ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่นอนปิกนิกของชุมชนบ้านหนองยารักษ์ ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้แต่ง

  • ลินนภัสร์ วุฒิกนกกัญจน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • นลินี อัศวธิติสกุล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • ณิชฎา กีรติอุไร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

DOI:

https://doi.org/10.14456/nrru-rdi.2024.3

คำสำคัญ:

ต้นทุนและผลตอบแทน, ผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP), ที่นอนปิกนิก, ผลิตภัณฑ์ชุมชน

บทคัดย่อ

   

การมีส่วนร่วมในการช่วยให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงการดำเนินงาน สามารถบริหารจัดการมูลค่าเพิ่มและความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม นำมาสู่การวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาต้นทุนการผลิต 2) ศึกษาผลตอบแทนจากการผลิต และ 3) วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิต ผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่นอนปิกนิกขนาด 3.5 ฟุต 5 ฟุต และ 6 ฟุต ของชุมชนบ้านหนองยารักษ์ ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ กำหนดกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง 11 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างประเด็นคำถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการลงพื้นที่ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคลและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน จัดทำงบกำไรขาดทุน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา สรุปคำและประโยคจากการสัมภาษณ์ ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการหาจำนวน ค่าร้อยละ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และอัตราส่วนทางการเงินข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทน

          ผลการวิจัยในภาพรวมพบว่า 1) ต้นทุนการผลิต รวม 2,138,576 บาทต่อปี โดยมีค่าวัตถุดิบทางตรง คือ ค่าผ้าโพลี ค่าใยสังเคราะห์ ค่าด้ายและเข็ม รวม 910,000 บาทต่อปี ค่าแรงงานทางตรง คือ ค่าแรงจากการเย็บและตัด ค่าใส่ใยสังเคราะห์ และค่ากัดตาที่นอน รวม 455,000 บาทต่อปี ค่าใช้จ่ายการผลิต คือ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำมัน รวม 618,310 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน คือ ค่าถุงแพ็ค และค่าสติกเกอร์ รวม 58,600 บาทต่อปี 2) ผลตอบแทนจากการผลิต พบว่า มีรายได้จากการขาย 2,600,000 บาทต่อปี เฉลี่ย 1,850 บาทต่อหลังต่อปี 3) กำไรขั้นต้น 520,024 บาทต่อปี อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 20.00 กำไรสุทธิ 461,424 บาทต่อปี อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 17.75 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ร้อยละ 599.25 และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ร้อยละ 76.90 ดังนั้น จึงสามารถนำมาใช้เป็นกระบวนการสำคัญที่กิจการจำเป็นต้องรับรู้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรให้เหมาะสมกับกิจการ และสร้างรายงาน แสดงสถานะทางการเงิน การทำกำไรที่ชัดเจนและเชื่อถือได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

References

Abhisitpinyo, B. (2012).Cost Accounting 1. SE-Education.

Armart, S. (2023). Management of Production Quality Control Systems Costs, and Returns for Sisaketshallot Production in Accordance with Thai Geographical Indication Product Standard of Shallot Farmers in Sisaket Province. Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University, 10(1), 1-19.

Chaiyakham, S., Sriyong, P., Boonlert, R., Boriboonmangsa, S., & Kasala, C. (2020). Cost and Return Analysis of Pounded Unripe Rice Production: Case Study of Operator in Ban Klangyai, Klangyai Sub-District, Banphue District, Udonthani Province. Research Report. Faculty of Management Science, Udon Thani Rajabhat University.

Chantawanich, S. (2022). Qualitative Research Methods (26th ed.). Chulalongkorn University Press.

Chaowana, P., Tuncharo, S., & Konggachod, A. (2021). An Analysis for Cost and Return on Investment from Rice Farms of the Farmers in Rattaphum District, Songkhla Province. Research Report. Rattaphum College, Rajamangala University of Technology Srivijaya.

Federation of Accounting Professions Building Under Royal Patronage. (2015). The Elements of Financial Statements. In Manual explaining the Conceptual Framework for Financial Reporting. https://www.tfac.or.th/upload/9414/IhJcrKfW69.pdf

Gulick, L., & Urwick, L. (1973). The Science of Administration. Columbia University.

Hasan, S. I., Saeed, H. S., Al-Abedi, T. K., & Flayyih, H. H. (2023). The role of target cost management approach in reducing costs for the achievement of competitive advantage as a mediator: an applied study of the iraqi electrical industry. International Journal of Economics and Finance Studies, 15(2), 214-230. Doi: 10.34109/ijefs.202315211

Kemmis, A., & Taggart, R. (2010). The Action research planner. Deakin University.

Office of the National Economic and Social Development Council. (2016). Project of Development of a statistical data system and indicators for government administration according to the national strategy: Issue 16 grassroots economy. Academic Service Center of Chulalongkorn University.

Official statistice registrations syttems. (2022, 13 December). Population in 2022. Download village level statistics: Nong Yarak Village, Phutsa Subdistrict, Mueang District, Nakhon Ratchasima Province (stat_m65 file). https://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/webPage/statByYear.php

Panmarerng Berk, K. (2003). Financial Accounting. Top.

Phadungsit, M. (2019). Cost accounting (9th ed.). Physics Center.

Phajongwong, P. (2006). Accounting for management. Saengdao.

Phutsa Subdistrict Municipality, Mueang District Nakhon Ratchasima Province. (2021). Local development plan 2023-2027, Change No. 1. http://www.pudsa.go.th/news/doc_download/1แผนพัฒนาท้องถิ่น%20พ.ศ.2566-2570%20เปลี่ยนแปลง%20(ฉบับที่%201)_210623_120928.pdf

Pichetkul, N. (2015). Financial reporting and analysis (5th ed.). Rajamangala University of Technology Thanyaburi.

Rattantraiphop, P. (2018). Principles of cost accounting. Faculty of Business Administration, Kasetsart University.

Rodwanna, P. (2013). Cost Accounting Principles and Processes. Julalongkorn University Press.

Secretary of the One Subdistrict Administrative Committee One National Product. (2020). Action plan to drive the project One Subdistrict One Product year 2019-2022. Secretary of the One Subdistrict Administrative Committee One National Product. https://cep.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/108/2020/06/OTOPActionPlan62.pdf

Strategic Management Group, Lower Northeastern Province Group 1. (2023). Volume reporting the objectives and future development directions of the group of provinces (2023-2027). Office of Strategic Management Lower Northeastern Province Group 1. http://www.osmnortheast-s1.moi.go.th/plan_develop.php

Thongsukowong, A. (2016). Cost accounting. SE-Education.

Thuwanimitrakul, P. (2020). Business Finance (11th ed.). Thammasat University.

Tirakanan, S. (2006). Creating tools to measure variables in social science research: guidelines for practice. Chulalongkorn University Printing House.

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-02-28

How to Cite

วุฒิกนกกัญจน์ ล., อัศวธิติสกุล น., & กีรติอุไร ณ. (2024). ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่นอนปิกนิกของชุมชนบ้านหนองยารักษ์ ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. วารสารชุมชนวิจัยและพัฒนาสังคม, 18(1), 39–57. https://doi.org/10.14456/nrru-rdi.2024.3