การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับเทคนิค SQ4R สำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • ธนัญญา วิริยะปัญญานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

DOI:

https://doi.org/10.14456/nrru-rdi.2024.5

คำสำคัญ:

ทักษะการอ่านเชิงวิพากษ์, รูปแบบ Active Learning, เทคนิค SQ4R

บทคัดย่อ

   

การเสริมสร้างพื้นฐานทางภาษาอังกฤษเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามส่งเสริมโดยใช้กลวิธีทางการสอนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้ก้าวขึ้นไปสู่ระดับทักษะการอ่านที่ดี ดังนั้น งานวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาทักษะการอ่าน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลัง และ 3) ศึกษาความพึงพอใจ ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับเทคนิค SQ4R ของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงเอกสารร่วมกับแบบแผนการทดลองเบื้องต้นแบบกลุ่มเดียว กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มเดียว จำนวน 68 คน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 3 แผน แบบทดสอบ และแบบสอบถาม ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.80, 0.90, 0.87, 0.83 และอยู่ระหว่าง 0.79-0.93 ตามลำดับ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบแผนการทดลองแบบการทดสอบก่อน หลัง และประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา การหาค่าสถิติ ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีแบบกลุ่มเดียว (One Sample t-test)

          ผลการวิจัย พบว่า การใช้รูปแบบ Active Learning ร่วมกับเทคนิค SQ4R สามารถพัฒนาทักษะการอ่านได้ 4 ด้าน รวม 10 ข้อ ประกอบด้วย 1) การแตกประเด็นสามัญ (Disrupting the commonplace) จำนวน 3 ข้อ 2) การเสาะหามุมมองที่หลากหลาย (Interrogating multiple views point) จำนวน 3 ข้อ 3) การเน้นประเด็นทางสังคม (Focusing on sociopolitical issues) จำนวน 2 ข้อ 4) ปฏิบัติการเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Taking Action) จำนวน 2 ข้อ โดยมีผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการเรียนรู้แตกต่างกัน (หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้เนื่องจากการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้มีการผสมผสานวิธีการและดำเนินตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับผู้เรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้มีการขยายกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ขึ้นและครอบคลุมประชากร พร้อมให้มีการประเมินหรือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อการนำรูปแบบและเทคนิคไปใช้พัฒนาทักษะการอ่านทางภาษาอังกฤษได้เหมาะสมอย่างแท้จริงต่อไป

References

Academic Promotion and Registration Office. (2023). Statistics/Information Services/Number of students/Report of total number of students, Semester 1/2023 (detailed of information). https://apro.nrru.ac.th/

Apairach, S. (2023). Going the Extra Miles in a Reading Lesson: Insights from a Thai EFL Classroom. LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network, 16(1), 320–338. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/LEARN/article/view/263444

Best, J. W. (1981). Research in Education. Prentice-Hall.

Braun, V., & Clarke, V. (2020). One size fits all? What counts as quality practice in (reflexive) thematic analysis? Qualitative Research in Psychology, 18(3), 328-352. https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1769238

Cambell, D. T., & Stanley, J. C. (1969). Experimental and Quasi-Experimental Design for Research. Houghton Mifflin.

ÇELİK, S. S., & KARASAKALOĞLU, N. (2021). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin doğru ve akıcı sessiz sözcük okuma düzeyinin öğrencilerin okuduğunu anlama becerisi ve okuma motivasyonu ile ilişkisi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 467-484. DOI: 10.31592/aeusbed.814589

Dardjito, H., Rolls, N., Setiawan, A., & Sumekto, D. R. (2023). Challenges in reading English academic texts for non-English major students of an Indonesian university. Studies in English Language and Education, 10(3), 1290-1309. DOI: https://doi.org/10.24815/siele.v10i3.29067

Freire, P. (1972). Pedagogy of the oppressed. Continuum International Publishing Group.

Isma, A., & Nur, S. (2023). Examining the Reading Performance and Problems among Students in Indonesian Higher Education. SELTICS, 6(1), 12-23. https://doi.org/10.46918/seltics.v6i1.1763

Isma, A., Abdullah, A., & Baharuddin, A. F. (2022). Non-English Language Students’ Perceptions in Learning English through Online Quizizz Application. International Seminar on Language, Education, and Culture (ISoLEC), 6(1), 1–12.

Kanokpermpoon, M. (2023). Foundation English Course Development for Thai Tertiary Education: Learners’ Perceived Needs and Factor Analysis. rEFLections, 30(3), 671-694.

Kirkendall, D. R., Gruber, J. J., & Johnson, R. E. (1980). Measurement and Evaluation for Physical Education. Human Kinetics Publisher.

Klaiprayong, R. (2020). Active learning management in the subject of self-study and research [Unpublished doctoral dissertation]. Ramkhamhaeng University.

Kökçüi, Y. (2023). Critical Reading Self-Efficacy and Metacognitive Reading Strategies: A Relational Study. Indexing/Abstracting, 19(1), 47-61. DOI: 10.29329/ijpe.2023.517.4

Lapp, D., & Flood, J. (1992). Teaching reading to every child (3rded.). Macmillan.

Likert, R. (1967). The Method of Constructing and Attitude Scale. in Attitude Theory and Measurement (pp. 90-95). Wiley & Son.

McKinney, K., & Heyl, B. S. (2008). Sociology through Active Learning: Student Exercises. Pine Forge Press.

Milton, J. S., & Arnold, J. C. (1990). Introduction to Probability and Statistics. McGraw-Hill.

Nakhon Ratchasima Rajabhat University. (2022). Bachelor of Arts Program English major (Revised curriculum 2022). Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhon Ratchasima Rajabhat University.

Panjaitan, I. F. (2023). Identifying problems encountered by Thai students in reading classes of English as a Foreign Language . JISAE: Journal of Indonesian Student Assessment and Evaluation, 9(2), 160-170. https://doi.org/10.21009/jisae.v9i2.9161

Robinson, F. P. (1970). Effective Study (4th ed.). Harper and Row.

Rungsinanont, S. (2020). Comparative Study of Factors and Problems Affecting Ability of Undergraduate Students at RMUTL Talk to Read English Language Journals. Journal of Education and E-Learning Research, 7(4), 446–455. https://doi.org/10.20448/journal.509.2020.74.446.455

Sholah, H. M. (2021). The Effect of Mother Language Toward the Mastery of English Language Acquisition; Case of Indonesian Students in English Learning Process. Tafhim Al-'Ilmi, 13(1), 117-141. DOI: https://doi.org/10.37459/tafhim.v13i1.4646

Smith, J. A., Jarman, M., & Osborn, M. (1999). Doing interpretative phenomenological analysis. In M. Murray & K. Chamberlain (Eds.), Qualitative health psychology: Theories and methods (pp. 218-240). Sage.

Snow, E., Catherine, B., Susan, M., & Griffin, P. (1998). Preventing Reading Difficulties in Young Children. National Academy Press.

Sulistyawati, E. E., & Mbato, C. L. (2022). Confronting the difficult challenges of academic reading of Indonesian graduate students through the lens of selfefficacy and metacognitive strategies. Journal on English as a Foreign Language, 12(1), 49-73. https://doi.org/10.23971/jefl.v12i1.3114

Turkben, T. (2020). Relationships between middle school students' reading anxiety, motivation levels and comprehension skills. Journal of Language Education and Research, 6(2), 657-677. Doi: 10.31464/jlere.770661

Vahed, S. T., & Alavi, S. M. (2020). The role of discipline-related knowledge and test task objectivity in assessing reading for academic purposes. Language Assessment Quarterly, 17(1), 1-17. https://doi.org/10.1080/15434303.2019.1666848

Wattanaputi, C. (2003). Data analysis in qualitative research. In Handbook of qualitative research for development work. Uthai Dulyakasem (Editor). Research and development institute, Khon Kaen University.

Wijayanti, S. (2020). Indonesian students’ reading literacy. In E. M. Imah, B. Atweh, & S. C. Wibawa (Eds.), Proceedings of the International Conference on Research and Academic Community Services (ICRACOS 2019) (pp. 61-65). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/icracos-19.2020.13

Yang, G., Shen, Q., & Jiang, R. (2023). Exploring the relationship between university students’ perceived English instructional quality and learner satisfaction in the online environment. System, 119, 103178. https://doi.org/10.1016/j.system.2023.103178

Yulia, M. F., Sulistyo, G. H., & Cahyono, B. Y. (2020). Affective engagement in academic reading: What EFL student teachers reveal. International Journal of Evaluation and Research in Education, 9(3), 791-798. https://doi.org/10.11591/ijere.v9i3.20635

ภาพที่ 3 รูปแบบการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิพากษ์โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับเทคนิค SQ4R สำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษปีที่ 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-03-01

How to Cite

วิริยะปัญญานนท์ ธ. (2024). การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ร่วมกับเทคนิค SQ4R สำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. วารสารชุมชนวิจัยและพัฒนาสังคม, 18(1), 73–89. https://doi.org/10.14456/nrru-rdi.2024.5