ประสิทธิผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ผู้แต่ง

  • สุชานุช พันธนียะ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
  • พฤฒ ยวนแหล คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

DOI:

https://doi.org/10.14456/nrru-rdi.2024.9

คำสำคัญ:

ประสิทธิผล, สหกิจศึกษา, รัฐประศาสนศาสตร์, การจัดการรัฐกิจ

บทคัดย่อ

   

สหกิจศึกษาคือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน ที่สามารถพัฒนาศักยภาพให้เป็นบัณฑิตคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานได้ จึงนำมาสู่การวิจัยเชิงปริมาณที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับประสิทธิผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ วิทยาเขตตรัง 2) เปรียบเทียบประสิทธิผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่ปฏิบัติงานในประเภทของหน่วยงานที่แตกต่างกัน และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการรัฐกิจ) ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด กำหนดกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงพนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการให้ดูแลและเป็นที่ปรึกษานักศึกษาของหลักสูตรขณะปฏิบัติสหกิจศึกษาในปีการศึกษา 2565 จำนวน 78 คน และใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการรับ-ส่ง ผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับกลับคืนร้อยละ 100 และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่ ร้อยละ และวิเคราะห์คำตอบจากข้อเสนอแนะด้วยการจัดกลุ่ม จำแนกประเด็นเป็นรายด้าน

          ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับสูงกว่ามาตรฐาน (µ=4.68, gif.latex?\sigma=0.832) 2) นักศึกษาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ (µ=4.71, gif.latex?\sigma=0.375) มีประสิทธิผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาสูงกว่านักศึกษาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาคเอกชน (µ=4.55, gif.latex?\sigma=0.395) และ 3) แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใน 4 ด้าน คือ (1) ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ร้อยละ 36.36 โดยปรับปรุงความมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรอย่างเคร่งครัด (2) ด้านความสำเร็จของงาน ร้อยละ 25.00 โดยปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ตรวจสอบชิ้นงานของตนเอง และมีความรวดเร็ว (3) ด้านความรู้ความสามารถ ร้อยละ 22.73 โดยการพัฒนาทักษะดิจิทัล และ (4) ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ร้อยละ 15.91 โดยการทำงานเชิงรุก และมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นแนวทางที่จำเป็นและมีความสำคัญต่อรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์สำหรับการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

References

Arampongpun, S., Jansila, V., & Chaowachai, S. (2022). A model of student affairs administration for developing the 21st century skills of students in private higher education institutions. Journal of MCU Peace Studies, 10(5), 2079-2096.

Chotpittayanon, N. (2023). Documents for teaching research in public administration. College of Politics and Government Suan Sunandha Rajabhat University.

Cooper, L., Orrell, J., & Bowden, M. (2010). Work Integrated Learning. Taylor & Francis.

Cronbach, L. J. (1990). Essentials of psychological testing (5th ed.). Harper Collins Publishers.

iSchool KKU. (2019, November 22). Handbook for integrating learning with work (WIL). Department of Information Science, Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University. https://ischool.kku.ac.th/wp-content/uploads/2022/07/Handbook_rev16-22112019_ compressed.pdf

Kamket, W. (2012). Research methods in behavioral science (3rd ed.). Chulalongkorn University Press.

Khamwan, M., Wongwarunyu, T., Jeraprawat, P., & Homprasert, A. (2021). Development guidelines of cooperative and work-integrated education for the Faculty of Humanities and Social Science, Loei Rajabhat University. Journal of Humanities and Social Sciences Loei Rajabhat University, 4(1), 37-47.

Kramer, M., & Usher, A. (2011). Work-Integrated Learning and Career-Ready Students: Examining the Evidence. Higher Education Strategy Associates.

Ministerial Regulations on Higher Education Qualification Standards, B.E. 2022. (2022, March 31). Government Gazette. No. 13, Section 20 A. pp. 28-31.

Office of the Higher Education commission. (2009). Manual for requesting tax benefits for establishments from cooperative education. Phapphim.

Office of the National Economic and Social Development Board. (2018). National strategy 2018-2037. National Strategy Secretariat Office.

Phoomchusak, C. (2021). The Management Model for Work Integrated Learning of School under Office of Vocational Educaiton Commission [Unpublished Doctoral Dissertation]. Naresuan University.

Prince of Songkla University, Trang Campus. (2020). Bachelor of Public Administration (Public Management) program: Revised curriculum 2020 [Unpublished manuscript]. Prince of Songkla University, Trang Campus.

Prince of Songkla University, Trang Campus. (2021). Cooperative education handbook. [Unpublished manuscript]. Prince of Songkla University, Trang Campus.

Prince of Songkla University, Trang Campus. (2023). Cooperative education annual report 2023. Prince of Songkla University, Trang Campus.

Ritcharoon, P. (2013). Principles of measurement and evaluation of education (8th ed.). House of Kermest.

Srinil, B. (2017). Study documents business research design Data collection . Inquiry design. and sample selection. Faculty of Business Administration.

Suwanroj, T., Leekejwattana, P., Saeung, O., & Siripan, A. (2020). The essential digital competency for undergraduate students in thai higher education institutions: Academic documents analysis. Narkbhutparitat Journal, 12(2), 88-106.

Tangkitwanit, S., Pittayapongsakorn, N., & Thitirattansakul, T. (2023). Future Thailand: Education. Thailand Development Research Institute. https://tdri.or.th/wp-content/uploads/2023/11/2021_08_ประเทศไทยในอนาคต-Future-Thailand-มิติที่-3.pdf

Thai Association for Cooperative Education. (2021). Educational training courses for executives supervision teachers, supervisors, and practitioners in cooperative education and work-integrated education [Unpublished manuscript]. Thai Association for Cooperative Education.

Weerasin, W. (2023). The Opinions of Workplace Participating in Cooperative Education and Supervising the Performance of Cooperative Education Students, Bachelor of Public Administration Program, Department of Public Administration in Academic Year 2022, Northeastern University. In Kanok-on Boonmee (Eds.), The 10th National and the 8th International Conference on Research and Innovation: Research and Innovation Development for Developing Sustainable Communities (pp. 738-749). Northeastern University.

ภาพที่ 2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (การจัดการรัฐกิจ) ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-03-25

How to Cite

พันธนียะ ส., & ยวนแหล พ. (2024). ประสิทธิผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง. วารสารชุมชนวิจัยและพัฒนาสังคม, 18(1), 147–162. https://doi.org/10.14456/nrru-rdi.2024.9