มัลแวร์ในระบบปฏิบัติการมือถือบน IOS และ Android

Main Article Content

เบญจภัค จงหมื่นไวย์

Abstract

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมัลแวร์ 2) การเพิ่มขึ้นของมัลแวร์สำหรับแนวโน้ม การใช้งานมือถือในปัจจุบันและการสื่อสารโทรคมนาคมรวมไปถึงการได้รับ e-mail ดังนั้นการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ต้อง ตรวจสอบและระบุชื่อผู้ใช้พร้อมทั้งรหัสผ่าน ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือได้พบปัญหาเกี่ยวกับมัลแวร์บนระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นซึ่งการใช้งานสำหรับโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตเป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตประจำวัน ของมนุษย์ ทั้งนี้ โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตสามารถอำนวยความสะดวกการทำงานให้กับผู้ใช้งานรวมไปถึงความเร็วของ อินเทอร์เน็ต ต้องมีการวัดประสิทธิภาพในการใช้งาน ทั้งนี้โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์พกพาแบบเคลื่อนที่และต้องมีระบบ ปฏิบัติการที่เน้นการโจมตีสำหรับมัลแวร์ได้

ในบทความนี้ เป็นการแนะนำเกี่ยวกับมัลแวร์และวิธีการที่สำคัญในการแก้ปัญหาเมื่อถูกโจมตีจากนั้นการสำรวจพบ ว่ามัลแวร์ในโทรศัพท์มือถือบนระบบปฏิบัติการ Android มากกว่า IOS ถึง 97% และระบบปฏิบัติ IOS ออกแบบเพื่อเน้น ความปลอดภัยมากกว่าระบบปฏิบัติ Android ดังนั้นทั้งสองระบบปฏิบัติการต้องมีการป้องกันภัยจากมัลแวร์


MALWARE INOPERATION SYSTEM ON IOS AND ANDROID

The purposes of this study were1) to study the learning malware 2) to study mobile trend is malware increasing of telecommunication and receivee-mail. Thus, the mobility have to checking identify by using username and password. Currently, mobile devices have to become part of malware problem on operation IOS and Android mobile more than increasing.

The mobile and tablet are using for everyday life of population and to facilitate every day of work, so the user is likely to have important information of goal in store.Thus, the effective is used for working very high. The mobile is device and developedof malware attack the highlight to operating system.

In this paper, I introduce is about of malware. There are important methodology to solve the problem. Then, the survey found that mobile malware for it. The malware is attack android operating system more than 97% of the competitor for ios operating system is design emphasize safety over the android operating system. Therefore, two operating systemwith compareispreventionof malware.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles