ยงานผลการพัฒนาชุดการสอนวิชาอุปกรณ์และการออกแบบ สำหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Main Article Content

โยธิน ป้อมปราการ

Abstract

การวิจัย เรื่อง รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนวิชา อุปกรณ์และการออกแบบ สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้ 1) เพื่อสร้างชุดการสอนรายวิชา อุปกรณ์และการออกแบบ สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2) เพื่อหา ประสิทธิภาพชุดการสอนรายวิชา อุปกรณ์และการออกแบบ สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร ตามเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยชุดการสอนรายวิชาอุปกรณ์และการออกแบบ สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร ประชากร ได้แก่ นักศึกษาที่เรียนรายวิชา อุปกรณ์และการออกแบบ จำนวน 65 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาที่เรียนรายวิชา อุปกรณ์และการออกแบบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 9 คน ใช้โดยการเลือกแบบ เจาะจง (Purposive Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ชุดการสอนรายวิชาอุปกรณ์และการออกแบบ จำนวน 8 บท และแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test

ผลจากการวิจัยพบว่า

1. ชุดการสอนรายวิชา อุปกรณ์และการออกแบบ สำหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏ มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น เท่ากับ 4.11 อยู่ในระดับมาก

2. ชุดการสอนรายวิชา อุปกรณ์และการออกแบบ มีประสิทธิภาพทุกบท ซึ่งมีค่าเฉลี่ย (\inline \dpi{80} \bar{X}) เท่ากับ E1 เท่ากับ 84.89 และมีค่าเฉลี่ย (\inline \dpi{80} \bar{X}) E2 เท่ากับ 84.06

3. นักศึกษาที่เรียนด้วยเอกสารชุดการสอนรายวิชา อุปกรณ์และการออกแบบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย (\inline \dpi{80} \bar{X}) เท่ากับ 21.55 ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย (\inline \dpi{80} \bar{X}) เท่ากับ 12.66 นักศึกษามีความก้าวหน้าทางเรียน มีค่าเฉลี่ย (\inline \dpi{80} \bar{X}) เท่ากับ 8.88 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 8.48 และ การทดสอบค่าที (t-test) เท่ากับ 28.36 พบว่า แตกต่าง กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 

THE DEVELOPMENT OF AN INSTRUCTIONAL PACKAGE OF VLSL DESIGN AND TOOLS FOR STUDENT IN FACULTY OF INDUSTRIAL TECHNOL­OGY OF KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY

Research on the Development of an Instructional Package of VLSl Design and Tools for Student in Faculty of Industrial Technology of Kamphaeng Phet Rajabhat University. This report aimed to; 1) Construction of an instructional package of equipment and design subject for student in Faculty of Industrial Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University following the standard criteria 70/70 2) Finding the efficiency of an instructional package of equipment and design subject for student in Faculty of Industrial Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University following the standard criteria 75/75 3) To compare the result of pre-test and post-test by using an instruc­tional package of equipment and design subject for student in Faculty of Industrial Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University Quantitative 9 data from students in Faculty of Industrial Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University purposive random sampling was collected by using final examination including 8 lessons (30 points) and was analyzed by frequency, percent­age, mean, and hypothesis testing by t-test. It was revealed that

Research Result

1. The overall of an instructional package of equipment and design subject for student in Faculty of Industrial Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University were 4.11 at the highest.

2. Eight instructional package of equipment and design subject for student in Faculty of Industrial Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University were qualifies. The average of E1 is 84.89 and E2 is 84.06

3. The average score of pre-test and post-test of students who studies by eight instruc­tional package of equipment and design subject for student in Faculty of Industrial Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University. The achievement of posttest average were \inline \dpi{80} \bar{X} = 21.55 and pretest average were \inline \dpi{80} \bar{X} = 12.66. The students learning progress average were \inline \dpi{80} \bar{X} = 8.88. The stand­ard deviation S.D. = 8.48 and T-test = 28.36. The statistical significance level of 0.05.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles