การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ รายวิชาการออกแบบภายใน 1 รหัสวิชา 554251

  • ณัฎวรัตน์ ขจัดภัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Keywords: บทเรียนออนไลน์, การออกแบบภายใน, e-Learning, Interior Design

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน 1 เรื่อง หลักการจัดวางเครื่องเรือนภายในบ้านพักอาศัย 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน 1 เรื่องหลักการจัดวางเครื่องเรือนภายในบ้านพักอาศัยและ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อบท เรียนออนไลน์ วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน 1 เรื่องหลักการจัดวางเครื่องเรือนภายในบ้านพักอาศัยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ ศึกษาครั้งนี้ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 และ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาออกแบบตกแต่งภายใน 1 รหัสวิชา 554251 โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 2 ห้อง มีนักศึกษาจำนวน 34 คน คัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก จำนวน 1 ห้องเรียนจำนวน นักศึกษา 22 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ด้วยเนื้อหาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน 1 เรื่องหลัก การจัดวางเครื่องเรือนภายในบ้านพักอาศัยแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการประเมินประสิทธิภาพ ค่าดัชนีประสิทธิผล ผลการวิจัย พบว่า 1) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ52.20/61.52 2) กลุ่มตัวอย่างมีดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 19.50 และ 3) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับปานกลางสรุปได้ว่าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีค่าประสิทธิภาพ ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80สามารถช่วยให้นักศึกษามีความก้าวหน้าทางพัฒนาการการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.50 ดังนั้น การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ต้องมีความหลากหลายในการนำเสนอและมีการสร้างกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

 

DEVELOPMENT OF WEB BASE INSTRUCTION IN 554251, COURSE INTERIOR DESIGN 1

This research aims to: 1) to develop electronic courses online interior design 1. Principles place the home furniture 2) To study the effectiveness and efficiency of electronics lessons online. Interior Design 1 Principles place the home furniture and 3) to study satisfaction with online tutorials. Interior Design 1 Principles, furniture placement home. The samples used in this study. Undergraduate students in Year 2 and 3 enrolled subjects Interior Design 1 course code 554251 Industrial Design program. Faculty of Industrial Technology Semester 1 2554 2 rooms with a total of 34 students were selected as sample using simple random sampling method to draw the first class of 22 students were used , including lessons, electronic products online. With academic content, design interiors 1. Principles, furniture placement home. Test before school / after school. The satisfaction statistics are averages and standard deviation. The performance assessment Effectiveness index results revealed that: 1) the online electronic efficiency criteria E1/E2 was 52.20/61.52 2) sample learning effectiveness index was 19.50 percent, and 3) sample is satisfactory. Moderate Valuable lessons conclude that electronic underperform the benchmark. 80/80 can help provide students with the advancement, development, learning, up 19.50 percent, so the development of electronics lessons online, there are a variety of presenting and creating activities that the students participate.

Downloads

Download data is not yet available.