การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบในบทเรียนสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

  • การุณ มุกดาเนตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Keywords: การสังเคราะห์งานวิจัย, สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง, A Synthesis of Research, Self Access Learning Lessons by e-learning

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบในบทเรียนสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ และ 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบในบทเรียนสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ งานวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบในบทเรียนสื่อสารการเรียนรู้ ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ได้แก่ วิชาการออกแบบภายใน 1 วิชา และวิชาการออกแบบเครื่องเรือนและการประมาณราคา เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยบทเรียนออนไลน์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน สถิติที่ใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัยพบว่า การเรียนรู้ในกลุ่มวิชาการออกแบบภายใน 1 และวิชาการออกแบบเครื่องเรือนและการประมาณราคา ได้ประเด็นสำคัญ ๆ 6 ประเด็น ได้แก่ 1) แนวทางในการพัฒนาและออกแบบบทเรียนอีเลิร์นนิง 2) การนำโปรแกรมมาผลิต บทเรียนอีเลิร์นนิง 3) ข้อดีของการนำบทเรียนอีเลิร์นนิงมาใช้ในการเรียนการสอน 4) การนำบทเรียนอีเลิร์นนิงมาใช้ในสถาบัน การศึกษา 5) ปัญหาที่พบระหว่างการดำเนินการวิจัย และ 6) ข้อควรคำนึงถึงในการนำบทเรียนอีเลิร์นนิง มาใช้ในการเรียน การสอน ด้านผลสัมฤทธิ์ก่อนการเรียนและการเรียน

 

SYNTHESIS OF RESEARCH CONCERNING FACTORS ON SELF ACCESS LEARNING LESSONS BY E-LEARNING. PROGRAM INDUSTRIAL PRODUCT DESIGN FACULTY OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY NAKHON RATCHASIMA RAJABHAT UNIVERSITY

This research aimed to 1). Synthesize a research which is concerning on Self E-learning factors. 2). Study the differences between Self learning lessons through E-learning affecting effective teaching. Sample were undergraduates Student in Interior Design Classes, technical furniture design and cost estimation Classes of Nakhon Ratchasima Rajabhat University in the first semester of 2011 academic year. This research tools were online lessons. And an achievement tests in before and after learning. Means, standards, deviations, and t-test wire used to analyze the data.

The researched results reveal that the studying of the Interior Design, Technical furniture design and cost estimation Classes can be divided into six general subjects as follows: and synthesis of co-research includes 3 researches. Which researcher has concluded that the 6 key issues include 1) The development and design of computer-assisted instruction, 2) Production programs of computer-assisted instruction, 3) The advantages of the use of computer-assisted instruction in teaching, 4) The use of computer-assisted instruction in educational institutions, 5) Problems encountered during the research and 6) The important considerations in the use of computer-assisted instruction in teaching. That achievement of student learning before and after through online tutorials and learning in regular classes did not differ statistically significant at the 0.05

Downloads

Download data is not yet available.