for developing Thailand's logistics system 2023-2027. Logistics newsletter, 6(1), 8-11. https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=13627

Thaveerat, P. (1997). Social research methods. Charernpol.

Thung Song District Agriculture Office, Nakhon Si Thammarat Province. (2020). Report information on farmers in Thung Song District Nakhon Si Thammarat Province 2020. Thung Song District Agricultural Office. (n.p.).

Woongratthana, C. (2007). Statistics for Research Techniques (10th ed.). Thapnaeramit printing.

World Bank. (2023). Connecting to Compete 2023, Trade Logistics in an Uncertain Global Economy: The Logistics Performance Index and Its Indicators. Communications Development Incorporated.

Yamane, T. (1967). Statistics, An Introductory Analysis (2nded.). Harper and Row.

ภาพที่ 1 เส้นทางการกระจายสินค้าของศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-03-26

How to Cite

โภคาวัฒนา อ. . (2024). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการขนส่งระบบรางของผลไม้ตามฤดูกาล โดยใช้ศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของเกษตรกร. วารสารชุมชนวิจัยและพัฒนาสังคม, 18(1), 163–179. https://doi.org/10.14456/nrru-rdi.2024.10