การพัฒนาทุนมนุษย์กับผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Main Article Content

อรอุรินทร์ จูมนา
สุรศักดิ์ ชะมารัมย์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือก ตั้งประจำจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) ศึกษาระดับการพัฒนาทุนมนุษย์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือก ตั้งประจำจังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทุนมนุษย์กับผลสัมฤทธิ์ในการ ดำเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 4) ศึกษาข้อเสนอ แนะแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียง เหนือ จำนวน 212 คน คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เครื่องมือที่ใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้ การวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

2. การพัฒนาทุนมนุษย์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้งประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ใน ระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

3. การพัฒนาทุนมนุษย์กับผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกในระดับสูง (r= .820) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01

4. ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญได้แก่ หน่วยงานควรนำระบบและแนวทางการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดีมาปรับใช้ ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม รวมทั้งควรมีการวางแผนและประสานความร่วมมือในการดา เนินงานตามโครงการต่างๆ กับหน่วยงานภายนอกอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วน

 

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT AND THE EFFECTIVENESS IN THE MANAGEMENT OF THE OFFICES OF PROVINCIAL ELECTION COMMIS­SION IN NORTHEASTERN REGION

The purposes of this research were 1) to study the effectiveness’s level in the manage­ment of the offices of Provincial Election Commission in Northeastern region, 2) to study human capital development’s level of the offices of Provincial Election Commission in Northeastern region, 3) to study the relationship between human capital development and the effectiveness in the management of the offices of Provincial Election Commission in Northeastern region, and 4) to recommend for improvement of the management of the offices of Provincial Election Commission in Northeastern region. The samples were 212 officials, calculated by Taro Yamane’s formula at the confident level at 95%. The instruments used in the research were questionnaires. Statistical tools employed were percentage, mean, standard deviation, t-test, stepwise multiple regression and content analysis to analyze qualitative data.

The main research findings were as follow:

1. The effectiveness’s level in the management of the offices of Provincial Election Com­mission in Northeastern region was not lower than 70% at .05 level of significance.

2. Human capital development’s level of the offices of Provincial Election Commission in Northeastern region was not lower than 70% at .05 level of significance.

3. The relationship between human capital development and the effectiveness in the management of the offices of Provincial Election Commission in Northeastern region was positive at the high level (r= .820), which was significant at the .01 level.

4. The recommendations for improvement of the management of the offices of Provin­cial Election Commission in Northeastern region included: the organization should implement guidelines on Good management services to deploy to the success of the concrete, promote teamwork, and planning and coordination in the implementation of various projects with outside agencies to cover all sectors.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles