ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

  • รัชชประภา เพียรบุบผา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา
  • ลินดา นาคโปย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา
  • นุสินธุ์ รุ่งเดช คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา
Keywords: ปัจจัย, การบริหารโรงเรียน, โรงเรียนสาธิต, factor, administration of school, Demonstation School

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏราชนครินทร์ 2) ศึกษาระดับของการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 3) ศึกษาความ สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร ปัจจัยด้านทัศนคติในการทำงาน ปัจจัยด้านการทำงานเป็นทีม ปัจจัยด้าน แรงจูงใจในการทำงาน และปัจจัยด้านคุณภาพการสอนของครูกับการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ และ 4) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำนวน 229 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน ระดับมาก ได้แก่ ด้านคุณภาพการสอนของครู ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร ด้านแรงจูงใจในการทำงาน ด้านทัศนคติในการทำงาน และด้านการทำงานเป็นทีม ตามลำดับ

2. การบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงานงบประมาณ ตามลำดับ

3. ปัจจัยทั้ง 5 ด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยรวมในระดับมากที่สุด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .839 เมื่อพิจารณา เป็นรายด้านพบว่า ด้านแรงจูงใจในการทำงานมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานของโรงเรียนสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านคุณภาพ การสอนของครู ด้านทัศนคติในการทำงาน ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร และด้านการทำงานเป็นทีม ตามลำดับ

4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พบว่า ด้านแรงจูงใจในการทำงาน (X4) ด้านคุณภาพการสอนของครู (X5) ด้านทัศนคติในการทำงาน (X2) ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร (X1) และด้านการทำงาน เป็นทีม (X3) สามารถร่วมกันพยากรณ์การบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ร้อยละ 57.90 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

FACTORS AFFECTING THE ADMINISTRATION OF THE DEMONSTRATION SCHOOL RAJANAGARINDRA RAJABHAT UNIVERSITY

The purposes of this research were to investigate 1) the level of factors affecting the administration of the Demonstration School Rajanagarindra Rajabhat University. 2) level of administration of the Demonstration School Rajanagarindra Rajabhat University. 3) the relationship between administrators’ leadership, attitude at work, teamwork, motivation at work, and teaching quality of teachers and the administrations of the Demonstration School Rajanagarindra Rajabhat University and 4) the prediction coefficients of the elements of factors that affect the administration of the Demonstration School Rajanagarindra Rajabhat University. The 229 samples derived from administrators, teachers and parents of the Demonstration School Rajanagarindra Rajabhat University. Five rating scale questionnaires were used for collecting data. Frequency, percentage, mean and standard deviation, the Pearson correlation (Pearson product moment correlation coefficient) and multiple regression analysis (stepwise method) were employed for data analysis.

The findings revealed as follow:

1. The level of factors affecting the administration of the Demonstration School Rajanagarindra Rajabhat University in overall and each aspect were at a high level respectively.

2. The level of the administration of the Demonstration School Rajanagarindra Rajabhat University in overall and each aspect were at a high level.

3. The five factors and the administration of the Demonstration School Rajanagarindra Rajabhat University was significantly positive correlation at the highest level (rxy = .839) of .05 respectively. Considering on each aspect, the correlation shown that motivation at work, teaching quality of teachers, attitude at work, administrators’ leadership and teamwork correlated to the administration of the school, respectively.

4. The factors especially motivation at work (X4), teaching quality of teachers (X5), attitude at work (X2), administrators’ leadership (X1) and teamwork (X3) affected to the administration of the Demonstation School Rajanagarindra Rajabhat University which can be accounted for the administration and could concurrently predicted for 57.90 % on the administration of the school at a level of .05 respectively.

Downloads

Download data is not yet available.