ผลการสอนโดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Main Article Content

ศศิธร โสภารัตน์
ยุวดี นาครภัฏ
จินตนา ณ สงขลา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยวงจรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม และ 2. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อการจัดการเรียนรู้ ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอมาตยกุล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 157 คน และกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม จำนวน 68 คน แบบแผนการวิจัยเป็นแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1. แผนการจัดการเรียนรู้การสอนโดยใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม หน่วยการเรียนรู้เรื่องน้ำ ฟ้าและดวงดาว 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และ 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท เครื่องมือในการวิจัยทั้งหมดได้ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าที (T-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยวงจรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยวงจรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.29 และ S.D. = 0.78)

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Amatayakul School. (2021). School Annual Report in the Academic Year of 2020.

Bilreem, M. (2011). The Effect of Inquiry Cycle Learning with Questioning Techniques on Learning Achievement of Prathomsuksa 3 Students. Master thesis, Thaksin University. (in Thai)

Eisenkraft, A. (2003). Expanding the 5E Model A proposed 7E model emphasizes “transfer of learning” and the importance of eliciting prior understanding. Journal of The Science Teacher. 70 : 56-59.

Laohanan, S. (2008). Team Work (Edition 4). Bangkok : Handmakesticker and design.

Sricharun, S. (2016). The Effect of Inquiry Cycle Learning (7E) with Higher Order Question on Rational Thinking and Learning Achievement in the Topic “Digestive System” of Grade 10 Students. Master thesis, Burupha University. (in Thai)

Suthirat, C. (2010). Questioning Techniques to Develop Thinking. Nonthaburi : Sahamith printing and publishing.

The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. (2012). Professional Science Teachers Effective Teaching Guidelines. Bangkok : Introduction Supplies. (in Thai)

The Ministry of Education. (2008). The Basic Education Core Curriculum B.E. 2008 (A.D. 2008). Bangkok. (in Thai)