การมีส่วนร่วมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง ความไม่เท่าเทียมกันทางด้านเพศและความก้าวหน้าในอาชีพ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรี

  • ศิริพร ปิ่นล่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ณรงค์ กุลนิเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • สุดาวรรณ สมใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Keywords: การมีส่วนร่วมทางการเมือง, ประสิทธิผลการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรี, ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ, Political Participation, Effectiveness of women in the politics, Theinequality of sexes

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของระดับของการมีส่วนร่วมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ และความก้าวหน้าในอาชีพส่งผลต่อประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรีการวิจัยใน ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้นำสตรีที่อาศัยอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่พื้นที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยองจำนวน 368 รายโดยแจกแบบสอบถาม และ 15 รายจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การวิจัยเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และ การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุแบบเชิงชั้นโดยการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง(Structural Equations Model: SEM) ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า

ตัวแปรทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรีได้ร้อยละ 90.90 แสดงว่าตัวแปรทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย การมีส่วนร่วมทางการเมืองวัฒนธรรมทางการเมือง ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ และ ความก้าวหน้าในอาชีพสามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรีได้ร้อยละ 90.90 ตัวแปรประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรีได้รับอิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จากตัวแปร ความไม่เท่าเทียมทางเพศ (GEIN) มากที่สุด มีอิทธิพลทางบวกเท่ากับ 0.789 รองลงมา ได้รับอิทธิพลทางตรงอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 จากตัวแปรการมีส่วนร่วมทางการเมือง (POPA) มีอิทธิพลทางบวกเท่ากับ 0.270 และได้รับอิทธิพล ทางตรงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จากตัวแปรวัฒนธรรมทางการเมือง(POCU) มีอิทธิพลทางบวกเท่ากับ 0.109 ส่วนตัวแปรความก้าวหน้าในอาชีพ (CAPRO) มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรประสิทธิผลของการเข้าสู่เส้นทางการเมืองของสตรี อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติตัวแปรความไม่เท่าเทียมทางเพศ (GEIN) มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรการมีส่วนร่วมทางการเมือง (POPA) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีอิทธิพลทางบวกเท่ากับ 0.883 และมีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรความก้าวหน้าในอาชีพ (CAPRO) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีอิทธิพลทางบวกเท่ากับ 0.311ตัวแปรการมีส่วนร่วมทางการเมือง (POPA) มีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรความก้าวหน้าในอาชีพ (CAPRO) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีอิทธิพลทางบวก เท่ากับ 0.542

 

POLITICAL PARTICIPATION POLITICAL CULTURE GENDER INEQUALITY AND CAREER PROGRESSION THE EFFECTIVENESS OF ENTRY INTO THE POLITICS OFFEMINISM

The purposes of this research were to study the relationship of the level of political participation political culture gender inequality career advancement and effectiveness of women’s political path. This research is quantitative research and qualitative research was among the leading women who live or work in the area of Rayong, Chon Buri and Chachoengsao province, 368 cases, 15 cases out questionnaires and in-depth interviews. quantitative research analyzed by descriptive statistics correlation and analysis multiple regression analysis and hierarchical analysis, structural equation modeling at the same time qualitative research by content analysis.

The results of the study were as follows:

All variables could explain the variability of the effectiveness of politics into the path of women was 90.90 percent, indicating that all the variables consisting political participation political culture the inequality of the sexes and career advancement variance of the effectiveness of the path of political feminism percent 90.90 variable effectiveness of entry into the politics of women are influenced by the significant level of 0.01 variables of gender inequality. (GEIN) most influenced positively as 0.789 second, influenced by the significant level of. 0.01 variables of political participation (POPA) has a positive influence equal to 0.270 and influenced. direct significant statistical level. 0.01 from variable political culture (POCU) have a positive influence equal to 0.109 parts variable career (CAPRO) has a direct effect on variable effectiveness of entry into the politics of feminism. no statistically significant Variable of gender inequality (GEIN) has direct effect on the dependent variable of political participation (POPA), a significant level of. 0.01 have a positive influence equal to 0.883 and a direct effect on variable advancement occupation (CAPRO) significant statistical level. 0.01 have a positive influence equal to 0.311 variant of political participation (POPA) has a direct effect on variable career (CAPRO) significant statistically level 0.01 have a positive influence equal to 0.542

Downloads

Download data is not yet available.