การเสริมสร้างพลังอำนาจในการทำงานของครูที่ส่งผลต่อ ความผูกพันต่อองค์การของครู โรงเรียนสังกัดเทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ

  • กลวัชร สุขศรีใส คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
  • กัญภร เอี่ยมพญา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
  • นุสินธุ์ รุ่งเดช คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
Keywords: การเสริมสร้างพลังอำนาจในการทำงานของครู, ความผูกพันต่อองค์การของครู, โรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ, Empowering of Teacher’s work in Municipal School Teachers, Effect Loyalty to Their Organizations, Samutprakarn Province

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาการเสริมสร้างพลังอำนาจในการทำงานของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล ในจังหวัด สมุทรปราการ 2) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ 3) เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอำนาจในการทำงานของครูกับความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ และ 4) เพื่อศึกษาการเสริมสร้างพลังอำนาจในการงานของครูที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ ครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล ในจังหวัด สมุทรปราการ ปีการศึกษา 2557 จำนวน 181 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearsonproduct moment correlation coefficient) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) โดยใช้วิธี stepwise

ผลการวิจัยพบว่า

1. การเสริมสร้างพลังอำนาจในการทำงานของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รองลงมาคือการได้รับแรงจูงใจ และ การสร้างทีมงาน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในลำดับสุดท้าย คือ การได้รับอำนาจ

2. ความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมและรายด้าน มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ความภักดี รองลงมาคือ ความศรัทธา และความทุ่มเท

3. ความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างพลังอำนาจในการทำงานของครู กับความผูกพันต่อองค์การโรงเรียนสังกัด เทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ มีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับมาก (rxy= .790) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. การได้รับอำนาจ (X1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (X6) การได้รับโอกาส (X2) การได้รับแรงจูงใจ (X3) ความก้าวหน้า ในวิชาชีพ (X7) ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล ในจังหวัดสมุทรปราการ

 

EMPOWERING OF TEACHER’S WORK IN MUNICIPAL SCHOOLS TO EFFECT LOYALTY TO THEIR ORGANIZATIONS IN SAMUTPRAKAN PROVINCE

The objectives of the study were to study 1) The effect of the empowering of teacher’s work in Municipal Schools in Samutprakarn province. 2) Teachers’ loyalty to their organizations. 3) The relationship between empowerment and loyalty of the teachers. and 4) Empowerment of the teacher’s work effects their loyalty of to their organizations. The sample consisted of 181 teachers from municipal schools in Samutprakran province in 2014. A questionnaire was used for collection of data and was analyzed by using frequency, percentage, average, Pearson’s Product- moment correlation coefficient and multiple regression analysis by stepwise method.

The research findings revealed as follows:

1. The empowerment of teachers in their work was as a whole was at a high level, ranking by mean scores from high to low: participation in decision making, motivation, and team building, and authority, respectively.

2. The loyalty to the organizations as a whole was at a high level, ranking by mean scores from high to low: high respect and devotion, respectively.

3. There was a very high significant positive correlation between the empowering in their work and loyalty to their organization (rxy= .790) with the statistically significant at the level of .05.

4. Receiving authority (X1), participation in decision making (X6), opportunity (X2), motivation (X3), and progress in professional career (X7), affected to the loyalty to their organization.

Downloads

Download data is not yet available.