คุณภาพข้อมูลทางบัญชีที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหาร ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Main Article Content

สายฝน วิลัย
สมใจ บุญหมื่นไวย
พรพิมล อิฐรัตน์

Abstract

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณภาพข้อมูลทางบัญชีที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสิน ใจของผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหาร ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียนในรูปบริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัดในเขตอำเภอเมืองจังหวัด นครราชสีมา จำนวน 363 รายใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ทางสถิติ และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่าคุณภาพข้อมูลทางบัญชีด้านการเปรียบ เทียบกันได้ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและความเชื่อถือได้ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารใน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาซึ่งผลที่ได้จะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้ผู้จัดทำบัญชี ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีและเพื่อส่งเสริมให้จัดทำรายงานต้องมีข้อมูลที่มีลักษณะเชิงคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในแม่บทการบัญชี เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจให้แก่ ผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอันนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กรต่อไป


ACCOUNTING INFORMATION QUALITY EFFECTING DECISION MAKING EFFICIENCY OF EXECUTIVES IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE IN MUANG DISTRICT, NAKHONRATCHASIMA PROVINCE

This study aims to test the effects of accounting information quality on decision making efficiency of executivesinsmall and medium enterprises(SMEs) in Muang district, Nakhonratchasima province. Questionnaire asan instrument for collecting data from 363 executives in SMEs that registered as either Company Limited or Limited Partnership. The statistics used for analyzing the collected dataismultipleregressionanalysis.

The results showed thataccounting information quality in aspect of relevance, reliability and comparability have a positive relationship with and effectondecision making efficiency of executives in SMEs in Muang district, Nakhonratchasima.

The research findings could be used as information for accountants in SMES tocognizetheaccounting information quality which help to increase thedecision making efficiency of executives in SMEs.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles