ระบบงานอัยการกับการอำนวยความยุติธรรมเพื่อรองรับ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน (AEC)

  • โชคชัย สิทธิผลกุล วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
Keywords: ระบบงานอัยการ, การอำนวยความยุติธรรม, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, Thailand’s Prosecutorial System, The Administration of Justice, ASEAN Economic Community

Abstract

โดยที่ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะมีผลกระทบ อย่างสำคัญต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในอาเซียนโดยจะมีการเปิดเสรีทางการค้า การลงทุน แรงงาน และบริการ ระหว่างกัน นอกจากจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยตรงแล้ว การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ยังจะส่งผลกระทบ ต่อโครงสร้างกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในแต่ละประเทศซึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยเฉพาะสำนักงานอัยการสงู สุด ของไทยย่อมต้องเข้ามามีบทบาทอย่างสำคัญมากขึ้น ทั้งในแง่การอำนวยความยุติธรรม การบังคับใช้กฎหมาย และการคุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพของประชาชน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บทความจากงานวิจัยชิ้นนี้ มุ่งจะศึกษา ระบบและบทบาท ของพนักงานอัยการไทยภายหลังการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมทั้งได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายใน ประเทศหลักของอาเซียนทั้งอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์และประเทศไทย ซึ่งการศึกษาพบว่า กฎหมายภายในของ แต่ละประเทศยังมีความไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่เป็นอันมาก นอกจากนี้ ยังได้ ศึกษาการเตรียมความพร้อมของสำนักงานอัยการสูงสุดในประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน ดังกล่าว ซึ่งพบว่า สำนักงานอัยการสูงสุดของ ไทยมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากที่สุด และเป็นประเทศเดียวในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มี การเตรียมความพร้อมมากที่สุดมีการร่างแผนงาน และยุทธศาสตร์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซีย นอย่างพรอ้ มมูลและยงั มกี ารจดั ตั้งศูนย์พันธกิจประชาคมอาเซียนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งยังได้จัดทำข้อเสนอแนะหลัก ทั้งข้อเสนอทางนโยบายและข้อเสนอในเชิงปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อมของสำนักงานอัยการสูงสุดในการรองรับการ เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

 

THAILAND’S PROSECUTORIAL SYSTEM IN THE ADMINISTRATION OF JUSTICE TOWARDS THE REALIZATION OF ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

By the end of 2015 ASEAN member countries are moving towards achieving the ASEAN Economic Community (AEC) which will substantially affect their economic structures. The purpose of AEC is to accelerate free flow of trade, investment, services and labors among ASEAN members. Apart from economic changes, the establishment of the AEC will also definitely affect the law and justice system in each ASEAN member states. In this connection, the Office of the Attorney General will play more crucial roles in administration of Justice, law enforcement and effective protection of rights and freedoms of people, based on the above changes. This article aims to study system and roles of a Thai public prosecutor after the realization of the AEC as well as make comparative law studies of the five original ASEAN member nations: Indonesia, the Philippines, Malaysia, Singapore and Thailand whether their domestic law are consistent with the purpose of the AEC. The results of this study clearly shows that a number of their domestic laws are still contradictory with the AEC principles of free trade, free investment, free service and free labor. In addition, this article also studies the preparedness of the Attorney General Offices of the five nations. The study found that the Attorney general of Thailand are the most enthusiastic office to the opening of the AEC. The Office of the Attorney General of Thailand has set up five strategies towards the establishment of the AEC. It is the only ASEAN AG to set up the ASEAN Community Missions Centre (ACMC) to serve the AEC tasks. At the end of this paper the writer has made main policy and practical suggestions for the Office of the Attorney General to prepare for the implementation of AEC by the end of 2015.

Downloads

Download data is not yet available.