ความสามารถทางดิจิทัลสำหรับนวัตกรสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

ผู้แต่ง

  • จันทร์จิรา เหลาราช คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

DOI:

https://doi.org/10.14456/nrru-rdi.2024.2

คำสำคัญ:

ความสามารถทางดิจิทัล, นวัตกรสังคม, ชุมชนแห่งการเรียนรู้, ชุมชนดิจิทัล

บทคัดย่อ

    ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้สร้างสภาพแวดล้อมใหม่ต่อสังคมมนุษย์ การใช้ประโยชน์จากสารสนเทศและความรู้กลายเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพของประชาชนไปจนถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินงานในทุกภาคส่วน รวมถึงแทรกซึมเข้ามาในวิถีชีวิต การดำรงชีพ การดำเนินงาน รวมถึงการเรียนรู้ของผู้คนอย่างลึกซึ้ง ส่งผลต่อการให้ความสำคัญด้านความสามารถทางดิจิทัล ซึ่งกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากความสามารถทางดิจิทัลมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานด้านนวัตกรรมทางสังคม โดยเฉพาะการช่วยให้คน ชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรเพื่อสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งความสามารถทางดิจิทัลเป็นความรู้ ทักษะที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะช่วยให้ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือองค์กรเพื่อสังคมสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมในเชิงบวกอย่างยั่งยืนภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป บทความฉบับนี้ จึงมุ่งศึกษาเพื่อให้ได้แนวคิดและองค์ความรู้เกี่ยวกับความสามารถทางดิจิทัลสำหรับนวัตกรสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วน คือ 1) แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางสังคม แสดงถึงวิวัฒนาการของนวัตกรรมทางสังคมและแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อนวัตกรรมทางสังคม 2) ความสำคัญของความสามารถทางดิจิทัลและนวัตกรรมทางสังคม แสดงถึงความสำคัญของความสามารถทางดิจิทัลที่มีต่อนวัตกรรมสังคม 3) ความสามารถทางดิจิทัลสำหรับนวัตกรสังคม แสดงถึงความสำคัญของทักษะความรู้ ความสามารถทางดิจิทัลของนวัตกรสังคม 4) ความสามารถทางดิจิทัลสำหรับนวัตกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ และ 5) กรณีศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความสามารถทางดิจิทัลเพื่อพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนวัตกร หน่วยงาน องค์กรเพื่อสังคม ผู้ทำหน้าที่สร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนผู้ที่สนใจนำไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าต่อไป

References

Al Husseiny, F. A., Saab, J. M., Abdallah, M. H., & Wehbe, N. H. (2023). Digital Citizenship and Digital Literacy: An Evolving Trend. In Innovations in Digital Instruction Through Virtual Environments (pp. 205-220). IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-6684-7015-2.ch012

Annarelli, A., Battistella, C., Nonino, F., Parida, V., & Pessot, E. (2021). Literature review on digitalization capabilities: Co-citation analysis of antecedents, conceptualization and consequences. Technological Forecasting and Social Change, 166, 120635. DOI: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120635

Anwar, M., Scheffler, M. A., & Clauss, T. (2022). Digital Capabilities, Their Role in Business Model Innovativeness, and the Internationalization of SMEs. IEEE Transactions on Engineering Management, 1-13. DOI:10.1109/TEM.2022.3229049

Aphathanakrom, A. (2021, September 9). Transforming Thai schools with educational innovations. Social Innovation. https://social.nia.or.th/2021/article0020/

Ashar, M., Kamdi, W., & Kurniawan,. D.T. (2021). Professional Skills Development Through the Network Learning Community Using an Online Learning Platform. iJIM, 15(12), 202-210. DOI: https://shorturl.asia/y6enC

Atluri, V., Hong, V., & Chun, S. A. (2020). Security, Privacy and Trust for Responsible Innovations and Governance. In The 21st Annual International Conference on Digital Government Research, June 2020 (pp. 365–366). Seoul, Republic of Korea. https://doi.org/10.1145/3396956.3396978

Australian Government. (2023, March 6). Australian Digital Capability Framework. Australian Government, Department of Employment and Workplace Relations. https://www.dewr.gov.au/skills-and-training/resources/australian-digital-capability-framework

Basantes-Andrade, A., Cabezas-González, M., & Casillas-Martín, S. (2020). Digital Competences in e-learning. Case Study: Ecuador. In Basantes-Andrade, A., Naranjo-Toro, M., Zambrano Vizuete, M., Botto-Tobar, M. (Eds.), Technology, Sustainability and Educational Innovation (TSIE). TSIE 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, 1110 (pp. 85-94). Springer, https://doi.org/10.1007/978-3-030-37221-7_8

Bastidas, V., Oti-Sarpong, K., Nochta, T., Wan, L., Tang, J., & Schooling, J. (2023). Leadership for responsible digital innovation in the built environment: A socio-technical review for re-establishing competencies. Journal of Urban Management, 12(1), 57-73. https://doi.org/10.1016/j.jum.2023.01.004

Bolaños, F., & Pilerot, O. (2021). Where are digital abilities within Chile’s State technical formation centres? A discourse analysis of public policy. Journal of Vocational Education & Training, 1-21. https://doi.org/10.1080/13636820.2022.2161407

Buapan, Y. (2021, March 21). Look Learn Love @Wat Pho. Social Innovation. https://social.nia.or.th/2021/open0030/

Carida, A., Colurcio, M., & Melia, M. (2022). Digital platform for social innovation: Insights from volunteering. Creativity and Innovation Management, 31(4), 755-771. https://doi.org/10.1111/caim.12499

Certomà, C., Dyer, M., & Passani, A. (2020). The City of Digital Social Innovators. Urban Planning, 5(4), 1-7. https://www.cogitatiopress.com/urbanplanning/article/view/3714/1783

Chen, M. H., Agrawal, S., Lin, S. M., & Liang, W. L. (2023). Learning communities, social media, and learning performance: Transactive memory system perspective. Computers & Education, 104845. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2023.104845

Commission, E., Centre, J. R., Vuorikari, R., Kluzer, S., & Punie, Y. (2022). DigComp 2.2, The digital competence framework for citizens : With new examples of knowledge, skills and attitudes. Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2760/115376

D’Amico, G., Arbolino, R., Shi, L., Yigitcanlar, T., & Ioppolo, G. (2021). Digital technologies for urban metabolism efficiency: Lessons from urban agenda partnership on circular economy. Sustainability, 13(11), 6043. https://doi.org/10.3390/su13116043

Dionisio, M., de Souza Junior, S. J., Paula, F., & Pellanda, P. C. (2023). The role of digital social innovations to address SDGs: A systematic review. Environment, Development and Sustainability, 1-26. https://link.springer.com/article/10.1007/s10668-023-03038-x

Gilbert, J. H. (2022). Investment in Social Capital to Mitigate Nursing Shortages Post-Pandemic. FEATURE, 21(1), 69-74. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mnl.2022.10.011

Greenhow, C., & Chapman, A. (2020). Social distancing meet social media: digital tools for connecting students, teachers, and citizens in an emergency. Information and Learning Sciences, 121(5-6), 341-352. DOI https://doi.org/10.1108/ILS-04-2020-0134

Happonen, A., Wolff, A., & Palacin, V. (2021, December). From Data Literacy to Co-design Environmental Monitoring Innovations and Civic Action. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON WIRELESS COMMUNICATIONS, NETWORKING AND APPLICATIONS (pp. 408-418). Singapore: Springer Nature Singapore. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-19-2456-9_42

Jack, K., Wilkinson, R., Hannan, E., & Hamshire, C. (2023). Birley Place: a digital community to enhance student learning. Digital Teaching, Learning and Assessment, 99. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-95500-3.00004-3

Ji, H. (2023). A Review of Research on the Impact of Digital Capabilities on Business Model Innovation. BCP business & management, 35, 777-787. DOI: https://doi.org/10.54691/bcpbm.v35i.3401

Jisc. (2024, January). Building digital capabilities framework. Jisc data analytics. https://repository.jisc.ac.uk/8846/1/2022_Jisc_BDC_Individual_Framework.pdf

Korkmaz, F. (2021). The Importance of Innovation in Social Work Institutions During Digital Transformation Processes. In Handbook of Research on Policies, Protocols, and Practices for Social Work in the Digital World (pp. 39-54). IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-7998-7772-1.ch003

Lancastre, F., Lages, C., & Santos, F. (2023). Social Entrepreneurship as a Family Resemblance Concept with Distinct Ethical Views. Journal of Business Ethics, 1-22. https://doi.org/10.1007/s10551-023-05468-z

Lewellyn, R. (n.d.). Digital Capability Framework. About Rob Llewellyn. https://robllewellyn.com/the-digital-capability-framework/

Liao, G. Y., Huang, T. L., Dennis, A. R., & Teng, C. I. (2023). The influence of media capabilities on knowledge contribution in online communities. Information Systems Research. https://doi.org/10.1287/isre.2023.1225

Maldonado-Mariscal, K., & Alijew, I. (2023). Social innovation and educational innovation: a qualitative review of innovation’s evolution. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 36(3), 381-406. https://doi.org/10.1080/13511610.2023.2173152

National Innovation Agency. (n.d.). Open the world of innovation. Social Innovation. https://social.nia.or.th/about/actionplan/

Office of the Civil Service Commission (OCSC). (n.d.). What is Digital literacy. Office of the Civil Service Commission. https://www.ocsc.go.th/DLProject/mean-dlp

Oliveira, E., Carvalho, D., Sacramento, E., Branco, A., João Antunes, M., Pedro, L., ..., & Ramos, F. (2022). Promoting community-based networks through digital media. Observatorio (OBS*), 16(2), 1-18.

O'Riordan, T., & Dennis, D. (2021, June). Towards Evaluating Students’ Digital Capabilities: An Analysis of UK Further Education Student Surveys. In Companion Publication of the 13th ACM Web Science Conference 2021 (pp. 99-106). Virtual Event, United Kingdom. https://doi.org/10.1145/3462741.3466651

Paraschi, D. E., & Arvanitidis, P. (2023). Social and solidarity economy initiatives in circular economy: the case of second-hand clothing in Greece. International Conference on Business and Economics-Hellenic Open University, 1(1). https://doi.org/10.12681/icbe-hou.5319

Platonova, R. I., Khuziakhmetov, A. N., Prokopyev, A. I., Rastorgueva, N. E., Rushina, M. A., & Chistyakov, A. A. (2022, November). Knowledge in digital environments: A systematic review of literature. In Frontiers in Education (Vol. 7, p. 1060455). Frontiers. DOI: https://doi.org/10.3389/feduc.2022.1060455

Plummer, D., Kearney, S., Monagle, A., Collins, H., Perry, V., Moulds, A., Mroczka, M., Robertson, J., Smith, T., Trewavas, S., & Lewis, C. (2021). Skills and Competency Framework-Supporting the development and adoption of the Information Management Framework (IMF) and the National Digital Twin. Centre for Digital Built Britain (CDBB). https://doi.org/10.17863/CAM.65347

Rajasekhar, D. (2020). Concept and Theories of Social Innovation. In: Rajasekhar, D., Manjula, R., Paranjothi, T. (Eds.), Cooperatives and Social Innovation (pp. 15-30). Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-8880-8_2

Rashid, H. U. (2022). Digitalisation and Organisation Design: Dynamic capabilities, digital innovation, and sustainable transformation of social enterprises. Routledge, 3-19. DOI: https://doi.org/10.4324/9781003163824

Renz, A., & Hilbig, R. (2023). Digital Transformation of Educational Institutions Accelerated by COVID-19: A Digital Dynamic Capabilities Approach. In Beyond the Pandemic? Exploring the Impact of COVID-19 on Telecommunications and the Internet (pp. 103-119). Emerald Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/978-1-80262-049-820231004

Sayudin, S., Nurjanah, A., & Yusup, A. (2023). Innovation strategy and product development to increase company competitiveness in digital era. Journal Eduvest-Journal of Universal Studies, 3(5), 965-973.

Schou, P. K., Bucher, E., & Waldkirch, M. (2022). Entrepreneurial learning in online communities. Small Business Economics, 58, 2087-2108. https://doi.org/10.1007/s11187-021-00502-8

Shull, A. (2023). Cyber security, data protection, and privacy in a contested geo-political environment. Journal of intelligence, conflict and warfare, 5(3), 266-270. https://doi.org/10.21810/jicw. v5i3.5214

Silva-Flores, M. L., & LadrónDeGuevara-Jiménez, M. (2023). Local Approaches to Address Global Challenges: Educating Local Innovators for Positive Social Change. Journal of Management for Global Sustainability, 11(2), 41-60. DOI: 10.13185/JM2023.11203

Stoneman, P. (2022). Chapter 9: Defining innovation. Elgar Encyclopedia on the Economics of Knowledge and Innovation. In Antonelli, C. (Ed.), Elgar Encyclopedia on the Economics of Knowledge and Innovation (p. 587). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781839106996

TABLEAU SOFTWARE. (n.d.). Data literacy explained: Definition, importance, examples, and more. Salesforce. https://www.tableau.com/data-insights/data-literacy/what-is#definition

Tondeur, J., Howard, S., Van Zanten, M., Gorissen, P., Van der Neut, I., Uerz, D., & Kral, M. (2023). The HeDiCom framework: Higher Education teachers’ digital competencies for the future. Educational technology research and development, 71(1), 33-53. https://doi.org/10.1007/s11423-023-10193-5

Tsokov, G., & Angelov, A. (2023). Project-based Learning for Social-emotional and Technological Skills through the Skills for Innovation Program. Pedagogika, 95(3), 307-320. DOI: https://doi.org/10.53656/ped2023-3.02

University of Derby. (n.d.). What are Digital Capabilities?. Digital Capability Toolkit. https://digitalcapabilitytoolkit.wp.derby.ac.uk/what-are-digital-capabilities/

Wang, H., & Li, B. (2023). Research on the Synergic Influences of Digital Capabilities and Technological Capabilities on Digital Innovation. Sustainability, 15(3), 2607. https://doi.org/10. 3390/su15032607

Xu, G., Hou, G., & Zhang, J. (2022). Digital Sustainable Entrepreneurship: A Digital Capability Perspective through Digital Innovation Orientation for Social and Environmental Value Creation. Sustainability, 14(18), 11222. https://doi.org/10.3390/su141811222

Zhakata, N. (2022). A framework for distanced e-learning in digitally constrained communities using WhatsApp. Academic Voices, 15-28. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-91185-6.00023-9

Zhao, Y., Llorente, A. M. P., & Gomez, M. C. S. (2021). Digital competence in higher education research: A systematic literature review. Computers & Education, 168. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104212

Zirena-Bejarano, P. P., Tancayllo Yana, G., & Caryt Málaga, A. K. (2023). The moderating effect of adaptability on the relationship between cognitive social capital and innovation capacity. Journal of Facilities Management. https://doi.org/10.1108/JFM-09-2022-0102

ภาพที่ 1 ความสามารถทางดิจิทัลสำหรับนวัตกรสังคม

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2024-03-01

How to Cite

เหลาราช จ. . (2024). ความสามารถทางดิจิทัลสำหรับนวัตกรสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้. วารสารชุมชนวิจัยและพัฒนาสังคม, 18(1), 21–38. https://doi.org/10.14456/nrru-rdi.2024.2